Afilieri în Cooperarea internațională

ANRE menține și dezvoltă legături permanente cu reglementatorii naționali, cu organisme internaționale din domeniu, în scopul susținerii cooperării bilaterale, regionale, europene și internaționale, a schimbului de informații și bune practici în domeniul reglementării piețelor de energie electrică, energie termică şi de gaze naturale, de armonizare a legislației naționale în conformitate cu evoluția acquis-ului comunitar şi de reconfigurare a piețelor de energie în concordanță cu prevederile legislative cuprinse în cadrul pachetului legislativ al Comisiei Europene „Energie curată pentru toți europenii“.

Principalele organizații și formate de cooperare internațională la care ANRE este parte sunt următoarele:

ACER a fost înființată în martie 2011 prin cel de al treilea pachet legislativ european privind energia, ca organism independent pentru a promova piața internă europeană a energiei electrice și a gazelor naturale. ACER se asigură că integrarea piețelor naționale ale energiei și aplicarea legislației europene în statele membre au loc în conformitate cu obiectivele politicii energetice și cu cadrele de reglementare ale UE. Sediul ACER se află în Ljubljana, Slovenia.

Cooperarea ANRE cu ACER

Pe lângă participarea la reuniunile Consiliului Autorităților de Reglementare (BoR) și la grupurile de lucru, reprezentanții ANRE prezidează/coprezidează/găzduiesc ocazional reuniunile unor grupuri de lucru și  contribuie la procesul de elaborare a diferitelor documente de lucru și rapoarte.

Consiliul autorităților europene de reglementare în domeniul energiei (CEER) a fost înființat pentru cooperarea, schimbul de experiență și de bune practici ale autorităților independente de reglementare în domeniul energiei din Europa. Aceasta urmărește să faciliteze crearea unei piețe interne a energiei unice, competitive, eficiente și durabile în UE.  CEER acționează ca o platformă de cooperare, schimb de informații și asistență între autoritățile naționale de reglementare din domeniul energiei din Europa și țările din afara Europei și este interfața acestora la nivelul UE și la nivel internațional.

Cooperarea ANRE cu CEER

În cadrul CEER, ANRE participă la Adunarea Generală și la ședințele grupurilor de lucru și aduce o contribuție activă la schimbul de experiență și bune practici, la redactarea de documente și rapoarte, precum și la dezvoltarea unei viziuni comune asupra reglementării energetice europene.

Asociația Regională a Autorităților de Reglementare în Domeniul Energiei (ERRA) este o organizație interinstituțională a autorităților de reglementare din Europa, Asia, Africa, Orientul Mijlociu, America de Nord și de Sud, care vizează îmbunătățirea reglementării în domeniul energiei. ERRA promovează și facilitează schimbul de date, informații și experiență între membrii săi, pentru a sprijini consolidarea și îmbunătățirea cadrului de reglementare din întreaga lume.

Cooperarea ANRE cu ERRA

ANRE participă la lucrările Adunării Generale și la dezvoltarea bazei comune de date și informații privind cadrul de reglementare și tranziția energetică. ANRE  a fost reprezentat, până în aprilie 2023, în Prezidiul ERRA.

Confederația Internațională a Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ICER) este un cadru voluntar de cooperare între autoritățile de reglementare din domeniul energiei din întreaga lume. ICER își propune să îmbunătățească gradul de conștientizare și înțelegere a publicului și a factorilor de decizie politică cu privire la reglementarea energiei și rolul acesteia în abordarea unui spectru larg de probleme socio-economice, de mediu și de piață.

ANRE participă la activitățile ICER în calitatea sa de membru al ERRA și CEER.

Rețeaua francofonă a autorităților de reglementare în domeniul energiei a fost înființată în 2016 la Paris, la inițiativa CRE francez. Obiectivul rețelei este de a reuni autoritățile de reglementare din state francofone pentru a facilita schimburile și a încuraja colaborarea între membrii. Rețeaua promovează schimbul de informații și bune practici în domeniul reglementării în domeniul energiei, facilitează cooperarea tehnică între autoritățile de reglementare și asigură coordonarea cu programele internaționale de formare. RegulaE.Fr are în prezent 32 de membri, autorități de reglementare din Africa, Europa, America și Asia Pacific.

ANRE este membru al RegulaE.Fr și participă la schimburile de bune practici ale acesteia.

Asociația Tehnică și Științifică Germană pentru Gaz și Apă (DVGW) este o rețea de know-how tehnic și științific care promovează inovațiile tehnice in domeniul n furnizării de gaze și apă potabilă. DVGW reunește companii de utilități, gaze și apă, autorități publice, instituții, organizații și persoane fizice și promovează siguranța și protecția mediului.

NARUC este asociația comisarilor autorităților de reglementare a serviciilor publice din SUA. Prin intermediul NARUC International, în parteneriat cu USAID, US DoS, autorități naționale de reglementare și altele, Asociația susține dezvoltarea sectoarelor energetice eficiente, care sprijină creșterea economică și socială.

ANRE este membru asociat al Asociației Naționale a Comisarilor de Reglementare în Domeniul Utilităților Publice din SUA  – NARUC și participă la sesiunile de instruire organizate de NARUC și Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională – USAID pentru experții Autorității Naționale de Reglementare în Energie din Republica Moldova.

Acceleratorul de reglementare a tranziției energetice (RETA) reprezintă  o platformă de colaborare între autoritățile de reglementare pentru a crește ritmul tranziției către o energie curată și pentru a atinge obiectivele de neutralitate  climatică. RETA a fost lansat la COP26 de către Ofgem, IEA, IRENA, RMI și Banca Mondială, împreună cu autorități de reglementare din întreaga lume, ca parte a Inițiativei Green Grids.

RETA facilitează schimbul de cunoștințe, bune practici și leadership în probleme de reglementare. Acceleratorul acționează ca o resursă centrală pentru autoritățile de reglementare pentru a căuta informații și instrumente de reglementare care pot contribui la abordarea provocărilor cu care se confruntă autoritățile de reglementare în demersurile de reglementare a unor sistemele energetice ale viitorului care sunt durabile, accesibile și sigure.

ANRE s-a alăturat RETA în iulie 2023.

Forumul anual  de reglementare a energiei electrice (Forumul de la Florența) a fost înființat de Comisia Europeană în 1998 pentru a discuta crearea pieței interne a energiei electrice. Forumul abordează în prezent comerțul transfrontalier cu energie electrică, în special gestionarea capacității limitate de interconectare și modul de organizare a piețelor energiei electrice pentru îndeplinirea obiectivelor de decarbonizare și pentru a facilita integrarea energiei electrice din surse regenerabile.

Forumul european de reglementare în domeniul gazelor naturale (Forumul de la Madrid) a fost înființat în 1999 de  către Comisia Europeană pentru a discuta aspecte legate de crearea pieței interne a gazelor. Acesta reunește principalele părți interesate din sectorul energetic european pentru a discuta oportunitățile și provocările legate de dezvoltarea  și decarbonizarea în continuare a pieței interne a gazelor naturale din UE și de integrarea acesteia cu alte sectoare energetice.

ANRE participă regulat la lucrările Forumurilor și contribuie la discuțiile la nivel european privind perspectivele reglementărilor în domeniul energiei și gazelor.

Cooperarea bilaterală cu autoritățile naționale de reglementare

ANRE desfășoară dialoguri și schimburi periodice cu autoritățile de reglementare din Austria, Azerbaidjan, Bulgaria,  Cehia, Germania, Grecia, Republica Moldova, Polonia, Slovacia și Ungaria.

ANRE participă la Proiectul CA-RES4, un instrument al programului Horizon 2020 coordonat de Agenția pentru Energie din Austria (AEA), în cadrul unui consorțiu format din 28 de state europene partenere pentru promovarea surselor regenerabile de energie.