Energie termica2024-03-28T10:11:32+03:00

Energie termică

Procedura de acordare a licențelor pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică

Licențele pentru pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică sau, după caz, pentru desfăşurarea de activităţi specifice serviciului public de alimentare cu energie termică se acordă în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru acordarea licențelor în domeniul serviciului public de alimentare centralizată cu energie termică, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 61/2022 cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulament.

Licenţele se acordă următoarelor categorii de solicitanţi:

a) în cazul gestiunii directe:

(i)  servicii publice de interes local sau judeţean, specializate, cu personalitate juridică, înfiinţate şi organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor judeţene, după caz, prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale respective;

(ii) societăţi reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu capital social integral al unităţilor administrativ-teritoriale, înfiinţate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale respective;

b) în cazul gestiunii delegate, societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu capital social privat ori mixt.

Persoanele juridice cărora le-a fost atribuită gestiunea serviciului de alimentare cu energie termică au obligaţia de a solicita ANRE şi de a obţine eliberarea licenţei în termen de 90 de zile de la data aprobării hotărârii de dare în administrare sau, după caz, de la data semnării contractului de delegare a gestiunii.

Documentele necesare pentru obținerea licenţei pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Procedura de acordare a licențelor pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei termice

Licențele pentru pentru pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei termice se acordă în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru acordarea licențelor în domeniul serviciului public de alimentare centralizată cu energie termică, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 61/2022 cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulament.

În cadrul unui  sistem de alimentare centralizată SACET cu mai mulţi producători de energie termică se acordă licenţă pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei termice pe care le deţin fiecărui producător în parte.

Documentele necesare pentru obținerea licenţei pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei termice sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Procedura pentru acordarea  unei licențe cu caracter provizoriu pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat

 Licențele cu caracter provizoriu pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat  se acordă în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru acordarea licențelor în domeniul serviciului public de alimentare centralizată cu energie termică, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 61/2022 , cu modificările și completările ulterioare,denumit în continuare Regulament.

Licenţele se acordă următoarelor categorii de solicitanţi:

a) în cazul gestiunii directe:

(i)  servicii publice de interes local sau judeţean, specializate, cu personalitate juridică, înfiinţate şi organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor judeţene, după caz, prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale respective;

(ii) societăţi reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu capital social integral al unităţilor administrativ-teritoriale, înfiinţate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale respective;

b) în cazul gestiunii delegate, societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu capital social privat ori mixt.

În situaţia în care, din motive justificate, solicitantul nu poate obţine licenţa în în termen de 90 de zile de la data aprobării hotărârii de dare în administrare sau, după caz, de la data semnării contractului de delegare a gestiunii., acesta poate solicita o licenţă cu caracter provizoriu, în condiţiile Regulamentului.

În cazul în care, din motive justificate, autorităţile administraţiei publice locale nu au definitivat procedura de atribuire a gestiunii serviciului, prin derogare de la prevederile art. 6 ale Regulamentului, ANRE poate acorda o licenţă cu caracter provizoriu autorităţii administraţiei publice locale responsabile cu delegarea gestiunii, la cererea acesteia, însoţită de documentele prevăzute la art. 7 alin. (3) ale Regulamentului, de actul administrativ prin care se aprobă demararea procedurilor în vederea delegării gestiunii serviciului public şi de un memoriu justificativ cu privire la motivele care au dus la imposibilitatea delegării gestiunii acestuia.

În cazul retragerii licenţei operatorului dintr-o unitate administrativ-teritorială, în vederea asigurării continuităţii serviciului public de alimentare cu energie termică şi în contextul prevederilor art. 8 alin. (1) din Regulament, ANRE poate decide acordarea unei licenţe cu caracter provizoriu persoanei juridice care a câştigat licitaţia de delegare a gestiunii serviciului/activităţilor sau care beneficiază de delegare directă, pe baza unei cereri a reprezentantului legal al acesteia.

Documentele necesare pentru obținerea licenţei cu caracter provizoriu pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Fisiere atasate

Lista operatorilor economici care desfașoară activitati de montare si/sau exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încalzire și apa caldă de consum în imobile de tip condominiu este actualizată de ANRE și este utilă consumatorilor și asociatiilor de proprietari atunci cand solicită servicii din partea acestor firme.

Registrul de evidență al titularilor de autorizații pentru montarea și/sau exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire și apă caldă de consum – actualizat în decembrie 2023

INFO AUTORIZARE PERSOANE JURIDICE

CARE MONTEAZĂ/EXPLOATEAZĂ SISTEME DE  REPARTIZARE A  COSTURILOR

INFORMAŢII GENERALE

Desfăşurarea activităţilor de montare şi/sau exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu, se realizează în baza Regulamentului pentru acordarea autorizațiilor pentru montarea, punerea în funcțiune, repararea și exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 87/2022 (Regulament)

ANRE eliberează următoarele tipuri de autorizaţii:

tip I – pentru montarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire;

tip II – exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire;

tip III – montarea  sistemelor de repartizare a costurilor  pentru apă caldă de consum;

tip IV – exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor  pentru apă caldă de consum

O persoană juridică poate solicita şi obţine autorizarea pentru mai multe categorii de activităţi, dacă îndeplineşte condiţiile corespunzătoare tipurilor de autorizaţie solicitate, cu condiţia achitării tarifului corespunzător fiecărui tip de autorizaţie. În cazul solicitării a două sau mai multe tipuri de autorizaţii de către un operator economic, documentele comune se prezintă într-un singur exemplar.

Documente comune care se anexează în vederea obținerii tuturor tipurilor de autorizații:

a) certificatul constatator emis de ONRC cu cel mult 30 de zile înainte de data înregistrării la ANRE, în exemplar original sau în copie certificată pentru conformitate cu originalul de reprezentantul legal al solicitantului sau raportul de furnizare informaţii emis prin serviciul Infocert de către ONRC, care să cuprindă informaţii de identificare ale solicitantului, denumirea, adresa sediului social, codul unic de înregistrare, numărul de ordine în registrul comerţului, starea solicitantului, forma de organizare, durata de constituire, capitalul social, asociaţii/acţionarii solicitantului, persoana/persoanele împuternicită/e să reprezinte solicitantul, domeniile de activitate ale solicitantului care să conţină domeniul de activitate pentru care se solicită autorizația, sucursale/subunităţi/filiale, sedii secundare/puncte de lucru din România, condamnări pentru fapte penale, punere sub interdicție, instituire a curatelei, insolvență, faliment, lichidare, reorganizare judiciară sau alte documente similare emise de autorităţi competente, care să conțină aceste informaţii;

b) regulamentul de organizare şi funcţionare, manualul de asigurare a calităţii sau orice documente similare în extras şi în copie, din care să rezulte atribuţiile şi responsabilităţile compartimentelor angajate în desfăşurarea activităţii pentru care se solicită autorizaţia.

Cererile şi documentele prevăzute de Regulament se comunică la ANRE în una dintre următoarele forme:

a) pe suport hârtie, transmis/depus la registratura ANRE;

b) prin intermediul poștei electronice, la adresa anre@anre.ro;

c) pe suport digital de tipul CD/DVD/memorie externă USB, transmis/depus la registratura ANRE;

d) prin încărcare pe portalul ANRE;

e) prin încărcare pe platforma punctului de contact unic electronic (PCUe).

Cererile şi documentele prevăzute de Regulament se prezintă în limba română şi în exemplar original, asumat prin semnătură de către reprezentantul legal, cu excepţia celor pentru care se specifică altfel; documentele solicitate în exemplar original şi depuse în format electronic se certifică cu semnătură electronică.

Solicitantul este obligat să transmită completările și/sau clarificările solicitate de ANRE în termen de maximum 30 de zile de la primirea scrisorii de lipsuri. În cazul în care solicitantul nu transmite completările și/sau clarificările solicitate de ANRE  în acest termen sau în cazul în care, în termen de 90 de zile de la data înregistrării cererii,  documentaţia transmisă nu este completă, aceasta se clasează cu notificarea solicitantului.

PLATA TARIFULUI DE AUTORIZARE

Plata tarifului pentru autorizarea persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de montare şi/sau exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încalzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu se face în contul ANRE nr. RO98TREZ70020F160300XXXX deschis la ATCPMB, CUI 11514848,  în 2 tranşe:

 1. La înregistrarea unei cereri privind acordarea unei autorizaţii, solicitantul face dovada că a achitat, în avans, tariful de acordare, stabilit prin ordin al preşedintelui ANRE
 2. Serviciul financiar – contabilitate din cadrul ANRE va emite factura fiscală, după verificarea existenței, în extrasul de cont, a sumei achitate.

Autorizaţia este eliberată în termen de 30 zile de la data  transmiterii dovezii plății tarifului de  autorizare la ANRE.

MODALITĂȚI DE PLATĂ:

 • direct la casieria ANRE;
 • prin ordin de plată în contul ANRE nr. RO98TREZ70020F160300XXXX deschis la ATCPMB, CUI 11514848;
 • prin mandat poștal in contul ANRE  nr.  RO98TREZ70020F160300XXXX deschis la ATCPMB, CUI 11514848.

În toate cazurile, solicitanții trebuie să includă în dosar o copie a documentului care face dovada achitării tarifului acordare a autorizației.

Tarifele pentru acordarea autorizațiilor sunt stabilite prin  Ordinul nr.118/2023 privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2024 .

Astfel, conform Tabelului nr. 3 din Anexa nr. 2 din Ordinul ANRE nr.118/2023, tarifele au următoarele valori:

Nr.crt. Tip de autorizare Tariful (lei)
1.  Autorizaţie pentru  montare sisteme de repartizare a costurilor pentru încălzire (tip I)  2.400
2.  Autorizaţie pentru exploatare  sisteme de repartizare a costurilor pentru încălzire (tip II)  2.400
3.  Autorizaţie pentru montare sisteme de repartizare a costurilor pentru apa caldă de consum (tip III)  2.400
4.  Autorizaţie pentru exploatare sisteme de repartizare a costurilor pentru apa caldă de consum (tip IV)  2.400
5.  Modificare autorizaţie  1.200
6.  Eliberare duplicat autorizaţie     125

Tariful prevăzut în tabelul nr. 3:

a) se achită de solicitant anterior depunerii documentaţiilor;

b) nu se înapoiază solicitantului în cazul retragerii cererii de autorizare după analiza documentaţiei anexate cererii, al clasării documentaţiei, precum şi al neacordării autorizaţiei.

Fisiere atasate

Formulare GDPR

Rezultatul şedinţei Comisiei de autorizare a persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu din data de 31.10.2023

Şedinţa Comisiei de autorizare a persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu din data de 31.10.2023

Rezultatul şedinţei Comisiei de autorizare a persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu din data de 12.10.2023

Şedinţa Comisiei de autorizare a persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu din data de 12.10.2023

Rezultatul şedinţei Comisiei de autorizare a persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu din data de 07.09.2023

Şedinţa Comisiei de autorizare a persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu din data de 07.09.2023

Rezultatul şedinţei Comisiei de autorizare a persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu din data de 22.08.2023

Şedinţa Comisiei de autorizare a persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu din data de 22.08.2023

Rezultatul şedinţei Comisiei de autorizare a persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu din data de 27.07.2023

Şedinţa Comisiei de autorizare a persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu din data de 27.07.2023

Rezultatul şedinţei Comisiei de autorizare a persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu din data de 06.07.2023

Şedinţa Comisiei de autorizare a persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu din data de 06.07.2023

Rezultatul şedinţei Comisiei de autorizare a persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu din data de 21.06.2023

Şedința Comisiei de autorizare din 21.06.2023

Rezultatul şedinţei Comisiei de autorizare a persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu din data de 08.06.2023

Şedința Comisiei de autorizare din 08.06.2023

Rezultatul şedinţei Comisiei de autorizare a persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu din data de 24.05.2023

Şedinţa Comisiei de autorizare a persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu din data de 24.05.2023

Rezultatul şedinţei Comisiei de autorizare a persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu din data de 11.05.2023

Şedinţa Comisiei de autorizare a persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu din data de 11.05.2023

Rezultatul şedinţei Comisiei de autorizare a persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu din data de 28.02.2023

Şedinţa Comisiei de autorizare a persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu din data de 28.02.2023

Rezultatul şedinţei Comisiei de autorizare a persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu din data de 21.02.2023

Şedinţa Comisiei de autorizare a persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu din data de 21.02.2023

Rezultatul şedinţei Comisiei de autorizare a persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu din data de 09.02.2023

Şedinţa Comisiei de autorizare a persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu din data de 09.02.2023

Rezultatul şedinţei Comisiei de autorizare a persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu din data de 12.01.2023

Şedinţa Comisiei de autorizare a persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu din data de 12.01.2023

Machete Operatori Energie Termică

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (3), ale art. 9 alin. (3) litera a) și ale art. 13 din Metodologia de monitorizare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat și a sistemelor de încălzire și/sau răcire urbană, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 11/2021, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 242 din 10.03.2021, cu modificările ulterioare,

Operatorii SACET vor transmite următoarele anexe:

 • Anexa Nr. 1 – Caracteristici SACET;
 • Anexa Nr. 2 – Situația generală a SPAET;
 • Anexa Nr. 3 – Situația investițiilor în infrastructura SACET;
 • Anexa Nr. 4 – Date tehnico-economice specifice SPAET;
 • Anexa Nr. 5 – Capacități și producții în sistemele de încălzire urbană ale operatorilor SACET;
 • Anexa Nr. 6 – Capacități și producții în sistemele de răcire urbană ale operatorilor SACET / producătorilor independenți;
 • Anexa Nr. 7 – Caracteristici tehnice și eficiența sistemelor de încălzire urbană ale operatorilor SACET / producătorilor independenți;
 • Anexa Nr. 8 – Caracteristici tehnice și eficiența sistemelor de răcire urbană ale operatorilor SACET/ producătorilor independenți;
 • Anexa Nr. 10 – Date de contact și situația juridică a operatorului economic.

completate conform machetelor din fișierele Excel ,,Machete_SPAET.xlsx”, ,,Machete_DHC_operatori_SACET.xlsx” și ,,Macheta_informatii_Raportori.xlsx.

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (3) litera b) și ale art. 13 din Metodologia de monitorizare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat și a sistemelor de încălzire și/sau răcire urbană, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 11/2021, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 242 din 10.03.2021, cu modificările ulterioare,

Producătorii independenți vor transmite următoarele anexe:

 • Anexa Nr. 6 – Capacități și producții în sistemele de răcire urbană ale operatorilor SACET/ producătorilor independenți;
 • Anexa Nr. 7 – Caracteristici tehnice și eficiența sistemelor de încălzire urbană ale operatorilor SACET /producătorilor independenți;
 • Anexa Nr. 8 – Caracteristici tehnice și eficiența sistemelor de răcire urbană ale operatorilor SACET/ producătorilor independenți;
 • Anexa Nr. 9 – Capacități și producții în sistemele de încălzire urbană ale producătorilor independenți;
 • Anexa Nr. 10 – Date de contact și situația juridică a operatorului economic.

completate conform machetelor din fișierelor Excel ,,Machete_DHC_producatori_independenti xlsx” și ,,Macheta_informatii_Raportori.xlsx”.

Frecvența de raportare a datelor de monitorizare este anuală.

Termenul limită de transmitere a datelor de monitorizare completate conform prevederilor prezentei metodologii este 30 aprilie a anului în curs pentru anul precedent.

Anexele completate se vor transmite prin e-mailul termica@anre.ro și anre@anre.ro, inclusiv în format electronic prelucrabil.

Fisiere atasate

Fisiere atasate

Rapoarte privind serviciul public de alimentare cu energie termică

Legislație

Go to Top