Gaze naturale2024-03-28T09:56:06+03:00

Gaze naturale

Condiţiile, termenele şi procedurile de acordare, modificare, suspendare şi retragere a autorizaţiilor în domeniul gazelor naturale, precum și cele de vizare în scopul continuării activității/activităților autorizate, pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare a obiectivelor/sistemelor/instalaţiilor din domeniul gazelor naturale, sunt prevăzute în Regulamentul pentru autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 132/2021, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulament.

Autorizaţiile emise de către ANRE pentru activităţile de proiectare sau execuţie a obiectivelor din domeniul gazelor naturale, în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 98/2015, cu modificările şi completările ulterioare, îşi păstrează valabilitatea până la expirarea termenului pentru care au fost acordate.

Înainte cu minimum 30 de zile de data ajungerii la termenul înscris în autorizaţii, titularii care doresc să desfăşoare în continuare activităţi de proiectare şi/sau execuţie în domeniul gazelor naturale vor solicita acordarea unor noi autorizaţii conform Regulamentului.

PLATA TARIFULUI DE AUTORIZARE

Plata tarifului de autorizare se face integral la depunerea cererii sau anticipat, prin ordin de plată în Contul ANRE RO98TREZ70020F160300XXXX deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti (ATCPMB), CUI 11514848.

Serviciul financiar – contabilitate din cadrul ANRE va emite ulterior factura fiscală.

Tarifele în vigoare aprobate prin Ordinul ANRE nr118/2023 privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2023 sunt:

  Nr. crt.   Tipul autorizaţiei   Tariful (lei)

pentru fiecare tip de autorizaţie

  1.   Proiectare – acordarea autorizaţiei/ vizarea autorizaţiei   2.000
  2.   Execuţie – acordarea autorizaţiei/ vizarea autorizaţiei   3.000
  3.   Emiterea unui duplicat al autorizaţiei   125

NOTE:

1. Tarifele prevăzute în tabelul de mai sus:

a) se datorează inclusiv pentru deciziile de confirmare prevăzute în Regulament;

b) la pct. 1 şi 2 nu se restituie în cazul clasării cererii sau al refuzului acordării/modificării autorizaţiei.

2. Tariful de modificare a autorizaţiei/deciziei de confirmare în cazul schimbării denumirii, formei juridice sau sediului social/profesional al titularului de autorizaţie/decizie de confirmare reprezintă 25% din tariful de emitere a respectivului tip de autorizaţie/decizie de confirmare.

TRANSMITEREA ŞI ÎNREGISTRAREA DOCUMENTELOR

Cererile însoțite de documentele precizate în Regulament, se transmit către ANRE, în una din următoarele forme:

a) prin încărcare pe portalul ANRE;

b) prin e-mail, la adresa: instalatori@anre.ro;

c) prin încărcare în platforma PCUe;

d) pe suport hârtie transmis/depus la registratura ANRE.

Documentele care se transmit în oricare dintre formele prevăzute la lit. a)-c) se certifică cu semnătură electronică calificată ce aparţine reprezentantului legal al solicitantului.

Fisiere ATASATE

Prin Direcţia Generală Licențe, Tarife, Monitorizare Investiții – Directia Licențe, Autorizații – Serviciul Licențe, Autorizaţii Gaze Naturale, activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal este necesară în vederea îndeplinirii obligației legale a ANRE în temeiul prevederilor art. 10 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 685/03.10.2012, pentru îndeplinirea unei sarcini ce servește unui interes public care rezultă din exercitarea autorității publice cu care ANRE este investită.

Documentele se vor transmite în una dintre următoarele forme:

a) pe suport hârtie transmis/depus la registratura ANRE;

b) e-mail la o adresă publicată pe pagina de internet a ANRE (documentele originale se certifică cu semnătură electronică);

c) suport magnetic (CD/DVD/memory stick) transmis/depus la registratura ANRE (documentele originale se certifică cu semnătură electronică);

d) prin încărcare pe pagina de internet a ANRE (documentele originale se certifică cu semnătură electronică);

e) prin încărcare în platforma Punctului de Contact Unic electronic-PCUe.

După aprobarea solicitării privind acordarea/ modificarea/ suspendarea /retragerea de licenţe sau autorizaţii de înfiinţare, precum şi îndeplinirea obligaţiilor către ANRE, documentele originale, pot fi ridicate de la sediul ANRE, din str. Constantin Nacu nr. 3, sector 2, București, de un operator de servicii poştale împuternicit de către societate, caz în care notificaţi ANRE prin fax la nr: 021/3124365 sau e-mail la adresa: anre@anre.ro operatorul de servicii poştale care este împuternicit să ridice documentele şi data de ridicare a acestora.

Fișiere atașate

GDPR

Piețele de energie electrică și de gaze naturale din România funcționează în conformitate cu reglementările europene privind piața internă de energie, prin care se stabilesc cerințe legate de dezvoltarea de energie din surse regenerabile, politica de mediu, integrarea piețelor de echilibrare, precum și interconectarea sistemelor energetice, respectiv:

 • Directiva  944/2019 a Parlamentului European și a Consiliului privind normele comune pentru piața internă de energie electrică și de modificarea Directivei 2012/27/UE;
 • Regulamentul 943/2019 al Parlamentului European şi al Consiliului privind piaţa internă de energie electrică;
 • Directiva  2009/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale și de abrogare a Directivei 2003/55/CE.

România are cea mai mare piaţă de gaze naturale din Europa Centrală şi a fost prima ţară care a utilizat gazele naturale în scopuri industriale. Piaţa gazelor naturale a atins dimensiuni record la începutul anilor ’80, ca urmare a aplicării unor politici guvernamentale orientate către eliminarea dependenţei de importuri. Aplicarea acestor politici a dus la o exploatare intensivă a resurselor interne, având ca rezultat declinul producţiei interne.

Preocupările din ultima perioadă au derivat, în principal, din următoarele necesități: accelerarea transpunerii reglementărilor europene în legislaţia internă, redefinirea atribuţiilor autorităţilor publice în scopul adaptării la noile forme de colaborare cu structurile UE, întărirea subsistemului organismelor consultative şi neguvernamentale pentru creșterea rolului acestora în elaborarea strategiilor şi programelor naţionale privind protecţia consumatorilor şi în activitatea de supraveghere a pieţei, diversificare a surselor de alimentare cu gaze naturale prin crearea condiţiilor de natură tehnico-economică de transport al acestora.

Pe acest fundal structural, instituţional şi legislativ, piaţa gazelor naturale din România a fost liberalizată gradual. Procesul de liberalizare a fost însoţit de măsuri menite să conducă la dezvoltarea pieţei naţionale şi participarea acesteia la viitoarea piaţă unică şi care au constat în:

 • acordarea de licenţe şi autorizaţii agenţilor economici din sector;
 • autorizarea personalului de specialitate din domeniu;
 • elaborarea de reglementări tehnice şi comerciale specifice;
 • implementarea unor noi metodologii de tarifare, prin care s-a urmărit stimularea operatorilor licenţiaţi în vederea realizării de investiţii şi reducerii costurilor operaţionale;
 • monitorizarea şi controlul activităţii agenţilor economici autorizaţi şi licenţiaţi.

Rezultatul măsurilor anterior menţionate se reflectă în structură actuală a pieţei româneşti a gazelor naturale.

ANRE nu are dreptul de a reglementa prețul final al energiei electrice sau al gazelor naturale și este interzisă intervenția sa în stabilirea acestuia. Prețurile se formează pe baza cererii și a ofertei, ca rezultat al mecanismelor concurențiale. Furnizorii sunt liberi să stabilească prețul la care furnizează energia electrică și/sau gazele naturale. ANRE are obligația de a stabili numai tarifele pentru serviciile de transport, de sistem și distribuție energie electrică și gaze naturale şi nu prețurile finale.

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare, pe piaţa concurenţială de gaze naturale, tranzacţiile comerciale se fac angro sau cu amănuntul, iar preţurile se formează pe baza cererii şi a ofertei, ca rezultat al mecanismelor concurenţiale.

Piaţa angro funcţionează în baza:

 • contractelor încheiate în mod bilateral între operatorii economici din sectorul gazelor naturale;
 • tranzacţiilor pe pieţele centralizate, administrate de către operatorii licenţiaţi de ANRE sau de către operatorul pieţei de echilibrare, după caz;
 • altor tipuri de tranzacţii sau contracte.

Piaţa cu amănuntul funcţionează pe bază de:

 • contracte la preţuri negociate, încheiate între furnizori şi clienţii finali (casnici şi noncasnici);
 • oferte-tip.

Conform prevederilor Ordinului ANRE nr. 105/2018 pentru aprobarea Regulilor generale privind pieţele centralizate de gaze naturalecu modificările şi completările ulterioare, piaţa centralizată de gaze naturale din România cuprinde următoarele segmente: piaţa produselor standardizate pe termen scurt, piaţa produselor standardizate pe termen mediu şi lung, respectiv piaţa produselor flexibile pe termen mediu şi lung, respectiv piața produselor derivate standardizate pe termen mediu şi lung.

În ceea ce privește furnizarea gazelor naturale pe piaţa concurenţială cu amănuntul, aceasta se realizează în temeiul contractului de furnizare a gazelor naturale încheiat între furnizor şi clientul final, la preţul de furnizare şi în condiţiile comerciale negociate între aceştia sau stabilite prin oferte-tip, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Începând cu data de 1 iulie 2020, piaţa de gaze naturale s-a liberalizat complet, furnizarea gazelor naturale realizându-se în regim concurenţial.

Pe piaţa concurenţială, furnizorii au dreptul de a elabora oferte-tip conform strategiei comerciale proprii. Din structura preţurilor au rămas reglementate de către ANRE doar tarifele aferente serviciilor de distribuţie și transport al gazelor naturale, cuprinse în preţul final de furnizare a gazelor naturale, după caz. Totodată, fiecare furnizor stabilește preţul final de furnizare a gazelor naturale.

Pentru a da posibilitatea clientului final de a compara mai multe oferte și de a avea acces la cât mai multe informaţii, ANRE a pus la dispoziţie, pe pagina proprie de internet (www.anre.ro), aplicația web denumită „Comparator oferte-tip de furnizare a gazelor naturale„, al cărei scop este să permită compararea preţurilor de furnizare şi a condiţiilor oferite de furnizorii de gaze naturale, înainte de a alege un anumit furnizor sau o anumită ofertă-tip, aplicație care poate fi accesată folosind link-ul http://www.anre.ro/ro/info-consumatori/comparator-oferte-tip-de-furnizare-a-gn şi în care furnizorii de gaze naturale au obligaţia să introducă ofertele-tip proprii.

Fiecare client final are dreptul să-şi aleagă furnizorul în funcţie de nevoile specifice, în acest sens fiind necesară analizarea ofertele disponibile pe piaţă, atât din punctul de vedere al preţului de furnizare, cât şi al celorlalte condiţii comerciale, clientul având libertatea de a alege oferta care i se potrivește cel mai bine și de a încheia cu furnizorul ales un contract de furnizare a gazelor naturale în regim concurenţial.

Pentru îndeplinirea reglementărilor europene privind reducerea duratei maxime a procesului  tehnic de schimbare a furnizorului la 24 h până în anul 2026, ANRE implementează proiectul SMIS 129990/705 finanțat din fonduri nerambursabile în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, constând în dezvoltarea unei platforme informatice unice la nivel național, dedicată procesului de schimbare a furnizorului de energie electrică și de gaze naturale, care să contribuie la dezvoltarea unei piețe de energie dinamice și competitive.

Adoptarea acestor măsuri de simplificare a procedurilor administrative pentru toți consumatorii şi operatorii implicați în procesul de schimbare a furnizorului de energie electrică și de gaze naturale prin implementarea unei soluții informatice intuitive și inovative, va conduce la realizarea interoperabilității datelor necesare schimbării furnizorului, precum și la îndeplinirea noilor cerințe europene referitoare la reducerea duratei maxime a procesului tehnic de schimbare a furnizorului.

În ultima perioadă de timp, piața națională a gazelor naturale a fost puternic influențată de evoluțiile pe plan internațional.

Lista furnizorilor de gaze naturale activi pe piaţa cu amănuntul:

 • ÎN LUNA OCTOMBRIE 2022 
 1   Alpha Metal S.A. www.alphametal.ro
 2   Alpha  Project Tehnology S.A. site in lucru
 3   Amromco Energy S.R.L. www.amromco.com
 4   Axpo Energy România S.A. www.axpo.com/ro/ro/despre-noi.html
 5   Berg System Gaz S.A. www.berggaz.ro
 6   CEZ Vanzare S.A. https://www.cez.ro/ro
 7   C-Gaz & Energy Distributie S.R.L. www.cgaz.ro
 8   Cis Gaz S.A. www.cisgaz.ro
 9   Conef Gaz S.R.L. www.conefgaz.ro
 10   Cordun Gaz S.A. www.cordungaz.ro
 11   CPL Concordia Filiala Cluj S.R.L. www.cplconcordia.ro
 12   Crest Energy S.R.L. www.crestenergy.ro
 13   Dacia Energy Solutions S.R.L. https://des-ro.eu
 14   Dacian Petroleum S.R.L. www.dacianpetroleum.ro
 15   Design Proiect S.R.L. www.design-proiect.ro
 16   Distrigaz Vest S.A. www.distrigazvest.ro
 17   E.ON Energie România S.A. www.eon.ro
 18   Electric Planners S.R.L. www.electricplanners.ro
 19   Electrica Furnizare S.A. www.electricafurnizare.ro
 20   Enel Energie S.A. www.enel.ro/enel-energie/ro.html
 21   Enel Energie Muntenia S.A. www.enel.ro/content/enel-ro/enel-muntenia/ro.html
 22   Energia Gas & Power S.R.L. www.e-nergiagp.com/ro/
 23   Energy Distribution Services S.R.L. http://www.energydistribution.ro
 24   Energy Gas Provider S.R.L. https://energy-gas.ro
 25   Engie România S.A. www.engie.ro
 26   Entrex Services S.R.L. www.entrex.ro
 27   Euro Seven Industry S.R.L. www.euro7.ro
 28   Eye Mall S.R.L. www.eyemall.ro
 29   Foraj Sonde S.A. www.craiovadrilling.ro
 30   Gaz Est S.A. www.gazest.ro
 31   Gaz Nord Est S.A. www.gaznordest.ro
 32   Gazmir Iași S.R.L. www.gazmiriasi.ro 
 33   Instant Construct Company S.A. www.instantconstructcompany.ro
 34   M.M. Data S.R.L. www.mmdata.ro
 35   Megaconstruct S.A. www.megaconstruct.ro
 36   MET România Energy S.A. www.ro2.met.com
 37   Mihoc Oil S.R.L. www.mihoc-oil.ro
 38   Monsson Trading S.R.L. www.monssontrading.eu/ro/
 39   MVM Future Energy Technology S.R.L. www.mvmenergy.ro; www.mvmtrading.ro
 40   Next Energy Distribution S.R.L. www.nexted.ro
 41   Next Energy Partners S.R.L. www.nextenergy.ro
 42   Nova Power & Gas S.R.L. www.vreaulanova.ro
 43   OMV Petrom S.A. www.omvpetrom.com/ro
 44   Pado Gaz Furnizare S.R.L. www.padogroup.ro
 45   Premier Energy S.R.L. www.premierenergy.ro
 46   Premier Energy Trading S.R.L. www.premierenergytrading.ro
 47   Prisma Serv Company S.R.L. www.prismaserv.ro
 48   Raffles Energy S.R.L. www.rafflesenergy.ro
 49   Renovatio Trading S.R.L. www.renovatiotrading.ro
 50   SNGN Romgaz S.A. www.romgaz.ro
 51   Stratum Energy România LLC www.stratum-energy.com; www.stratumenergy.com
 52   Sustainable Energy Supply North S.R.L. www.sesn.ro
 53   Tinmar Energy S.A. www.tinmar.ro
 54   Transenergo Com S.A. www.transenergo.ro
 55   Wiee România S.R.L. www.wiee.ro

Rapoarte privind piața gazelor naturale din România

Legislație

Reguli

Metodologii

Monitorizarea pieței gazelor naturale

Click pentru a accesa arhiva Metodologii/Monitorizarea Pieței.

Click pentru accesarea arhivei Metodologii.

Prețuri și tarife

Click pentru accesarea arhivei Prețuri și tarife

Norme tehnice

Regulamente

Click pentru a accesa arhiva regulamentelor.

Go to Top