Drepturile și obligațiile utilizatorilor de energie termică

Luând în considerare prevederile art. 40 și art. 41 ale Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, republicată, la Secţiunea a 3-a și Secţiunea a 4-a sunt prevăzute drepturile și obligaţiile utilizatorilor de energie termică, după cum urmează:

Drepturile utilizatorilor de energie termică

Art. 40 Utilizatorii de energie termică au, în principal, următoarele drepturi:

 1. a) să preia energia termică din instalaţiile de distribuţie în conformitate cu prevederile contractului de furnizare;
 2. b) să aibă acces la grupurile de măsurare a energiei termice utilizate pentru facturare;
 3. c) să solicite operatorului care are şi calitatea de furnizor remedierea defecţiunilor şi a deranjamentelor survenite la instalaţiile de distribuţie;
 4. d) să recupereze de la operatorul serviciului daunele dovedite a fi din vina acestuia;
 5. e) alte drepturi prevăzute în contractele încheiate cu furnizorul de energie termică, precum şi în Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. f) de a fi anunţat, din timp, despre întreruperea furnizării de energie termică;
 7. g) de a avea acces ori de a primi, la cerere, informaţii cu privire la structura costurilor/tarifelor percepute de operatorul care are şi calitatea de furnizor.

Obligaţiile utilizatorilor de energie termică

Art. 41 (1) Utilizatorii de energie termică au, în principal, următoarele obligaţii:

 1. a) să achite la termen facturile emise de operatorul care are şi calitatea de furnizor; factura constituie titlu executoriu şi se emite, cel mai târziu, până la data de 15 a lunii următoare celei în care prestaţia a fost efectuată; utilizatorii de energie termică sunt obligaţi să achite facturile reprezentând contravaloarea serviciului de care au beneficiat în termenul de scadenţă de 15 zile de la data emiterii facturilor; data emiterii facturii şi termenul de scadenţă se înscriu pe factură; neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la data scadenţei atrage penalităţi de întârziere, conform prevederilor art. 42 alin. (10) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. b) să permită operatorului care are şi calitatea de furnizor, la solicitarea acestuia, întreruperea programată a alimentării cu energie termică pentru întreţinere, revizii şi reparaţii executate la instalaţiile acestuia;
 3. c) să permită accesul operatorului care are şi calitatea de furnizor la instalaţiile de utilizare a energiei termice aflate în folosinţa sau pe proprietatea sa, pentru verificarea funcţionării şi integrităţii acestora ori pentru debranşarea/deconectarea instalaţiilor în caz de neplată sau de avarie;
 4. d) să nu consume energie termică ocolind sau afectând mijloacele de măsură.

(2) Proprietarii apartamentelor individuale şi ai spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuit situate în imobile de tip condominiu, care nu sunt conectate la reţeaua de alimentare cu energie termică, plătesc o cotă-parte proporţională cu cota-indiviză, din cheltuielile cu energia termică înregistrată la branşamentul condominiului, cotă-parte stabilită conform regulamentului/metodologiei privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu.

Drepturile şi obligaţiile enumerate mai sus se detaliază în regulamentul-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică şi în prevederile contractului-cadru de furnizare a energiei termice.

În conformitate cu prevederile art. VII ale Legii nr. 325/2006, republicată, până la elaborarea şi aprobarea prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare din Domeniul Energiei a actelor normative prevăzute la art. 15, sunt aplicabile prevederile din reglementările tehnice şi comerciale emise de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice în domeniul serviciului public de alimentare cu energie termică.

În conformitate cu prevederile Ordinului ANRSC nr. 483/2008 privind aprobarea Contractului-cadru de furnizare a energiei termice utilizatorii au următoarele drepturi și obligații:

Drepturile şi obligaţiile utilizatorului

Art. 8. – Utilizatorul are următoarele drepturi:

 1. să utilizeze liber şi nediscriminatoriu serviciul public de alimentare cu energie termică în condiţiile prevăzute în prezentul contract;
 2. să conteste facturile când constată diferenţe între consumul facturat şi înregistrat de contorul de branşament, în cazul facturării unor servicii neefectuate, sau când constată încălcarea prevederilor contractuale;
 3. să beneficieze de reducerea valorii facturii astfel:a) cu contravaloarea cantităţii de căldură din apa caldă de consum nelivrată, în cazul în care temperatura medie a acesteia, din luna de facturare, este mai mică de 50°C. Furnizorul are obligaţia să comunice utilizatorului, la cererea acestuia, temperatura medie lunară a apei reci intrate în staţia termică;b) cu contravaloarea energiei termice nelivrate pe perioada în care s-a depăşit limita de timp comunicată pentru oprirea furnizării energiei termice sau în cazul prelungirii timpului de intervenţie conform prevederilor art. 6 pct. 14;
 4. să primească răspuns, în termen de maximum 30 de zile calendaristice, la sesizările adresate furnizorului cu privire la neîndeplinirea unor obligaţii contractuale;
 5. să racordeze, în condiţiile legii şi cu acordul scris al furnizorului, alţi consumatori pentru alimentarea acestora cu energie termică;
 6. să solicite furnizorului remedierea defecţiunilor şi deranjamentelor survenite la instalaţiile de distribuţie sau la branşament;
 7. să solicite în scris verificarea contoarelor instalate pe branşamentul propriu, defecte sau suspecte de înregistrări eronate, în condiţiile art. 7 pct. 14;
 8. să renunţe, în condiţiile legii, la serviciile contractate;
 9. să se adreseze, individual sau colectiv, autorităţilor administraţiei publice locale sau centrale ori instanţelor judecătoreşti, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct sau indirect.

Art. 9. – Utilizatorul are următoarele obligaţii:

 1. să achite, în termenele stabilite, contravaloarea energiei termice furnizate;
 2. să achite contravaloarea cantităţii de apă înregistrate de contorul de energie termică, precum şi contravaloarea serviciului de canalizare aferent, conform facturii emise de furnizorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, în condiţiile de plată stabilite în contractul de furnizare a apei, încheiat cu acesta;
 3. să asigure accesul utilajelor furnizorului, necesare desfăşurării activităţii specifice serviciului, în spaţiile ori suprafeţele de teren deţinute cu orice titlu, pe trotuarele şi aleile din jurul imobilelor, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare;
 4. să permită accesul furnizorului la instalaţiile de utilizare a energiei termice aflate în folosinţa sau pe proprietatea sa, pentru verificarea funcţionării şi integrităţii acestora ori pentru debranşarea/deconectarea instalaţiilor în caz de neplată sau de avarie;
 5. să asigure integritatea sistemelor de măsurare, accesul furnizorului în vederea efectuării citirilor, verificărilor, precum şi pentru operaţiile de întreţinere şi de intervenţii în cazul în care căminul de branşament şi/sau contoarele de energie termică se află pe proprietatea utilizatorului;
 6. să nu execute manevre la robinetul/vana montată în amonte de contor. Izolarea instalaţiei interioare se va face prin manevrarea robinetului/vanei de după contor;
 7. să nu utilizeze sub nicio formă apa din instalaţia de încălzire. Sustragerea de apă din circuitul de încălzire constituie infracţiunea de furt şi se pedepseşte conform Codului penal;
 8. să ia măsuri pentru prevenirea inundării subsolurilor, prin montarea de clapete de reţinere sau vane pe coloanele de scurgere din subsol;
 9. să aducă la cunoştinţa furnizorului, în termen de 15 zile lucrătoare, orice modificare a datelor sale de identificare, a datelor cuprinse în anexa nr. 2 şi a datelor de identificare a imobilului la care sunt prestate serviciile contractate, precum şi a adresei la care furnizorul urmează să trimită facturile;
 10. să exploateze şi să întreţină instalaţiile proprii pentru asigurarea utilizării eficiente a energiei termice şi să asigure subsolurile curate şi iluminate;
 11. să suporte contravaloarea apei de adaos în cazul pierderilor apărute din culpa sa sau în cazul golirii instalaţiilor interioare, conform tarifelor aprobate de autoritatea administraţiei publice locale;
 12. să solicite rezilierea prezentului contract şi încetarea furnizării serviciului în termen de 15 zile de la înstrăinarea imobilului;
 13. să nu construiască sau să nu amplaseze obiective în zona de protecţie ori la o distanţă mai mică decât cea de siguranţă faţă de construcţiile şi instalaţiile furnizorului şi să desfiinţeze construcţiile şi obiectivele construite sau amplasate în aceste condiţii;
 14. să calculeze şi să predea furnizorului de energie termică deciziile emise de comitetul executiv al asociaţiei de proprietari/locatari privind recalcularea suprafeţei utile luate în calcul la repartizarea energiei termice, ca urmare a modificării suprafeţei echivalente termic a corpurilor de încălzire din spaţiile cu destinaţie de locuinţă, în cazul facturării individuale;
 15. să aducă la cunoştinţa furnizorului denumirea operatorului economic cu care utilizatorul are contract pentru repartizarea costurilor pe baza repartitoarelor de costuri;
 16. să aducă la cunoştinţa furnizorului orice modificare a suprafeţei echivalente termic a corpurilor de încălzire din spaţiile comune şi din cele cu altă destinaţie decât cea de locuinţă;
 17. să nu modifice instalaţiile de utilizare interioare aferente unui condominiu decât în condiţiile legii.

De asemenea, ținând cont de prevederile art. 253 și art. 254 ale Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică aprobat prin Ordinul ANRSC nr. 91/2007, cu modificările și completările ulterioare

Art. 253 Utilizatorii de energie termica au următoarele drepturi:

 a) să preia energia termică din instalaţiile de transport sau distribuţie, după caz, în conformitate cu prevederile contractului de furnizare;

b) să aibă acces la grupurile de măsurare a energiei termice utilizate pentru facturare, chiar dacă acestea se afla în incinta operatorului serviciului, în prezenta împuternicitului acestuia;

c) să racordeze la instalaţiile proprii, în condiţiile legii, alţi utilizatori de energie termică, denumiţi subconsumatori; racordarea se poate face numai cu acordul prealabil, scris, al furnizorului;

d) să solicite furnizorului remedierea defecțiunilor şi a deranjamentelor survenite la instalaţiile de distribuţie;

e) să solicite rezilierea contractului, cu un preaviz de 30 de zile calendaristice, cu condiţia achitării tuturor obligaţiilor de plată;

f) să recupereze de la operatorul serviciului daunele dovedite a fi din vina acestuia;

g) de a fi anunțat despre întreruperea furnizarii de energie termică, conform prevederilor prezentului regulament;

h) să sesizeze autorităţilor administraţiei publice locale şi autorităţii de reglementare competente orice deficiențe constatate în sfera serviciilor de utilităţi publice şi să facă propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunătăţirea activităţii şi creşterea calităţii serviciilor;

i) de a avea acces ori de a primi, la cerere, informaţii cu privire la structura costurilor/tarifelor percepute de furnizor.

 Art. 254 Utilizatorii de energie termica au următoarele obligaţii:

 a) să achite integral şi la termen facturile emise de furnizor, eventualele corecții sau regularizări ale acestora urmând să fie efectuate ulterior;

b) să comunice în scris furnizorului orice modificare a condiţiilor care au fost avute în vedere la întocmirea contractului de furnizare, în special în ceea ce priveşte modificările suprafeţelor de încălzire;

c) să respecte normele şi prescripţiile tehnice în vigoare, în vederea eliminării efectelor negative asupra calităţii energiei termice furnizate;

d) să exploateze şi să întreţină instalaţiile proprii pentru asigurarea utilizării eficiente a energiei termice;

e) să suporte în totalitate consecinţele care îi afectează pe subconsumatori, determinate de restricționarea sau întreruperea furnizării energiei termice către aceştia, ca urmare a nerespectării prevederilor contractuale, inclusiv în cazul neplății energiei termice;

f) să permită furnizorului, la solicitarea acestuia, întreruperea programată a alimentării cu energie termică pentru întreţinere, revizii şi reparaţii executate la instalaţiile acestuia;

g) să nu modifice instalaţiile de încălzire centrală, aferente unui imobil condominial, decât în baza unei documentaţii tehnice care reconsideră ansamblul instalaţiilor termice, aprobată de către furnizor;

h) să suporte costul remedierilor şi a pagubelor produse furnizorului şi altor utilizatori, inclusiv ca urmare a nelivrării energiei termice atunci când s-au produs defecțiuni datorate culpei sale;

i) să permită accesul furnizorului la instalaţiile de utilizare a energiei termice aflate în folosinţă sau pe proprietatea sa, pentru verificarea funcţionării şi integrităţii acestora ori pentru debranșarea/deconectarea instalaţiilor în caz de neplata sau avarie;

j) să nu folosească agentul termic pentru încălzire în alte scopuri decât cele prevăzute în contract;

k) să nu execute lucrări de reparație capitală a instalaţiilor de încălzire centrală sau modificarea acestora fără documentaţie tehnică legal aprobată;

l) să nu golească instalaţiile în vederea executării unor modificări sau reparaţii fără acceptul furnizorului, decât în caz de avarii;

m) să se îngrijească de umplerea instalaţiilor imediat după terminarea reparaţiilor;

n) să nu consume energie termică ocolind sau afectând mijloacele de măsură;

o) să suporte cheltuielile de verificare, montare şi demontare a contorului de energie termică, dacă a solicitat verificarea acestuia în interiorul termenului de valabilitate a verificării metrologice, iar sesizarea s-a dovedit a fi neîntemeiată;

p) să suporte costurile aferente umplerii instalaţiilor cu apă tratată, dacă acestea au fost golite din vina sa exclusivă;

q) să returneze întreaga cantitate de agent termic intrată în instalaţiile sale de utilizare, operatorul fiind în drept de a percepe penalizări la contract şi de a solicita recuperarea prejudiciului cauzat;

r) să suporte costurile necesare repunerii în funcţiune a contoarelor de energie termică predate de furnizor cu proces-verbal de custodie, în cazul în care acesta se deteriorează ca urmare a unor intervenţii neautorizate.

 Ținând cont de prevederile art. 12^1 alin. (1) – alin. (3) ale Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările și completările ulterioare:

 (1) Clienţii finali primesc în mod gratuit toate facturile şi toate informaţiile privind facturarea consumului de energie, precum şi datele privind propriul consum.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), repartizarea costurilor aferente informaţiilor privind facturarea pentru consumul individual de încălzire, răcire şi apă caldă menajeră în clădirile cu mai multe apartamente şi clădirile mixte, în conformitate cu prevederile art. 10, se efectuează de către administratorii condominiilor fără a genera profit.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (6) şi (9), costurile care rezultă din atribuirea acestei sarcini unei terţe părţi, precum un furnizor de servicii sau furnizorul de energie, şi care acoperă contorizarea, alocarea şi contabilizarea consumului individual real în astfel de clădiri, sunt suportate de către utilizatorii finali.