Cum aleg un operator pentru montarea/exploatarea repartitoarelor/contoarelor

Luând în considerare prevederile art. 49 alin. (1) din Legea nr. 196 din 20 iulie 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor

(1) Hotărârile asociaţiei de proprietari sunt luate în adunarea generală a proprietarilor, iar executarea lor este încredinţată comitetului executiv şi administratorului.

În conformitate cu prevederile art. 83 alin. (1) și alin. (2) din același act normativ

(1) Cheltuielile pe consumuri individuale reprezintă cheltuielile asociaţiei pentru: apă rece şi canalizare; apă caldă de consum; energia termică, combustibilul şi apă rece pentru prepararea apei calde; gaze naturale; încălzirea proprietăţii individuale.

 

(2) Cheltuielile pe consumuri individuale se repartizează în funcţie de indexul contoarelor individuale, în funcţie de indexul repartitoarelor de costuri, conform normelor tehnice şi metodologiilor elaborate de autorităţile naţionale de reglementare sau de autorităţile administraţiei publice locale, sau în funcţie de alte criterii în baza cărora se pot individualiza consumurile, cu respectarea legislaţiei şi a reglementărilor în vigoare.

In conformitate cu prevederile art. 104 din Legea nr. 196/2018

(1) În termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, asociaţiile de locatari din condominiile ale căror unităţi de proprietate individuală au fost dobândite în proprietate în condiţiile legii şi care nu au fost reorganizate în asociaţii de proprietari au obligaţia să se reorganizeze în conformitate cu prevederile prezentei legi.

Reprezentantul asociației de proprietari solicită oferte de la persoanele juridice, titulari de autorizaţii pentru montarea și/sau exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire și apă caldă de consum menționate în registrul de evidenţă, publicat pe pagina de internet a autorității accesând link:

Registru de evidență ale titularilor de autorizații

Ofertele primite sunt supuse analizei și aprobării adunării generale a proprietarilor.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) – (3) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, republicată:

(1) În cazul consumatorilor dintr-un condominiu, alimentați printr-un branșament termic comun, este obligatorie montarea de către proprietari/locatari a repartitoarelor de costuri. Repartizarea costurilor individuale se realizează în baza metodologiei de repartizare a costurilor, elaborată și aprobată de A.N.R.E.

(2) Repartitoarele de costuri fac parte integrantă din instalațiile de utilizare aferente proprietății.

(3) Montarea, întreținerea și exploatarea repartitoarelor de costuri pentru energia termică, atât pentru încălzire, cât și pentru apa caldă de consum, se efectuează numai de către persoane juridice autorizate de către autoritatea de reglementare competentă.

În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (5), alin. (6) și alin. (7) ale Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările și completările ulterioare

(5)  În imobilele de tip condominiu racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică în sistem de distribuţie orizontală este obligatorie montarea sistemelor de măsurare până la 31 decembrie 2023 pentru individualizarea consumurilor de energie pentru încălzire/răcire şi apă caldă la nivelul fiecărui apartament sau spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuit. Pentru condominiile cu distribuţie verticală a agentului termic în care utilizarea de contoare individuale nu este fezabilă din punct de vedere tehnic sau nu este eficientă din punctul de vedere al costurilor este obligatorie montarea sistemelor tehnice de stabilire a consumurilor individuale de energie termică, respectiv a repartitoarelor de costuri, pe toate corpurile de încălzire din fiecare apartament sau spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuit, în condiţiile în care există realizat la nivel de condominiu un sistem de echilibrare hidraulică a instalaţiei de încălzire.

 (6)  În aplicarea prevederilor alin. (5), criteriile generale, metodologia şi/sau procedurile pentru a determina lipsa de fezabilitate tehnică şi nerentabilitatea sunt aprobate prin hotărâre a consiliului local, la propunerea compartimentelor energetice înfiinţate în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. c) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, republicată.

(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), în cazul în care asociaţiile de proprietari demonstrează că instalarea unor astfel de repartitoare de costuri nu ar fi rentabilă în conformitate cu metodologia prevăzută la alin. (6), pot fi avute în vedere metode alternative rentabile pentru măsurarea consumului de energie termică.

Ținând cont de prevederile art. 10 alin. (10) din același act normativ

(10)  În sensul dispoziţiilor alin. (4)-(9), contoarele şi repartitoarele de costuri pentru energia termică instalate sunt dispozitive care pot fi citite de la distanţă. Condiţiile de fezabilitate tehnică şi de rentabilitate prevăzute la alin. (5) se aplică în continuare.

Ca urmare a prevederilor art. 6 din Anexa nr. 5 ale Regulamentului pentru acordarea autorizațiilor pentru montarea, punerea în funcțiune, repararea şi exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 87/2022

Titularul are obligaţia ca, pe durata de valabilitate a autorizaţiei, să includă în oferta economică transmisă asociaţiilor de proprietari/chiriaşi cel puţin următoarele informaţii:

a) autorizaţia deţinută şi condiţiile de valabilitate asociate acesteia, în copie, împreună cu drepturile şi obligaţiile titularului de autorizaţie prevăzute în Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor pentru montarea, punerea în funcţiune, repararea şi exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE;

b) tipul şi numărul repartitoarelor de costuri, respectiv ale robinetelor pentru reglaj termostatic ce se propun a se monta; pentru tipurile de robinete pentru reglaj termostatic propuse a se monta se va preciza inclusiv scala de reglaj; în situaţia în care în ofertă este inclus un tip de repartitor de costuri care nu se regăseşte în portofoliul altor titulari de autorizaţie, se va preciza în mod expres această informaţie;

c) preţurile unitare, defalcate pentru repartitoarele de costuri, respectiv robinetele pentru reglaj termostatic ce se propun a se monta şi pentru montajul propriu-zis al acestora;

d) perioada de garanţie şi garanţiile acordate;

e) modelul de contract, inclusiv condiţiile de suspendare şi de reziliere a acestuia de către asociaţia de proprietari/chiriaşi.

Contractul se încheie cu asociația de proprietari/asociația de chiriași.

Iar ca urmare a prevederilor alin. (5) al art. II din OUG nr. 130/2022, în aplicarea dispoziţiilor art. 10 alin. (10) din Legea nr. 121/2014, cu modificările şi completările ulterioare

Contoarele şi repartitoarele de costuri pentru energia termică care nu pot fi citite de la distanţă, dar care au fost deja instalate, se modernizează astfel încât să poată fi citite de la distanţă sau se înlocuiesc cu dispozitive care pot fi citite de la distanţă până la 1 ianuarie 2027, cu excepţia cazurilor în care asociaţiile de proprietari demonstrează că acest lucru nu este rentabil în condiţiile stabilite prin art. 10 alin. (6) din aceeaşi lege.