Modul de preluare de către Furnizorul de Ultimă Instanță (FUI) a locurilor de consum ale clienților finali în cazul încetării contractului de furnizare a energiei electrice și condițiile de furnizare a energiei electrice în regim de ultimă instanță 

 În situaţia încetării contractului de furnizare încheiat între furnizorul actual şi un client final, locurile de consum ale clientului final care fac obiectul contractului şi care se află în situaţia de a nu avea asigurată furnizarea energiei electrice: 

a) se preiau automat, ca urmare a notificării transmise de către operatorul de distribuție către FUI nominalizat, urmare a notificării primite de operatorul de distribuție de la furnizorul actual, referitoare la încetarea contractului de furnizare încheiat între furnizorul actual şi client, dacă încetarea contractului a intervenit prin ajungere la termen sau prin reziliere de către furnizorul actual, în cazul clienţilor casnici şi în cazul clienţilor noncasnici cu o putere aprobată prin avizul tehnic de racordare/certificatul de racordare de cel mult 1 MVA/loc de consum;

b) se preiau la cerere, de către oricare FUI, în alte situații decât cele de mai sus, de ex.:

– locurile de consum aparținând clienților casnici și clienţilor noncasnici cu o putere aprobată prin avizul tehnic de racordare/certificatul de racordare de cel mult 1 MVA/loc de consum care denunță contractul de furnizare și nu încheie contract cu un furnizor concurențial; 

– locurile de consum aparținând clienților noncasnici cu o putere aprobată prin avizul tehnic de racordare/certificatul de racordare de peste 1 MVA/loc de consum, în situația încetării din orice motiv a contractului de furnizare încheiat cu furnizorul actual.  

 

Data preluării locurilor de consum de către FUI este data încetării contractului de furnizare a energiei electrice încheiat cu furnizorul actual, cu excepția situației în care preluarea se face la cererea clientului. În acest caz, data preluării este data solicitată de către clientul final, care nu poate fi anterioară datei de încetare a contractului de furnizare a energiei electrice încheiat cu furnizorul actual.  

Clientul final poate solicita preluarea începând cu o dată ulterioară datei de încetare a contractului de furnizare a energiei electrice încheiat cu furnizorul actual. În acest caz, în lipsa unui contract de furnizare, locul de consum va fi deconectat pe toată perioada cuprinsă între data încetării contractului cu furnizorul actual şi data de la care locul de consum se preia de către FUI, iar clientul va suporta costurile aferente reconectării. 

 

Un FUI este obligat să asigure furnizarea în regim de UI atât clienţilor preluaţi automat, cât şi clienţilor preluaţi la cerere, în conformitate cu prevederile Regulamentului, cu următoarele excepții: 

  • în cazul clienţilor deconectaţi pentru sustragere de energie electrică ori neplată; 
  • în cazul în care acesta a depășit capacitatea de preluare și a informat ANRE în acest sens; 
  • în cazul în care clientul care solicită preluarea înregistrează debite restante certe față de acesta și nu acceptă constituirea unei garanții financiare în favoarea FUI. 

 Modelul de solicitare este pus la dispoziția clientului final pe pagina proprie de internet a respectivului furnizor.  

Amintim faptul că în conformitate cu reglementările ANRE, furnizarea energiei electrice în regim de ultimă instanță are caracter temporar. FUI este obligat să asigure furnizarea energiei electrice în regim de UI, pe o perioadă de: 

a) 12 luni de la data preluării, în cazul clienţilor finali casnici şi în cazul clienţilor finali noncasnici cu o putere aprobată prin avizul tehnic de racordare/certificatul de racordare de cel mult 1 MVA/loc de consum;

b) 6 luni de la data preluării, în cazul clienţilor finali noncasnici cu o putere aprobată prin avizul tehnic de racordare/certificatul de racordare de peste 1 MVA/loc de consum.

Cu cel puţin 30 de zile anterior datei de încetare a relaţiei contractuale FUI notifică clienţilor încetarea furnizării energiei electrice, sau, după caz, prelungirea perioadei de furnizare, cu precizarea perioadei pentru care asigură furnizarea energiei electrice. 

 

Trecerea la FUI a unui client se face fără a fi necesară semnarea contractului de furnizare. În această situație, drepturile şi obligațiile clientului şi ale furnizorului sunt cele prevăzute în contractul-cadru de furnizare a energiei electrice la clienții finali preluați de către furnizorul de UI. 

 

 Clienții preluați de către FUI pot trece la un furnizor concurențial, cu o notificare transmisă FUI în portofoliul căruia se află, cu cel puţin 2 zile lucrătoare înaintea datei la care contractul încheiat cu furnizorul concurențial intră în vigoare 

În perioada de valabilitate a contractului încheiat cu un furnizor de ultimă instanță clientul nu poate solicita unui alt furnizor de ultimă instanță preluarea, cu excepția cazului în care furnizorul de ultimă instanță care l-a preluat pierde această calitate în perioada de furnizare. 

 

Pentru garantarea plăţilor facturilor la energia electrică, FUI poate solicita clienților finali noncasnici cu o putere aprobată prin avizul tehnic de racordare/certificatul de racordare de peste 1 MVA/loc de consum constituirea unei garanții financiare, după primirea din partea clientului a cererii de încheiere a unui contract în regim de ultimă instanță.  

Refuzul clientului de a constitui/actualiza/reconstitui garanția financiară dă dreptul FUI de a solicita operatorului de rețea întreruperea alimentării cu energie electrică. 

Clientul final poate înlătura obligaţia de a constitui o garanţie financiară prin plata în avans a unei sume, care nu poate depăşi jumătate din valoarea garanţiei solicitate clientului de către FUI, conform înţelegerii părţilor. În acest sens, clientul final solicită FUI, în scris, în termen de maximum 2 zile de la data primirii solicitării de constituire a garanției financiare, opţiunea de plată în avans. 

 

Precizăm faptul că, în contextul aplicării prevederilor OUG nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale  în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea  unor acte normative din domeniul energiei, cu modificările și completările ulterioare, preţul final facturat plafonat de către furnizorii de energie electrică clienților finali, inclusiv celor preluați în regim de ultimă instanță, este:  

„Art. 1 (1) 

a)maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul realizat în perioada 1 septembrie 2022-31 decembrie 2022 de către clienţii casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 este cuprins între 0 şi 100 kWh inclusiv; preţul final facturat plafonat de către furnizorii de energie electrică este maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul realizat în perioada 1 ianuarie 2023-31 martie 2025 de către următoarele categorii de clienţi: 

(i) clienţii casnici al căror consum lunar este cuprins între 0 şi 100 kWh inclusiv; 

(ii) clienţii casnici care utilizează dispozitive, aparate sau echipamente medicale necesare efectuării tratamentelor, în baza unei cereri şi a unei declaraţii pe propria răspundere; preţul final facturat plafonat se aplică de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au depus documentele menţionate; 

(iii) clienţii casnici care au în întreţinere cel puţin 3 copii cu vârsta de până în 18 ani, respectiv 26 de ani, în cazul în care urmează o formă de învăţământ, în baza unei cereri şi a unei declaraţii pe propria răspundere; preţul final facturat plafonat se aplică de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au depus documentele menţionate; 

(iv) clienţii casnici familii monoparentale, care au în întreţinere cel puţin un copil cu vârsta de până la 18 ani, respectiv 26 de ani în cazul în care urmează o formă de învăţământ, în baza unei cereri şi a unei declaraţii pe propria răspundere; preţul final facturat plafonat se aplică de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au depus documentele menţionate. 

b)maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul realizat în perioada 1 septembrie 2022-31 decembrie 2022 de către clienţii casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 a fost între 100,01 şi 300 kWh pentru un consum lunar care este de maximum 255 kWh; consumul de energie electrică ce depăşeşte 255 kWh/lună se facturează conform prevederilor art. 5 alin. (1); maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul realizat în perioada 1 ianuarie 2023-31 martie 2025 de către clienţii casnici al căror consum lunar la locul de consum este cuprins între 100,01 şi 255 kWh; consumul de energie electrică cuprins între 255 şi 300 kWh/lună se facturează la preţul de maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus, iar în cazul în care consumul depăşeşte 300 kWh/lună întreg consumul se facturează la preţul de maximum 1,3 lei/kWh; 

c)maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul lunar realizat la locul de consum, diferenţa de consum lunar de energie electrică urmând a fi facturată la preţul de maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus, în baza declaraţiei pe propria răspundere a reprezentantului legal pentru următoarele categorii de consumatori: 

(i) întreprinderile mici şi mijlocii, astfel cum sunt definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare IMM-uri; 

(ii) operatorii/operatorii regionali definiţi la art. 2 lit. g) şi h) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ce prestează/furnizează serviciile de utilităţi publice prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a), b), b^1), c) şi h) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Societatea de Transport cu Metroul Bucureşti «Metrorex» – S.A., precum şi aeroporturile care sunt în subordinea/coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii; 

(iii) operatorii economici din domeniul industriei alimentare, identificaţi prin cod CAEN 10, precum şi cei din domeniul agriculturii şi pescuitului, identificaţi prin cod CAEN 01 şi 03; 

(iv) autorităţile şi instituţiile publice locale, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiile şi societăţile comerciale de interes judeţean, municipal sau local, regiile autonome şi toate entităţile publice şi private care prestează un serviciu public, în temeiul legii, dacă sunt înfiinţate sau organizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor, municipiului Bucureşti şi, după caz, la nivelul subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor sau la nivelul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, sub conducerea, coordonarea, controlul şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale; 

(v) institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, astfel cum sunt definite de Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 

d)maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul integral al spitalelor publice şi private definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al unităţilor de învăţământ publice şi private, definite conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al creşelor, al furnizorilor publici şi privaţi de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare; plafonarea menţionată în prezentul articol se aplică şi pentru situaţiile în care una dintre entităţile menţionate anterior este beneficiarul final al consumului de energie electrică şi/sau pentru toate clădirile care au fost construite şi autorizate cu destinaţia de spitale;

e)maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul lunar, realizat la locul de consum, pentru instituţiile publice, altele decât cele prevăzute la lit. d), precum şi pentru cele aparţinând cultelor recunoscute oficial în România, potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată; diferenţa de consum lunar de energie electrică se facturează la preţul de maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus; 

g) maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumatorii casnici şi noncasnici care nu sunt prevăzuţi la lit. a)-e).

 

 

Lista furnizorilor de ultimă instanță de energie electrică desemnați

valabilă începând cu data de 13.12.2023

Nr. crt. Denumire FUI Decizia ANRE de desemnare în calitate de FUI Adresa secțiune site

dedicată furnizării în regim de SU și UI

1 CEZ Vânzare S.A. 1879 din 19.10.2022 https://www.cez.ro/ro/cez-vanzare/personal/furnizare-de-ultima-instanta-de-energie-electrica.html
2 PPC Energie S.A. 2120 din 18.11.2020 modificată prin Decizia 2836/13.12.2023 https://www.enel.ro/content/enel-ro/enel-energie/ro/megamenu/informatii-utile/reglementari/informatii-SU-si-FUI.html
3 PPC Energie Muntenia S.A. 2121 din 18.11.2020 modificată prin Decizia 2836/13.12.2023 https://www.enel.ro/content/enel-ro/enel-muntenia/ro/megamenu/informatii-utile/reglementari/informatii-SU-si-FUI.html
4 E.ON Energie Romania S.A. 2122 din 18.11.2020 www.eon.ro
5 Electrica Furnizare S.A. 2123 din 18.11.2020 https://www.electricafurnizare.ro/asistenta/furnizor-de-ultima-instanta/

Fisiere atasate

Decizii de desemnare FUI energie electrica

Decizii de revocare desemnare FUI