Energie electrica2024-04-16T07:58:42+03:00

Energie electrică

Activitatea de acordarea a licentelor si autorizatiilor in sectorul energiei electrice se desfasoara conform Regulamentului pentru acordarea licentelor si autorizatiilor in sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 12 / 2015, publicat in MO, partea I, nr 180/ 17.03.2015, cu modificarile si completarile ulterioare.
Tarifele aplicabile activitatii de acordare / modificare a licentelor in sectorul energiei electrice sunt reglementate prin Ordinul ANRE nr. 118/20.12.2023, publicat in MO 1162/21.12.2023, putând fi achitate în: Contul ANRE RO98TREZ70020F160300XXXX deschis la ATCPMB (Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti), CUI 11514848.

Tarifele în vigoare aprobate prin Ordinul ANRE nr.118/2023, MO 1162/21.12.2023 sunt:

ANRE NU emite avize stabilite prin certificatul de urbanism!

Potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ANRE nu are atribuţii şi competenţe de felul celor precizate în art. 5 din Legea nr. 50/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

NOTE.

La inregistrarea unei cereri privind acordarea sau modificarea unei autorizații/licenţe/confirmări, solicitantul face dovada că a achitat, în avans, tariful de analiză, conf art.17 alin.(6) din Regulament.

Conform Ord. 118/2023, privind aprobarea tarifelor si contributiilor banesti percepute de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei Electrice în anul 2024:

Anexa nr. 1

 • Tabelul nr. 1 – Tariful pentru acordarea/modificarea de autorizaţii de înfiinţare şi licenţe în sectorul energiei electrice şi termice^1)
Nr. crt. Activitatea

Obiectul solicitării

Tariful (lei) Aplicare
0 1 2 3
1. Acordarea autorizației de înființare pentru realizarea sau retehnologizarea capacităților de producere a energiei electrice5) sau a energiei electrice și termice din centrale electrice în cogenerare și pentru realizarea instalațiilor de stocare a energiei adăugate unor astfel de capacități de producere, cu puterea electrică maximal debitată în rețea a capacităților respective >1 MW

Tariful se aplică la valoarea totală a investiției

0,1% Pmax2) >1MW
2. Acordarea autorizației de înființare pentru realizarea instalațiilor de stocare a energiei care nu sunt adăugate unei capacități existente de producere a energiei electrice, cu  puterea electrică maximal debitată în rețea a capacităților respective >1 MW

Tariful se aplică la valoarea totală a investiției

0,1% Pmax2) >1 MW
3. Acordarea licenței pentru exploatarea capacităților de producere a energiei electrice și, după caz, a capacităților de producere a energiei electrice și termice din centrale electrice în cogenerare cu Pe3) ≥10 MW și a instalațiilor de stocare a energiei adăugate capacităților de producere respective 5.000
4. Acordarea licenței pentru exploatarea capacităților de producere a energiei electrice și, după caz, a capacităților de producere a energiei electrice și termice din centrale electrice în cogenerare cu 5 MW ≤ Pe3) < 10 MW și a instalațiilor de stocare a energiei adăugate capacităților de producere respective 2.500
5. Acordarea licenței pentru exploatarea capacităților de producere a energiei electrice și, după caz, a capacităților de producere a energiei electrice și termice din centrale electrice în cogenerare cu 1 MW ≤ Pe2) < 5 MW și a instalațiilor de stocare a energiei adăugate capacităților de producere respective 500
6. Acordarea/modificarea licenței pentru exploatarea comercială a instalațiilor de stocare a energiei care nu sunt adăugate unei capacități de producere existente 500
7. Acordarea licenței pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, precum și a serviciilor de echilibrare a sistemului. 10.000
8. Acordarea licenței pentru activitatea operatorului pieței de energie electrică. 10.000
9. Acordarea licenței pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice – P4) ≥ 10 MW 10.000
10. Acordarea licenței pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice – P4) < 10 MW 2.500
11. Acordarea licenței pentru activitatea de furnizare a energiei electrice 2.500
12. Acordarea licenței pentru activitatea traderului de energie electrică 2.500
13. Acordarea licenței pentru activitatea de agregare 2.500
14.. Modificarea unei autorizații de înființare sau a unei licențe, cu excepția situațiilor de la pct. 15, 16, 17, 18 și 19 2.500
15. Modificarea unei licențe pentru exploatarea capacităților de producere a energiei electrice și, după caz, a capacităților de producere a energiei electrice și termice din centrale electrice în cogenerare cu 1 MW ≤ Pe3) ≤ 5 MW, cu excepția situațiilor de la pct. 16, 17, 18 și 19 500
16. Modificarea unei autorizații de înființare sau a unei licențe în cazul schimbării formei juridice, a denumirii/numelui sau a oricăror date privind sediile solicitantului, cu excepția situațiilor de la pct. 17 625
17. Modificarea unei licențe în cazul schimbării formei juridice, a denumirii/numelui sau a oricăror date privind sediile solicitantului, în cazul unei licențe pentru exploatarea capacităților de producere a energiei electrice și, după caz, a capacităților de producere a energiei electrice și termice din centrale electrice în cogenerare cu 1 MW ≤ Pe3) ≤ 5 MW, precum și în cazul unei licențe pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei termice pentru care  Pt6) ≤ 1 MW. 125
18. Acordarea/Modificarea unei autorizații de înființare provizorii/licențe provizorii, cu excepția autorizației de înființare/licenței provizorii prevăzute la pct. 19 625
19. Acordarea/Modificarea unei licențe provizorii pentru exploatarea capacităților de producere a energiei electrice și, după caz, a capacităților de producere a energiei electrice și termice din centrale electrice în cogenerare cu 1 MW ≤ Pe3) ≤ 5 MW,  precum și în cazul unei licențe pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei termice pentru care Pt6) ≤ 1 MW 125
20. Emiterea unui duplicat al autorizației de înființare/licenței/deciziei de confirmare 125
21. Acordarea unei licențe pentru prestarea serviciului de alimentare centralizată cu energie termică 5.000
22. Modificarea unei licențe pentru prestarea serviciului de alimentare centralizată cu energie termică, cu excepția situațiilor prevăzute la pct. 16 5.000
  23. Acordarea unei licențe pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei termice 2.500 Pt6) > 1 MW
500 Pt6) ≤ 1 MW
24. Modificarea unei licențe pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei termice, cu excepția situațiilor prevăzute  la pct. 16 2.500 Pt6) > 1 MW
25. Modificarea unei licențe pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei termice, cu excepția situațiilor prevăzute la pct. 17 500 Pt6) ≤ 1 MW
26. Aprobarea deciziei de confirmare a dreptului de participare la piețele de energie electrică din România. 2.500
27 Modificarea deciziei de confirmare a dreptului de participare la piețele de energie electrică din România. 625

1) Instituțiile publice din domeniile de învățământ și sănătate sunt scutite de plata tarifului înscris în tabelul nr. 1 pentru acordarea/modificarea de autorizații de înființare și/sau licențe.

2) Pmax reprezintă puterea electrică maximal debitată a capacităților de producere și/sau stocare.

3) Pe reprezintă puterea electrică instalată a capacităților de producere.

4) P reprezintă puterea electrică aprobată pentru utilizatorii rețelelor electrice deținute de solicitant în care nu se include puterea electrică aferentă locurilor de producere și/sau consum de energie electrică ale acestuia.

5) În cazul înființării/retehnologizării unei capacități de producere a energiei electrice sau a energiei electrice și termice produse în cogenerare cu puterea electrică maximal debitată mai mare de 1 MW, care are în componență o instalație de producere, stocare și utilizare a biogazului/biometanului, pentru pct. 1 din tabelul nr. 1, nu se mai aplică tariful de acordare a autorizației prevăzut la pct. 1 din tabelul nr. 3.

 6) Pt reprezintă puterea termică instalată a capacităților de producere a energiei termice.

 • Tabelul nr. 2 -Tariful pentru analiza/aprobarea/modificarea documentaţiilor în sectorul energiei electrice
Nr. crt. Tipul documentației Tariful (lei)
1. Aviz privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice în vecinătatea limitei zonei de activitate a unor operatori de distribuție 500
2. Aprobarea deciziei de confirmare a unui sistem de distribuție închis de energie electrică 2.500
3. Modificarea deciziei de confirmare a unui sistem de distribuție închis de energie electrică 625
4 Emiterea unui duplicat al deciziei de confirmare a unui sistem de distribuție 125
5. Aprobarea deciziei de desemnare a operatorului pieței de energie electrică ca “Operator al Pieței de Energie Electrică Desemnat (OPEED)” 10.000
6. Modificarea deciziei de de desemnare a operatorului pieței de energie electrică ca “Operator al Pieței de Energie Electrică Desemnat (OPEED)” 2.500

NOTĂ:

Tariful de analiză prevăzut în tabelul nr. 2:

 • se achită de solicitant anterior depunerii documentaţiilor;
 • nu se înapoiază solicitantului în cazul retragerii cererii, al clasării documentaţiei, precum şi al neacordării avizului privind racordarea sau al refuzului de confirmare a sistemului de distribuţie închis.

Regimul autorizaţiilor şi licenţelor în domeniul energiei electrice

Condiţii generale privind acordarea de autorizaţii

Articolul 6

Autoritatea competentă emite autorizaţii de înfiinţare pentru realizarea sau retehnologizarea capacităţilor de producere a energiei electrice sau a energiei electrice şi termice din centrale electrice în cogenerare şi a instalaţiilor de stocare a energiei adăugate unor astfel de capacităţi de producere, precum şi autorizaţii de înfiinţare pentru realizarea instalaţiilor de stocare a energiei care nu sunt adăugate unei capacităţi existente de producere a energiei electrice, dacă puterea electrică maximal debitată în reţea a capacităţilor respective este mai mare decât 1 MW sau devine mai mare decât 1 MW.

Condiţii generale privind acordarea de licenţe

Articolul 10

(1) Autoritatea competentă emite licenţe pentru:

a)exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice şi a instalaţiilor de stocare a energiei adăugate capacităţii de producere;

b)exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice şi termice din centrale electrice în cogenerare şi a instalaţiilor de stocare a energiei adăugate capacităţii de producere;

c)prestarea serviciului de transport al energiei electrice;

d)prestarea serviciului de sistem;

e)prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice;

f)activitatea operatorului pieţei de energie electrică;

g)activitatea de furnizare a energiei electrice;

h)activitatea traderului de energie electrică;

i)activitatea de agregare;

j)exploatarea comercială a instalaţiilor de stocare a energiei care nu sunt adăugate unei capacităţi de producere existente; în cazul în care instalaţia de stocare se instalează în cadrul unei capacităţi de producere existente, deţinătorul capacităţii de producere şi al instalaţiei de stocare respective va solicita autorităţii competente modificarea licenţei de exploatare comercială a capacităţii de producere deja acordate, în sensul includerii instalaţiei de stocare şi a activităţii desfăşurate cu aceasta.

Condiţiile în care se modifică autorizaţiile sau licenţele acordate

Articolul 33

La cererea titularilor, ANRE ia o decizie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu privire la modificarea autorizaţiilor/licenţelor acordate, în următoarele situaţii:

a)în cazul unor modificări ale statutului titularului de autorizaţie/licenţă determinate de schimbarea formei juridice, schimbarea denumirii sau schimbări privind sediul social ori alte sedii ce fac obiectul autorizaţiei/licenţei;

b)în cazul unor modificări ale statutului titularului de autorizaţie/licenţă determinate de fuziunea, divizarea sau transformarea titularului acesteia;

c)când se impune actualizarea condiţiilor specifice asociate autorizaţiei/licenţei: în cazul includerii în licenţă a unor capacităţi energetice noi sau excluderii unor capacităţi energetice dintre cele prevăzute în licenţă, inclusiv în cazul includerii/excluderii de instalaţii de stocare a energiei electrice, în cazul modificării unor caracteristici tehnice ce conduc la modificarea puterii instalate sau a delimitării teritoriale a zonei geografice în care se poate desfăşura activitatea respectivă, în cazul includerii în licenţă a unor drepturi complementare specifice altor tipuri de licenţe ori în alte situaţii, cu excepţia celor prevăzute la lit. a) şi b);

d)când titularul solicită prelungirea duratei de valabilitate a unei autorizaţii de înfiinţare acordate, în situaţia în care termenul de finalizare a lucrărilor autorizate depăşeşte data la care expiră autorizaţia;

e)când titularul solicită prelungirea duratei de valabilitate a unei licenţe acordate, în situaţia în care durata de valabilitate este mai mică decât durata maximă permisă conform prevederilor art. 13.

Fisiere atasate

Documentație licențe/autorizații

Titulari LICENTE – exploatare comerciala a capacitatilor de productie

RECOMANDARE:

Se solicita tuturor titularilor de licente pentru activitatea de exploatare comerciala a capacitatilor de producere a energiei electrice sa faca propriile verificari cu privire la capacitatile energetice pe care le au in exploatare (in licenta) si sa semnaleze eventualele corectii, pentru a fi operate in baza de date a ANRE, si, implicit, in situatia puterilor instalate in capacitatile de producere a energiei electrice.

Eventualele observatii pot fi transmise pe adresa de e-mail licente.ee@anre.ro

Fisiere atasate

Situatia puterilor instalate in capacitati de producere la data de 24.04.2023

Licente care si-au incetat valabilitatea prin efectul Legii nr. 155/2020 si al ORDINULUI ANRE nr.197/2020 (deoarece exploateaza capacitati de producere a energiei electrice cu putere electrica instalata mai mica de 1 MW)

Informatii generale

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND ATESTAREA OPERATORILOR ECONOMICI

Atestarea operatorilor economici se realizează în conformitate cu dispozițiile art. 9 alin. (1) lit. n) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 33/ 2007 privind organizarea și funcționarea ANRE, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012.

Desfășurarea activităților de acordare, vizare periodică, modificare, suspendare sau retragere a atestatelor, respectiv de confirmare a dreptului operatorilor economici, persoane juridice străine, înregistrate într-un stat membru UE/SEE/Elveţia, de a presta servicii transfrontaliere, pentru realizarea de lucrări de proiectare, executare şi verificare instalaţii electrice în România, se realizează de către ANRE, în conformitate cu prevederile „Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută și verifică instalații electrice”, denumit în continuare Regulament, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 134/15.12.2021, publicat în Monitorul Oficial 1216/22.12.2021 .

Solicitarea unui atestat

Pentru solicitarea unui atestat, este necesar ca operatorul economic să înregistreze la ANRE o cerere pentru atestare, întocmită în conformitate cu modelul din Anexa nr. 4 a Regulamentului, și la care trebuie anexate documentele menționate la art. 14 alin. (1) din Regulament.

Documentația anexata cererii de atestare trebuie să aibă structura și formatul stabilite prin Regulament.

În cazul în care documentația nu este completă și dacă solicitantul nu transmite toate completările/clarificările în termen de maxim 6 luni de la data înregistrării cererii, aceasta se clasează și ca urmare va fi scoasă din evidența ANRE. În acest caz, dacă solicitantul depune o nouă cerere pentru acordarea aceluiași tip de atestat în termen de 30 de zile calendaristice de la clasarea cererii, acesta va achita doar un procent de 50% din tariful de emitere a atestatului.

Verificarea și vizarea periodică a unui atestat

Pentru verificarea și vizarea periodică a unui atestat, operatorul economic titular de atestat va transmite la ANRE o cerere de vizare periodică semnată de reprezentantul său legal/ persoană împuternicită în acest sens, în conformitate cu prevederile art. 24 din Regulament, precum și documentele menționate la art. 14 alin. (1) lit. a)-g) din Regulament, actualizate, precum și un tarif de vizare a atestatului egal cu 50% din valoarea tarifului de emitere a respectivului tip de atestat.

Documentația anexata cererii privind verificarea și vizarea periodică a atestatului deținut trebuie să aibă structura și formatul stabilite prin Regulament.

Prestarea serviciilor transfrontaliere

Operatorul economic, persoană juridică străină, înregistrată într-un stat membru UE/SEE/ Elveția, are dreptul de a presta servicii transfrontaliere, pentru realizarea de lucrări de proiectare, executare și verificare instalații electrice în România, în condițiile precizate la art. 4 alin. (1) și (2) din Regulament, achitând un tarif egal cu tariful de emitere a unui atestat, pentru tipul de atestat pentru care se solicită echivalarea competențelor.

Operatorul economic, persoană juridică străină înregistrată într-un alt stat decât Elveția sau într-un stat care nu este stat membru UE/SEE poate solicita și obține acordarea unui atestat dacă îndeplinește condițiile de acordare corespunzătoare tipului de atestat solicitat prevăzute în Regulament și dacă are înregistrat pe teritoriul României un sediu secundar, pentru întreaga durată de valabilitate a atestatului.

Modificarea unui atestat

În cazul schimbării denumirii și/sau a formei juridice a titularului de atestat sau schimbării sediului social al titularului de atestat, ANRE poate modifica atestatul deținut, așa cum este precizat la art. 26 din Regulament. Titularul de atestat va trebui să facă dovada achitării tarifului de modificare a atestatului, care are valoarea de 25% din tariful de acordare a respectivului tip de atestat.

Înregistrarea cererilor de atestare precum și a cererilor de verificare și vizare periodică

Cererile pot fi înregistrate de solicitanți se transmit redactate sau traduse în limba română în formă necertificată, semnate de reprezentantul legal al solicitantului/persoana împuternicită în acest sens, pe fiecare pagină, însoțite de un opis al acestora, în una dintre următoarele forme:

a) prin intermediul unui portal ce va fi pus la dispoziţie de ANRE în acest scop;

b) e-mail la o adresă publicată pe pagina de internet a ANRE;

c) prin încărcare în platforma PCUe;

d) pe suport hârtie transmis/depus la registratura ANRE.

Plata tarifului

Tariful de emitere/ vizare periodică/ modificare a atestatului, respectiv de emitere a deciziei de confirmare a dreptului de a presta servicii transfrontaliere pentru realizarea de lucrări de proiectare, executare şi verificare instalaţii electrice în România se achită integral, înainte sau odată cu înregistrarea cererii, conform tarifelor în vigoare:

 • fie direct la casieria ANRE pe baza facturii întocmite de Serviciul financiar-contabilitate cu ocazia înregistrării cererii,
 • fie prin ordin de plata în Contul ANRE RO98TREZ70020F160300XXXX deschis la ATCPMB, CUI 11514848. În acest caz, Serviciul financiar – contabilitate din cadrul ANRE va emite ulterior factura fiscală.

În ambele cazuri, solicitanții trebuie să includă în documentația anexată cererii o copie a chitanței sau ordinului de plata.

Atestatele/ decizia de confirmare/refuz de confirmare, în original se ridică de la sediul ANRE de către:

a) reprezentantul legal al operatorului economic, titular al atestatului;

b) orice altă persoană care prezintă o împuternicire în acest sens, semnată de reprezentantul legal al titularului;

c) prin servicii de curierat/poștale, în baza unei împuterniciri în acest sens.

Tarifele în vigoare aprobate prin Ordinul ANRE nr.118/2023, MO 1162/21.12.2023 sunt:

Nr. crt. Tipul atestatului – Categoria de activităţi Tarif

(lei)

1. Atestate de tip A1, Bp, Be, Bi, B 1.600
2. Atestate de tip A2, A3, C1A, C2A 3.100
3. Atestate de tip A, C1B, C2B, D1, D2, E1, E2, E2PA 4.500
4. Emiterea unui duplicat al atestatului 125

NOTE:

1. Tarifele prevăzute în tabel:

a)se datorează inclusiv pentru deciziile de confirmare prevăzute în Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei;

b)la pct. 1-3 nu se restituie în cazul retragerii cererii de atestare/vizare/confirmare de către operatorul economic, precum şi în cazul neacordării/nevizării atestatului sau refuzului de confirmare, indiferent de motiv.

2. Tariful de vizare periodică a atestatului/deciziei de confirmare reprezintă 50% din valoarea tarifului de emitere a respectivului tip de atestat/decizie de confirmare.

3. Tariful de modificare a atestatului/deciziei de confirmare în cazul schimbării denumirii, formei juridice sau sediului social/profesional al titularului de atestat/decizie de confirmare, cu excepţia situaţiilor justificate de modificări legislative sau ale unor reglementări, reprezintă 25% din tariful de emitere a respectivului tip de atestat/decizie de confirmare.

RESTITUIRE SUME ACHITATE ÎN PLUS

Sumele achitate în plus către ANRE, se restituie în urma depunerii unei cereri transmise prin e-mail la adresa anre@anre.ro, sau prin poștă la adresa str. Constantin Nacu nr. 3, București, sector 2, cod poștal 020995, cerere care poate fi descărcată de aici.

Informatii
Tel : 021-3278 136, 137, 148, 149 si  021-3278104,
Fax: 021-3278170

Nota explicativa:

În analiza privind asigurarea structurii minime de personal, menționată în cuprinsul anexei nr. 8 se vor avea în vedere următoarele aspecte:

a. În cazul persoanelor care dețin calitatea de electrician autorizat pentru proiectarea, respectiv pentru executarea de instalații electrice (A sau B), aceștia pot fi alocați să facă parte din structura minimă de personal aferentă atestatelor de proiectare, respectiv de executare instalații electrice, cu condiția respectării numărului minim de doi electricieni autorizați pe societate.

b. În cazul persoanelor care dețin calitatea de electrician autorizat atât pentru proiectarea, cât și pentru executarea de lucrări de instalații electrice (A+B), aceștia pot fi alocați să facă parte din structura minimă de personal aferentă atât atestatelor de proiectare, cât și de executare instalații electrice, cu condiția respectării numărului minim de doi electricieni autorizați pe societate.

c. În cazul solicitării/deținerii de atestate pentru același tip de activitate (proiectare și/sau executare), cerința privind asigurarea a cel puțin doi electricieni autorizați poate fi acceptată prin alocarea acelorași persoane pentru ambele tipuri de atestate, cu condiția respectării numărului minim de electricieni autorizați pe societate.

Fisiere atasate

Notă: După verificarea informațiilor publicate în Portalul ANRE, care confirmă semnarea de către conducerea ANRE a documentelor de atestare (documente aflate în starea „Atestat neridicat„),  reprezentantul legal  al societății sau un împuternicit al acestuia se va prezenta la REGISTRATURA ANRE (Str. Constantin Nacu nr. 3, sector 2, Demisol, Registratură, telefon 021-32.78.104, 021-32.78.100, 021-32.78.174) pentru a ridica documentele următoare:

a) Atestatul,
b) Decizia de atestare.

Predarea-primirea documentelor de atestare se face în baza unui proces-verbal.

Pentru prelucrarea informaţiilor transmise conform schemelor XML alăturate, ANRE foloseşte seturile de date geospaţiale realizate de ANCPI referitoare la limitele localităţilor şi unităţilor administrative-teritoriale ale României. Seturile de date geospaţiale realizate de ANCPI pot fi găsite pe pagina de internet: https://geoportal.ancpi.ro/portal/home/ .

Fişiere ataşate

Lista producătorilor prevăzuţi la art. 3 alin. (1) din Anexa nr. 11 la OUG nr. 27/2022, alții decât cei menționați la art. 23^1 alin. (2) din OUG nr. 27/2022 și a operatorilor economici care cumpără energie electrică, prevăzuţi la art. 2 alin. (2) din Anexa nr. 11 la OUG nr. 27/2022 – actualizată conform art. 5 alin. (6) din Anexa nr. 11 la OUG nr. 27/2022, la data de 15.04.2024

Lista producătorilor prevăzuţi la art. 3 alin. (1) din Anexa nr. 11 la OUG nr. 27/2022, alții decât cei menționați la art. 23^1 alin. (2) din OUG nr. 27/2022 și a operatorilor economici care cumpără energie electrică, prevăzuţi la art. 2 alin. (2) din Anexa nr. 11 la OUG nr. 27/2022 – actualizată conform art. 5 alin. (6) din Anexa nr. 11 la OUG nr. 27/2022, la data de 15.03.2024

Lista producătorilor prevăzuţi la art. 3 alin. (1) din Anexa nr. 11 la OUG nr. 27/2022, alții decât cei menționați la art. 23^1 alin. (2) din OUG nr. 27/2022 și a operatorilor economici care cumpără energie electrică, prevăzuţi la art. 2 alin. (2) din Anexa nr. 11 la OUG nr. 27/2022 – actualizată conform art. 5 alin. (6) din Anexa nr. 11 la OUG nr. 27/2022, la data de 15.02.2024

Lista producătorilor prevăzuţi la art. 3 alin. (1) din Anexa nr. 11 la OUG nr. 27/2022, alții decât cei menționați la art. 23^1 alin. (2) din OUG nr. 27/2022 și a operatorilor economici care cumpără energie electrică, prevăzuţi la art. 2 alin. (2) din Anexa nr. 11 la OUG nr. 27/2022 – actualizată conform art. 5 alin. (6) din Anexa nr. 11 la OUG nr. 27/2022, la data de 15.01.2024

Lista producătorilor prevăzuţi la art. 3 alin. (1) din Anexa nr. 11 la OUG nr. 27/2022, alții decât cei menționați la art. 23^1 alin. (2) din OUG nr. 27/2022 și a operatorilor economici care cumpără energie electrică, prevăzuţi la art. 2 alin. (2) din Anexa nr. 11 la OUG nr. 27/2022 – actualizată conform art. 5 alin. (6) din Anexa nr. 11 la OUG nr. 27/2022, la data de 15.12.2023

Lista producătorilor prevăzuţi la art. 3 alin. (1) din Anexa nr. 11 la OUG nr. 27/2022, alții decât cei menționați la art. 23^1 alin. (2) din OUG nr. 27/2022 și a operatorilor economici care cumpără energie electrică, prevăzuţi la art. 2 alin. (2) din Anexa nr. 11 la OUG nr. 27/2022 – actualizată conform art. 5 alin. (6) din Anexa nr. 11 la OUG nr. 27/2022*), la data de 15.11.2023

Lista producătorilor prevăzuţi la art. 3 alin. (1) din Anexa nr. 11 la OUG nr. 27/2022, alții decât cei menționați la art. 23^1 alin. (2) din OUG nr. 27/2022 și a operatorilor economici care cumpără energie electrică, prevăzuţi la art. 2 alin. (2) din Anexa nr. 11 la OUG nr. 27/2022 – actualizată conform art. 5 alin. (6) din Anexa nr. 11 la OUG nr. 27/2022*), la data de 12.10.2023

Lista producătorilor prevăzuţi la art. 3 alin. (1) din Anexa nr. 11 la OUG nr. 27/2022, alții decât cei menționați la art. 23^1 alin. (2) din OUG nr. 27/2022 și a operatorilor economici care cumpără energie electrică, prevăzuţi la art. 2 alin. (2) din Anexa nr. 11 la OUG nr. 27/2022 – actualizată conform art. 5 alin. (6) din Anexa nr. 11 la OUG nr. 27/2022*), la data de 15.09.2023

Lista producătorilor prevăzuţi la art. 3 alin. (1) din Anexa nr. 11 la OUG nr. 27/2022, alții decât cei menționați la art. 23^1 alin. (2) din OUG nr. 27/2022 și a operatorilor economici care cumpără energie electrică, prevăzuţi la art. 2 alin. (2) din Anexa nr. 11 la OUG nr. 27/2022 – actualizată conform art. 5 alin. (6) din Anexa nr. 11 la OUG nr. 27/2022*), la data de 11.08.2023

Lista producătorilor prevăzuţi la art. 3 alin. (1) din Anexa nr. 11 la OUG nr. 27/2022, alții decât cei menționați la art. 23^1 alin. (2) din OUG nr. 27/2022 și a operatorilor economici care cumpără energie electrică, prevăzuţi la art. 2 alin. (2) din Anexa nr. 11 la OUG nr. 27/2022 – actualizată conform art. 5 alin. (6) din Anexa nr. 11 la OUG nr. 27/2022*), la data de 14.07.2023

Lista prevăzută la art.IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.153/2022 Luna Iunie 2023

Lista prevazuta la art.IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.153/2022 Luna Mai 2023

Lista prevăzută la art.IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.153/2022 Luna Aprilie 2023

Obligațiile titularilor de licențe/decizii de confirmare ANRE

În vederea respectării prevederilor punctelor I.7 şi II.4 din Anexa nr. 4 la Ordinul Preşedintelui ANRE nr. 140/2022, titularii de licenţe / decizii de confirmare acordate de către ANRE în domeniile energiei electrice, energiei termice şi al gazelor naturale vor completa, semna şi încărca pe portalul ANRE (https://spv.anre.ro), până cel târziu la data de 28.02.2023, declaraţiile aferente determinării contribuției bănești datorate ANRE pentru anul 2023 – etapa de estimare, în conformitate cu modelele predefinite pentru fiecare operator economic la sectiunea contributii energie electrică si termică, respectiv la secţiunea  contribuţii gaze naturale, după caz.

Conform anexei 4, pct. I.7:

,, Titularii de licenţe, de decizii de confirmare a sistemului de distribuţie închis inclusiv persoanele juridice având sediul social în unul din statele membre ale Uniunii Europenecu excepţia persoanelor juridice prevăzute la pct. 2 lit. b) şi c) şi pct. 6, vor transmite Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, până la sfârşitul lunii februarie 2023, o declaraţie privind cifra de afaceri estimată pentru anul 2022 din desfăşurarea pe teritoriul României a activităţilor din sectorul energiei electrice şi termice, licenţiate de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, pentru care deţin decizii de confirmare a sistemului de distribuţie închis sau pentru care Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei a confirmat dreptul de participare la pieţele de energie electrică din România, semnată de reprezentantul legal al solicitantului sau de o persoană împuternicită de acesta. Pentru operatorii economici care nu transmit valoarea cifrei de afaceri specificate până la termenul prevăzut mai sus, contribuţia bănească se facturează prin aplicarea prevederilor pct. 1-5 la ultima valoare a cifrei de afaceri realizate din activităţile licenţiate, pentru care deţin decizii de confirmare a sistemului de distribuţie închis sau pentru care Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei a confirmat dreptul de participare la pieţele de energie electrică din România, declarată de respectivul operator economic la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, dar nu poate fi mai mică de 3.125 lei. 

Conform anexei 4, pct. II.4:

,, 4. aTitularii de licenţe/decizii de confirmare a sistemului de distribuţie închis/Titularii confirmărilor privind dreptul de participare la pieţele de gaze naturale din România acordate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei prevăzute în Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 199/2020, cu modificările ulterioare, vor transmite Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energieipână la sfârşitul lunii februarie 2023, declaraţia privind cifra de afaceri estimată pentru anul 2022/cantitatea de gaze naturale/biogaz/biometan/hidrogen/GNL estimată pentru anul 2023 din desfăşurarea activităţilor desfăşurate pe bază de licenţă/decizie de confirmare a sistemului de distribuţie închis, respectiv drept confirmat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei de participare la pieţele de gaze naturale din România, semnată de reprezentantul legal al solicitantului sau de o persoană împuternicită de acesta.

b) Pentru operatorii economici, titulari de licenţe, de decizii de confirmare a sistemului de distribuţie închis, precum şi cei care au dreptul confirmat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei de participare la pieţele de gaze naturale din România, care nu transmit valoarea cifrei de afaceri/cantitatea estimată, specificate, până la termenul precizat mai sus, contribuţia bănească se calculează, după caz, pe baza:

– ultimei cifre de afaceri realizate declarate de titularul de licenţă la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

– cantităţii de gaze naturale estimate pentru anul 2023 având în vedere datele deţinute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei ca urmare a monitorizării pieţei de gaze naturale. Cantitatea de biogaz/biometan/ hidrogen/GNL se stabileşte de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pe baza ultimelor cantităţi declarate de titularii de licenţe la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, precum şi a altor date relevante.

c) Valoarea contribuţiei băneşti anuale nu poate fi mai mică de 3.125 lei, în situaţia în care rezultatul calculului efectuat cu luarea în calcul şi a prevederilor de la lit. b) este inferior acesteia.” 

Netransmiterea datelor solicitate în termenul prevăzut sau transmiterea eronată a acestora în urma primirii notificărilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei constituie contravenţie conform prevederilor art. 93 şi 194 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 47 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

Declaraţiile aferente determinării contribuției bănești datorate ANRE pentru anul 2023 – etapa de estimare, menționate mai sus, după completarea, semnarea și salvarea lor în format electronic pe portalul ANRE conform modelelor predefinite pentru fiecare operator economic prin intermediul sistemului informatic al autorității, vor fi  transmise şi  la adresa de email contributii@anre.ro.

Instructiuni de logare pe portalul ANRE si de completare a declaratiilor:

 • pentru depunerea declarațiilor operatorii economici în domeniile energiei electrice/ termice vor utiliza elemente de identificare și logare pe portalul ANRE, respectiv nume de utilizator si parolă, folosite în anii precedenţi la depunerea Raportului anual întocmit în conformitate cu prevederile metodologiei aprobate prin Ordinul 32/2016, act normativ ce a fost abrogat prin Ordinul Presedintelui ANRE nr. 1/2022 sau, după caz, nume de utilizator și parolă primite de la ANRE și folosite în anii precedenţi la depunerea formularului de înregistrare în Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie instituit la ANRE în conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 1/2015;
 • pentru depunerea declarațiilor operatorii economici în domeniul gazelor naturale vor utiliza  elemente de identificare și logare pe portalul ANRE, respectiv nume de utilizator și parolă, folosite în anii precedenţi la depunerea formularului de înregistrare în Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie instituit la ANRE în conformitate cu Ordinul ANRE nr. 1/2015;
 • operatorii economici vor accesa portalul ANRE (https://spv.anre.ro), la sectiunea Contributii, categoriile contributii gaze naturale şi contribuţii energie electrică şi termică, după caz;
 • operatorii economici care nu dețin nume de utilizator si parolă pot crea cont pe portalul ANRE menționat anterior;
 • apoi, vor completa, semna şi depune declarațiile conform instructiunilor din ghidul de utilizare.

În acest sens, se vor consulta următoarele materiale:

Notă:  Operatorul economic deținător exclusiv al unei licenţe pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice, cu putere electrică instalată la data de 31.12.2022 cuprinsă între 1 MW şi 10 MW inclusiv, şi care nu deţine capacităţi de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare așa cum este prevăzut la pct. I.2 lit. b) și c) din Anexa nr. 4 la Ordinul Preşedintelui ANRE nr. 140/2022, precum și instituţiile publice din domeniile de învăţământ şi sănătate care potrivit pct. I.6 din Anexa nr. 4 la același ordin sunt scutite de plata contribuţiei băneşti către ANRE, nu au obligația completării și transmiterii unei declarații aferente determinării contribuției bănești datorate ANRE pentru anul 2023 în conformitate cu prevederile pct. I.7 din Anexa nr. 4 la Ordinul Preşedintelui ANRE nr. 140/2022.

Fisiere atasate

Legislație

Prețuri și tarife energie electrică – 2024

Prețuri și tarife energie electrică – 2023

Arhivă prețuri și tarife energie electrică din anii anteriori

Racordarea la rețele de interes public

Reglementări tehnice

Standarde de performanță

Normative tehnice energetice (NTE)

Proceduri operaționale

Coduri Tehnice

Licențe și autorizări EE

Regulamentul (EU) nr.943/2019

Decizia nr. 2006/2019 pentru acordarea CNTEE Transelectrica SA a derogării de la obligația îndeplinirii prevederilor art.16 alin.(8)

Regulamentul (UE) nr. 1485/2017

Regulamentul (UE) nr. 2196/2017

Regulamentul (UE) nr. 2195/2017

Regulamentul (UE) nr. 631/2016 (RfG)

Regulamentul (UE) nr. 1447/2016 (HVDC)

Regulamentul (UE) nr. 1388/2016 (DCC)

Regulamentul (UE) nr. 1719/2016

Regulamentul (UE) nr. 1222/2015

Click pentru accesarea arhivei.

 • Ord. 6/2024 pentru modificarea și completarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienții finali, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2023, precum și pentru modificarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienții finali, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 29/2016 Data 20.03.2024 MO 262/27.03.2024
 • Ordinul ANRE 17/2023 – Metodologia de monitorizare a pieței cu amanuntul de energie electrica (MO 0278)
Click pentru a accesa arhiva.

Go to Top