1 IANUARIE 2021 – termen limită de conformare a participanţilor la piaţă cu obligaţiile de publicare efectivă şi în timp util a informaţiilor privilegiate, în conformitate cu art. 4 din REMIT
Art. (4) alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea și transparența pieței angro de energie (REMIT) prevede că participanții la piață sunt obligați să facă publice în mod efectiv și în timp util informațiile privilegiate pe care le dețin referitoare la o întreprindere sau la instalațiile pe care respectivul participant la piață sau întreprinderea-mamă a acestuia sau o întreprindere asociată le deține în proprietate sau le controlează sau ale căror aspecte operaționale intră în atribuțiile participantului la piață respectiv sau ale întreprinderii respective, în totalitate sau parțial.
Transparența piețelor angro de energie necesită publicarea informațiilor privilegiate într-un mod care să permită diseminarea acestora către un public cât mai larg posibil, acordând acces facil și egal tuturor utilizatorilor acestor informații. Potrivit ACER, pentru a asigura îndeplinirea obligației de publicare efectivă și în timp util în conformitate cu art. 4 alin. (1) din REMIT, informațiile privilegiate ar trebui să fie publicate prin intermediul unor platforme centrale care agregă mesaje urgente de piață (Urgent Market Messages/ UMMs) de la mai mulți participanți la piață şi permit difuzarea imediată a acestora către publicul larg.
ACER consideră Platformele de Informații Privilegiate (Inside Information Platforms/IIPs) ca mecanism implicit de publicare şi a demarat, în anul 2020, un proces formalizat de înregistrare şi verificare a îndeplinirii de către aceste platforme a criteriilor minime de calitate enumerate în subcapitolul 7.2.2 din Ghidul ACER privind aplicarea REMIT. ACER oferă informaţii pe site-ul propriu cu privire la stadiul verificărilor realizate şi lista platformelor care îndeplinesc criteriile și, prin urmare, pot fi utilizate astfel încât să se asigure respectarea obligaţiei de publicare efectivă a informațiilor privilegiate.
Termenul de conformare a participanţilor la piaţă cu obligaţia de publicare efectivă conform art. 4 alin. (1) din REMIT şi Capitolului 7 din Ghidul ACER este 1 ianuarie 2021. Ulterior acestei date, obligația de publicare efectivă și în timp util a informațiilor privilegiate se consideră îndeplinită doar dacă informațiile sunt publicate pe o Platformă de Informații Privilegiate care respectă criteriile enumerate în subcapitolul 7.2.2. din Ghidul ACER.
O publicare simultană pe site-ul participantului la piață poate fi utilizată ca sursă suplimentară de publicare, dar nu poate înlocui publicarea pe o Platformă de Informații Privilegiate. În cazul în care se utilizează mijloace suplimentare pentru publicare, de ex. pe site-ul propriu, participantul la piață trebuie să se asigure că informațiile publicate sunt identice cu cele publicate pe Platforma de Informații Privilegiate.
Participanții la piață au obligația de a completa în Formularul de înregistrare, la înregistrarea în Registrul național al participanților la piața angro de energie sau la actualizarea informațiilor din acest Registru (conform Ordinului Președintelui ANRE nr. 1/2015), locul de publicare a informațiilor privilegiate, respectiv site-ul Platformei de Informații Privilegiate.
Amânarea publicării de informații privilegiate se poate realiza doar în mod excepțional, pentru a nu aduce atingere intereselor legitime ale participantului la piață, conform art. 4 alin. (2) din REMIT, care prevede ca participantul la piață să nu ia decizii cu privire la tranzacționarea de produse energetice angro pe baza acestor informații, cu excepția cazurilor ce se înscriu în condițiile prevăzute la art. 3 alin. (4) pct. b) din REMIT. De îndată ce interesele legitime au încetat, participantul la piață trebuie să publice informațiile privilegiate în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din REMIT. Participanții la piață au obligația a raporta către ACER și ANRE amânarea publicării informațiilor privilegiate pe Platforma de notificare de pe Portalul REMIT al ACER.
Pentru mai multe informaţii vă rugăm să consultaţi:
– Articolul 4(1) din REMIT
– Ghidul ACER privind aplicarea REMIT, ediţia a 5-a din 8 aprilie 2020
Ediţia a 5-a a Ghidului ACER privind aplicarea REMIT, din 8 aprilie 2020, oferă, în Capitolul 5, îndrumări mai detaliate cu privire la: conceptul de „informaţie” (a cărui determinare se realizează pe baza a cel puţin unui criteriu dintre cele enumerate de la lit. (a) la lit. (d) la art. 2(1) al doilea paragraf din REMIT) şi conceptul de „informație privilegiată”, precum şi cu privire la modul de aplicare a celor patru condiții cumulative de la art. 2(1) primul paragraf din REMIT care califică informația ca „informație privilegiată” (respectiv, are caracter precis, nu a fost făcută publică, se referă în mod direct sau indirect la unul sau mai multe produse energetice angro și poate afecta semnificativ prețul produselor energetice angro). Capitolul 7 din Ghidul REMIT detaliază modul de aplicare a obligației de publicare a informațiilor privilegiate, în conformitate cu art. 4 din REMIT.
– Buletinul trimestrial REMIT nr. 20/2020