Ce informații conține factura ta de energie electrică și din ce este compus prețul?

Pe prima pagină: 

 • datele de identificare şi de contact ale furnizorului, inclusiv o linie telefonică de asistenţă pentru clienţi, adresă de e-mail şi un formular electronic online care să permită înregistrarea automată a solicitării – sunt informații utile clienților finali pe care furnizorii au obligația de a le pune la dispoziție inclusiv pe factura de energie electrică; 
 • cod client – este un cod unic pentru fiecare client, acesta fiind necesar atunci când vă creați un cont online; 
 • cod (furnizor) – este un cod opțional pe care un furnizor îl poate avea asociat; 
 • loc de consum – este un teren, o incintă, clădire în care consumi energie electrică. Un loc de consum are o singură instalație de utilizare, dar poate avea mai multe instalații de racordare; 
 • datele de identificare ale clientului, adresa locului de consum şi adresa de corespondenţă, în cazul în care aceasta este diferită de adresa locului de consum, cod client și cod furnizor – sunt datele asociate fiecărui client pentru identificare, de către furnizor; 
 • data de încetare a contractului, dacă contractul este încheiat pe perioadă determinată – este data până la care energia electrică vă este furnizată conform condițiilor agreate cu furnizorul dumneavoastră; 
 • numărul şi data emiterii facturii – sunt datele specifice facturii emise, acestea fiind necesare la plata facturii respective; 
 • perioada de facturare – este perioada pentru care vă este facturat consumul de energie electrică; 
 • cantitatea de energie electrică facturată – reprezintă consumul de energie electrică realizat la locul dumneavoastră de consum în perioada de facturare (kWh); 
 • data scadentă a plăţii – este data calendaristică până la care trebuie achitată suma aferentă facturii de energie electrică; 
 • obligaţii de plată neachitate, dacă este cazul – se referă la sumele restante către furnizor ale clientului, pentru facturi neachitate spre exemplu; 
 • valoarea totală de plată, inclusiv TVA – reprezintă valoarea totală asociată facturii și pe care clientul trebuie să o achite furnizorului (lei/ kWh); 
 • numărul de telefon pus la dispoziţie de către operatorul de distribuție (OD) la care este racordat locul de consum – este numărul de telefon la care clientul poate sesiza direct OD întreruperile în alimentarea cu energie electrică, precum şi alte probleme în alimentarea cu energie electrică; 
 • datele de contact ale punctului unic de contact/punctelor de informare generală ale furnizorului – acestea sunt utile clienților care doresc să obțină informații de la furnizorii lor, altfel decât prin intermediul liniilor de call-center ale acestora sau prin corespondența electronica; 
 • intervalul de timp în care clientul poate transmite indexul autocitit – este intervalul de timp comunicat de către furnizor clientului, în care acesta poate transmite indexul autocitit. Acest interval nu poate fi mai mic de 5 zile; 
 • modalitatea de transmitere a indexului autocitit – se referă la mijloacele de comunicare a indexului puse la dispoziție de către furnizor. Linia telefonică dedicată şi gratuită, care înregistrează atât data transmiterii indexului autocitit, cât şi conţinutul mesajului; suplimentar, se pot pune la dispoziţia clientului şi alte mijloace de transmitere a indexului, ca, de exemplu, dar fără a se limita la acestea, mijloace electronice; 
 • intervalul de citire – este intervalul de timp între două citiri consecutive ale contorului de către operatorul de distribuție; 
 • energie activă – reprezintă cantitatea de energie electrică facturată de către furnizorul dumneavoastră. Energia activă cuprinde costul de achiziție și costurile de furnizare ( Kwh); 
 • preţul final facturat exprimat în lei/kWh sau lei/MWh – este prețul per kWh/MWh pe care clientul final îl plătește către furnizor. 

 

 

Pe a doua pagină – Anexa facturii de energie electrică conține următoarele informații: 

 • denumirea produsului contractat – reprezintă energia electrică furnizată; 
 • codul de identificare a locului de consum – este codul unic este atribuit de operator fiecărui loc de consum din zona proprie de licenţă de operare, și asigură identificarea acestuia. Dacă aveți mai multe locuri de consum aceasta reprezintă modalitatea prin care le puteți distinge pe factură; 
 • codul de identificare a punctului de masurare (POD) şi seria contoruluiPOD este codul unic pentru a vă identifica locul de consum în sistemul computerizat. POD este abrevierea „punct de livrare” și atribuie un cod unic fiecărui punct de măsurare. Seria contorului reprezintă codul de cifre asociat contorului dumneavoastră de energie electrică, care ajută la identificarea acestuia; 
 • indexul grupului de măsurare folosit la începutul şi sfârşitul perioadei de facturare pentru determinarea cantităţii de energie electrică şi modul prin care a fost determinat indexul, respectiv: citire de către OD, citire de către client, estimare conform convenţiei de consum; 
 • dobânzi penalizatoare pentru întârziere la plata facturii, conform contractului, dacă este cazul – reprezintă sumele stabilite prin contract datorate furnizorului de către client, pentru situațiile în care este depășită data scadentă pentru plata sumei asociată facturii de energie electrică; 
 • unităţile de măsură şi preţurile aplicate pentru fiecare mărime de facturat; 
 • intervalul de timp pentru citirea indexului contorului de către OD – este intervalul de timp între două citiri consecutive ale contorului efectuate de către OD; 
 • componentele incluse în preţul final de facturat, cu precizarea celor care sunt reglementate, şi o referinţă cu privire la locul unde poate fi găsită o descriere detaliată a acestora – până să ajungă în casa dumneavoastră, energia este produsă, achiziționată și transportată printr-o infrastructură de rețele. Astfel, factura de energie electrică mai cuprinde și valoarea de plată pentru fiecare produs/serviciu facturat, după cum urmează: 
 • tariful de transport 
 • tariful de distribuție 
 • tariful aferent serviciului de sistem 
 • contravaloarea certificatelor verzi 
 • contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență 
 • acciza  
 • TVA. 
 • Tarifele pentru serviciile de transport, de sistem şi de distribuţie ale energiei electrice necesare pentru alimentarea locului de consum al clientului casnic rămân în continuare reglementate de ANRE şi nu pot fi negociate. 

 

Următoarele pagini – documente anexate facturii: Informaţii suplimentare referitoare la consumul de energie electrică: 

 • informaţii referitoare la temeiul legal privind schimbarea furnizorului; 
 • un link sau o trimitere la aplicaţia „Comparator oferte-tip de furnizare a energiei electrice”; 
 • modalităţile de plată a facturii; 
 • informaţii privind drepturile clientului în ceea ce priveşte soluţionarea alternativă a disputelor, inclusiv datele de contact ale entităţii responsabile; 
 • notificare apariție act normativ de modificare impozite/comisioane/taxe și contribuții stabilite prin dispoziţiile legale în vigoare; 
 • comparaţii între consumul actual de energie electrică al clientului şi consumul clientului pentru aceeaşi perioadă a anului anterior, sub formă grafică, în cazul în care facturile au la bază consumul real sau o citire de la distanţă de către OD; 
 • informaţii de contact ale organizaţiilor consumatorilor, ale agenţiilor pentru energie sau ale organismelor similare, inclusiv adrese de site-uri internet, de unde se pot obţine informaţii cu privire la măsurile disponibile de îmbunătăţire a eficienţei energetice pentru echipamentele care utilizează energie, în cazul în care facturile au la bază consumul real sau o citire de la distanţă de către OD; 
 • comparaţii cu un client mediu de energie normalizat sau etalonat, din aceeaşi categorie de consum, în cazul în care facturile au la bază consumul real sau o citire de la distanţă de către OD; 
 • date cumulative cel puţin pentru ultimii trei ani sau pentru perioada calculată de la începutul contractului de furnizare a energiei electrice, dacă aceasta din urmă este mai mică, în cazul în care clientul final dispune de un contor care permite citirea de la distanţă de către OD. Datele trebuie să corespundă intervalelor pentru care au fost emise informaţiile de facturare frecvente; 
 • date detaliate în funcţie de ora utilizării, pentru orice zi, săptămână, lună şi an, care se pun la dispoziţie clienţilor finali neîntârziat, prin internet sau prin interfaţa contorului, cel puţin pentru ultimele 24 de luni sau pentru perioada calculată de la începutul contractului de furnizare a energiei electrice, dacă această perioadă este mai mică, în cazul în care clientul final dispune de un contor care permite citirea de la distanţă de către OD; 
 • contribuţia fiecărei surse de energie la mixul de energie al furnizorului în anul precedent, în mod inteligibil şi uşor de comparat; 
 • informaţii despre impactul asupra mediului, cel puţin în ceea ce priveşte emisiile de CO2 şi deşeurile radioactive rezultate din producerea de energie electrică pe baza mixului de energie global al furnizorului din anul precedent; 
 • notificare modificare tarife reglementate servicii rețea. 

 Fișiere atașate