Ce informatii contine factura ta de gaze naturale si din ce este compus pretul?

Pe prima pagină: 

 • datele de identificare şi de contact ale furnizorului tău de gaze naturale; 
 • datele tale de identificare, adresa locului de consum la care ți se furnizează gaze naturale și adresa de corespondență dacă ai optat sa primești corespondența transmisă de furnizorul tău la o adresa diferita de cea a locului de consum; 
 • codul de client atribuit de furnizorul tău. Codul de client este necesar atunci când îți creezi un cont online; 
 • data de încetare a contractului tău, dacă contractul este încheiat pe perioadă determinată; 
 • numărul şi data emiterii facturii – sunt detalii importante pentru plata la partenerii bancari ai furnizorului tău; 
 • data de începere şi de sfârşit a perioadei de facturare – înseamnă numărul total de zile pentru care este facturat consumul pe care îl regăsești pe factură; 
 • consumul de gaze naturale facturat, exprimat în kWh sau MWh; 
 • termenul scadent de plată – este data până la care trebuie să plătești factura curentă, fără să ți se aplice dobânzi penalizatoarei pentru întârziere la plata facturii; 
 • obligaţiile tale de plată neachitate, dacă este cazul – înseamnă suma pe care o ai de plată pentru o factură restantă; 
 • dobânzile penalizatoare pentru întârziere la plata facturii, dacă este cazul – înseamnă dobanzile aplicate de către furnizorul tău, conform contractului tau, ca urmare a neefectuării plății unei facturi anterioare  în termenul scadent de plată; 
 • valoarea totală de plată cu TVA – suma totală pe care o ai de plată; 
 • numărul de telefon pus la dispoziţie de operatorul în conducta/sistemul căruia este racordat locul tău de consum pentru sesizarea situaţiilor de urgenţă privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor tale sau ale operatorului, la care poți anunța dacă sesizezi miros de gaz. De asemenea, apelând acest număr poți afla dacă există o întrerupere în alimentarea cu gaze naturale. Numărul poate fi apelat la orice oră;  
 • datele de contact ale punctului unic de contact pus la dispoziţie de furnizorul tău; 
 • intervalul de timp în care poţi transmite indexul autocitit, care nu poate fi mai mic de 5 zile. Alături de această informație pentru autocitire regăsești și modalitățile de transmitere – telefonic, online sau aplicația mobilă. Nu rata transmiterea indexului în perioada indicată pe factură! Te ajută să plătești exact cât consumi și să îți monitorizezi consumul;  
 • intervalul de citire de către operator a indexului contorului – înseamnă intervalul de timp între două citiri consecutive ale operatorului în conducta/sistemul căruia este racordat locul tău de consum, pentru determinarea cantităţii de gaze naturale consumate efectiv în acest interval (în cazul clienţilor casnici intervalul de citire nu trebuie să depăşească 3 luni, iar în cazul clienților noncasnci nu trebuie să depăşească 6 luni); dacă ai încheiat un contract de furnizare cu mai multe locuri de consum, această informație va fi cuprinsă în factură la detaliile aferente fiecărui loc de consum în parte, iar prima pagină a facturii va include o referință cu privire la locul din factură unde poți găsi aceste detalii. 

 

Pe a doua pagină, care reprezintă detaliile facturii: 

 • denumirea produselor/serviciilor facturate, după caz, şi unităţile de măsură ale acestora; 
 • codul locului de consum atribuit de operator – CLC – este un cod unic după care este identificat locul unde consumi gazele naturale;  
 • seria contorului; 
 • perioada/data stabilită de operator în care acesta efectuează citirea indexului contorului; 
 • informații cu privire la consumul tău de gaze naturale facturat (pe factură vei găsi cantitatea facturată în mc, dar și echivalentul acesteia în kWh/MWh): 
 • indexul contorului folosit de furnizor la începutul şi sfârşitul perioadei de facturare pentru determinarea cantităţii de gaze naturale, exprimată în mc, consumată de către tine; în cazul în care intervalul de citire de către operator este mai mare decât perioada de facturare se precizează modul prin care a fost determinat indexul, respectiv citire de către operator/autocitire de către tine/estimare pe baza convenţiei de consum stabilită de comun acord cu furnizorul tău la încheierea contractului; 
 • cantitatea de gaze naturale, exprimată în mc, aferentă perioadei de facturare – este volum de gaze naturale, măsurat în metri cubi. Însă pentru a putea calcula ce ai de plătit, acest volum trebuie transformat în unități de energie, măsurate în kWh/MWh.  
 • pentru a realiza conversia cantităţii de gaze naturale, exprimată în mc, în cantitatea de energie, exprimată în kWh/MWh, se aplică o formulă matematică pe care o regăsești și în factura ta:  

Energie gaze naturale [kWh] este Volum gaze naturale consumat [mc] x Puterea calorifică superioară (Pcs) [kWh/mc].  

 • valoarea puterii calorifice superioare aferente perioadei de facturare – valorile determinate ale puterii calorifice superioare a gazelor naturale sunt comunicate furnizorului de gaze naturale de catre operatorul de transport/operatorul de distributie a gazelor. Puterea calorifică superioară a gazelor naturale indică energia totală degajată prin arderea completă în aer, a unei cantități specificate de gaze naturale. Este importantă în calculul unităților de energie, pentru că poți arde mai mult sau mai puțin gaz, în funcție de această putere calorifică; 
 • cantitatea de energie, exprimată în MWh/kWh – reprezintă consumul tău de gaze naturale facturat; 
 • preţul final facturat, exprimat în lei/kWh sau lei/MWh – reprezintă preţul pe care îl vei plăti pentru consumul de gaze naturale din intervalul de timp pentru care se emite factura la locul tău de consum.  
 • informații cu privire la componentele acestui preţ final facturat. Acesta este format din: 
 1. preţul de furnizare, care include: 

preţul gazelor naturale. Acesta poate fi negociat cu furnizorul, nefiind reglementat de către ANRE, și este alcătuit dintr-o componenta de achiziţie (reprezentată de costul de achiziţie de către furnizor a gazelor naturale de pe piața angro) şi o componentă de furnizare a gazelor naturale (reprezentată de costul specific al furnizorului tău de gaze naturale aferent activităţii desfăşurate în baza licenţei de furnizare a gazelor naturale)  

şi, după caz,  

tarifele aferente serviciilor de transport şi/sau distribuţie, necesare pentru vehicularea gazelor naturale până la locul tău de consum; 

 1. valoarea taxelor/impozitelor/contribuţiilor stabilite prin dispoziţiile legale în vigoare, după caz, ca de exemplu TVA și acciza. Clienții casnici și organizațiile de caritate sunt scutiți de la plata accizei pentru gazul natural (conform Codului Fiscal și a Normelor metodologice de aplicare a acestuia);
 • valoarea de plată pentru fiecare produs/serviciu facturat. 

 

Documentele anexate facturii cuprind: 

Informaţii adiţionale: 

 • informaţii privind dreptul tău de a schimba furnizorul, în mod gratuit, cu respectarea condiţiilor contractuale și ale regulamentului POSF; 
 • un link sau o trimitere la aplicația ”Comparator oferte-tip de furnizare a gazelor naturale“; 
 • modalităţile puse la dispoziția ta de către furnizor pentru plata facturii; 
 • informaţii privind modalităţile prin care poți transmite o plângere, precum şi privind opţiunile pe care le ai în cazul în care nu ești satisfăcut de modul de soluţionare a plângerii tale de către furnizor, conform procedurii-cadru privind obligaţia furnizorilor de soluţionare a plângerilor clienţilor finali, aprobată de ANRE; 
 • informaţii privind drepturile tale în ceea ce priveşte soluţionarea alternativă a neînțelegerilor apărute la încheierea contractelor/actelor adiționale la acestea și a disputelor apărute în derularea relațiilor contractuale, inclusiv datele de contact ale entităţii responsabile; 
 • informaţii privind măsurile pe care furnizorul tău are dreptul să le ia, conform contractului încheiat, în situaţia în care nu achiți factura în termenul scadent de plată; 
 • informaţii privind dreptul tău de a beneficia de un nivel minim de calitate a activităţii de furnizare şi a serviciilor aferente alimentării cu gaze naturale, a cărui nerespectare atrage plata de către prestatorul activităţii/serviciului respectiv a unei penalităţi/compensaţii, conform standardelor de performanţă aprobate de ANRE; 
 • orice alte informaţii prevăzute de legislaţia în vigoare pe care furnizorul este obligat să le pună la dispoziţie ta prin intermediul facturii şi/sau al documentelor anexate acesteia; 
 • informaţii privind tipurile de facilităţi puse la dispoziţie de furnizor dacă ești client vulnerabili sau o referinţă cu privire la locul unde acestea pot fi consultate. 

Informaţii privind facturarea, care ți se transmit de către furnizor, cel puţin o dată la 6 luni: 

 • preţul actual şi consumul real de gaze naturale; 
 • comparaţii între consumul tău actual şi consumul corespunzător aceleiaşi perioade a anului anterior, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile, preferabil sub formă grafică; 
 • informaţii privind conceptul de eficienţă energetică, respectiv datele de contact ale unor instituţii cu atribuţii în domeniul energiei, de unde poți obţine informaţii privind măsurile disponibile de îmbunătăţire a eficienţei energetice, profilurile de referinţă privind consumul individual şi alte specificaţii tehnice ale aparatelor energetice care pot contribui la reducerea consumului tău; 
 • un link sau o trimitere la pagina de internet în care se găsesc, într-o formă clară şi uşor de înţeles, consumurile de gaze naturale ale clienţilor finali etalon, pe categorii de consum, în cazul în care astfel de pagini de internet există.