Cum mă racordez la rețeaua de termoficare

În conformitate cu prevederile art. 5 pct. 35 ale Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, republicată, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
• utilizator de energie termică – unul sau mai mulţi consumatori de energie termică, beneficiar al serviciului public de alimentare cu energie termică; în cazul condominiilor, prin utilizator se înţelege toţi consumatorii din condominiul respectiv;
• operator – persoana juridică de drept public sau de drept privat cu capital public, privat sau mixt, care asigură nemijlocit furnizarea/prestarea, în condiţiile reglementărilor în vigoare, a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat;

Ținând cont de prevederile art. 147 alin. (1) ale Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică aprobat prin Ordinul ANRSC nr. 91/2007, cu modificările și completările ulterioare
La solicitarea scrisă a oricărui utilizator al reţelelor termice, existent sau potenţial, cu privire la realizarea unui nou racord/bransament termic sau modificarea unui racord/bransament termic existent, transportatorul/distribuitorul este obligat sa analizeze soluţia de racordare propusă şi, dacă este tehnic posibila, sa emita aviz tehnic de racordare.
Luând în considerare prevederile art. 190 lit. a), furnizorul are obligaţia să răspundă la orice solicitare de racordare formulată în scris de orice potenţial utilizator. Oferta va ține cont şi de acordul de furnizare de energie termică a producătorului.
Conform art. 203 lit. d), operatorii serviciului au dreptul să stabilească condiţiile tehnice de racordare/branșare a utilizatorilor la instalaţiile aflate în administrarea lor, cu respectarea normativelor tehnice în vigoare şi a reglementărilor emise sau aprobate de autoritatea naţională de reglementare competentă.
Ca urmare a prevederilor art. 236:
(1) Dreptul de acces şi utilizare a serviciului de alimentare cu energie termica este garantat tuturor utilizatorilor.
(2) Fiecare utilizator trebuie să aibă un branșament termic.
(3) Pentru utilizatorii de tip urban care locuiesc în condominiu de tipul bloc de locuinţe cu mai multe scări sau tronsoane, racordul termic va fi individual pentru fiecare scară sau tronson în parte.
(4) Prin excepţie de la alin. (3), la blocurile deja construite sau în curs de construire la data intrării în vigoare a regulamentului-cadru, în cazul în care instalaţiile interioare de apă caldă de consum sau instalaţiile interioare de încălzire sunt comune sau au părţi comune pentru toate scările sau tronsoanele condominiului, branșamentul termic poate fi comun pentru întreg condominiul.
(5) În situaţiile prevăzute la alin. (4), la solicitarea asociaţiilor de proprietari/locatari de a avea câte un branșament termic pentru fiecare scară sau tronson a/al condominiului, furnizorul serviciilor de distribuţie a energiei termice este obligat să dea curs solicitării numai pe baza unei documentaţii depuse de utilizator împreună cu solicitarea, documentaţie care va conţine: condiţiile tehnice de realizare, modificările necesare şi costurile aferente realizării. Documentaţia se va întocmi de un agent economic autorizat în proiectarea sistemelor şi reţelelor interioare de alimentare cu apă caldă de consum şi de încălzire. Cheltuielile necesare realizării lucrărilor de branșare/racordare şi contorizare vor fi suportate de solicitant.
Ca urmare a prevederilor art. 239:
Toţi utilizatorii de energie termică au obligaţia de a obţine, înainte de a începe proiectarea instalaţiei de utilizare, avizul de racordare de la furnizor, acesta având obligaţia de a obţine acordul de furnizare a energiei termice de la producător, înainte de emiterea avizului propriu.
Ca urmare a prevederilor art. 240:
(1) Pentru executarea instalaţiilor de utilizare a energiei termice destinate unor utilizatori noi sau dezvoltării celor existente este necesar ca, în afară de celelalte avize legale, să se obţină, în prealabil, avizul de racordare, în conformitate cu prevederile art. 239.
(2) Avizul îşi pierde valabilitatea după 1 an de la emitere, dacă execuţia nu a început în acest interval de timp.
Ca urmare a prevederilor art. 241:
(1) Soluţia de alimentare cu energie termică se stabileşte de furnizor pe baza studiilor elaborate la comanda acestuia, iar soluţia stabilită se precizează în avizul de racordare.
(2) Soluţia precizată este obligatorie în proiectare, execuţie şi exploatare. Pentru marii consumatori, această soluţie trebuie să asigure posibilitatea limitării consumului de energie termica în situaţii de indisponibilități în instalaţii.
Ca urmare a prevederilor art. 243:
(1) Înainte de a trece la executarea lucrărilor unor instalaţii termice de utilizare, utilizatorul este obligat să prezinte furnizorului, spre avizare, dosarul instalaţiei, din care un exemplar se păstrează la distribuitor.
(2) Dosarul instalaţiei va fi actualizat de către utilizator şi va cuprinde:
a) memoriul justificativ;
b) copie după avizul de racordare;
c) schema termică în detaliu a circuitului cu agent primar şi schemele de principiu ale circuitelor cu agent secundar, indicarea aparatelor de măsură şi control, a automatizărilor şi protecțiilor;
d) tabel cu caracteristicile receptoarelor termice;
e) graficele de consum;
f) exigenţele proceselor tehnologice privind alimentarea cu energie termică.
(3) Punerea în funcţiune a instalaţiilor exploatate de utilizatori se face numai după avizarea dosarului instalaţiei, executarea probelor prevăzute de normativele tehnice în vigoare, precum şi a celor solicitate suplimentar de distribuitor.
(4) Branșarea la reţelele de distribuţie se va face în prezența furnizorului sau în prezența deţinătorului instalaţiilor şi numai după ce s-a încheiat actul de recepţie a branșamentului şi a instalaţiilor de utilizare.
(5) Alimentarea cu energie termică a utilizatorului va începe numai după încheierea contractului de furnizare.