Drepturile si obligatiile clientilor finali de gaze naturale

În conformitate cu prevederile legislației elaborate de către ANRE, drepturile clienţilor finali de gaze naturale sunt următoarele:

 • să aibă acces la obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale în condiţiile legii şi să fie informaţi, atunci când sunt racordaţi la acestea, cu privire la drepturile lor de a fi alimentaţi cu gaze naturale de o calitate specificată, la preţuri rezonabile, conform prevederilor legale în vigoare;
 • să îşi aleagă furnizorul şi să accepte o ofertă-tip publicată de către acesta sau să solicite o ofertă privind condiţiile comerciale şi preţul de furnizare în vederea negocierii directe cu acesta, după caz, ori să recurgă la selectarea furnizorului prin procedee specifice de licitaţie/achiziţie publică;
 • să primească informaţii transparente privind preţurile/ tarifele aplicabile, precum şi privind condiţiile generale de acces şi de utilizare a serviciilor oferite de către furnizorul de gaze naturale;
 • să încheie cu furnizorul de gaze naturale ales un contract care să prevadă condiţii/clauze contractuale echitabile şi care să conţină cel puţin următoarele informaţii:
  • identitatea şi adresa furnizorului;
  • serviciile oferite, calitatea serviciilor oferite, precum şi termenul de începere a derulării contractului, respectiv termenul prevăzut pentru începerea alimentării iniţiale cu gaze naturale, după caz;
  • tipurile serviciilor de mentenanţă oferite, după caz, prin contract;
  • mijloacele prin care se pot obţine informaţii actualizate privind toate preţurile/tarifele aplicabile, inclusiv cele pentru mentenanţă, după caz;
  • durata contractului, condiţiile de reînnoire/prelungire şi de întrerupere a serviciilor şi a contractului şi dacă este recunoscut dreptul de a denunţa cu titlu gratuit contractul;
  • eventualele compensaţii/despăgubiri şi modalitatea de rambursare aplicabilă în cazul nerespectării calităţii serviciilor prevăzute în contract, inclusiv în cazul facturării inexacte şi realizate cu întârziere;
  • modalităţile de iniţiere a procedurilor de soluţionare a litigiilor în conformitate cu prevederile Legii;
  • informaţii privind drepturile clienţilor, inclusiv privind soluţionarea plângerilor comunicate în mod clar prin intermediul facturilor sau pe paginile de internet ale acestor operatori economici;
 • să primească gratuit de la furnizorul de gaze naturale o copie a contractului înainte de încheierea sau confirmarea încheierii acestuia, inclusiv în situaţia în care contractul este încheiat prin intermediari;
 • să i se pună la dispoziţie, la încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale, datele de contact ale punctului unic de contact al furnizorului şi ale punctului de informare regională/locală cel mai apropiat de respectivul loc de consum;
 • să solicite furnizorului/operatorului de sistem modificarea şi completarea contractului încheiat cu acesta, atunci când apar elemente noi ori când consideră necesară detalierea sau completarea unor clauze contractuale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • să fie notificaţi în mod corespunzător cu privire la orice intenţie de modificare a contractului, precum şi cu privire la orice majorare a preţului/tarifului, în mod direct şi în timp util, dar nu mai târziu de sfârşitul primei perioade normale de facturare care urmează intrării în vigoare a majorării, într-un mod transparent şi uşor de înţeles, precum şi să fie informaţi, în momentul notificării, cu privire la dreptul de a denunţa contractul, în cazul în care nu acceptă noile condiţii;
 • să denunţe contractul în cazul în care nu acceptă noile condiţii notificate de către furnizorul de gaze naturale;
 • să li se pună la dispoziţie o gamă largă de modalităţi de plată, care să le permită să îşi îndeplinească obligaţiile de plată a facturii, obligaţii de plată prevăzute în contract şi care nu creează discriminări nejustificate între clienţi. În cazul clientului casnic, dacă în urma regularizării suma plătită de acesta în plus este mai mare de 100 lei, atunci furnizorul este obligat să restituie suma plătită de către client, în termen de 5 zile de la data emiterii facturii de regularizare. Sumele sub această valoare vor fi compensate în contul facturilor următoare;
 • să îşi schimbe furnizorul în mod gratuit, cu respectarea condiţiilor/clauzelor contractuale, în termen de 21 de zile de la data solicitării, conform unei proceduri aprobate de ANRE;
 • să primească un decont final de lichidare, după schimbarea furnizorului de gaze naturale, în termen de maximum 42 de zile de la schimbarea furnizorului;
 • să înainteze o plângere furnizorului propriu referitoare la activitatea de furnizare a gazelor naturale desfăşurată de către acesta la locul de consum şi să beneficieze de un standard ridicat de soluţionare a plângerilor, conform procedurii-cadru aprobate de ANRE; în cazul în care clientul final nu este mulţumit de soluţia dată plângerii sale sau în cazul în care un eventual litigiu nu este soluţionat pe cale amiabilă, acesta are posibilitatea de a se adresa ANRE, de a apela la alte proceduri extrajudiciare de soluţionare a plângerilor/litigiilor, precum şi de a se adresa instanţei competente;
 • să primească penalităţile/compensaţiile suportate de către furnizor/operator pentru nerespectarea nivelurilor minime de calitate, în conformitate cu prevederile standardelor de performanţă aprobate de ANRE;
 • să solicite furnizorului întreruperea furnizării gazelor naturale, în cazul în care întreruperea este legată de funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor clientului final sau ale operatorului de sistem;
 • să solicite furnizorului/operatorului de sistem ca atunci când sunt constatate deficienţe tehnice să ia măsuri pentru asigurarea parametrilor de siguranţă în aprovizionarea cu gaze naturale;
 • să solicite şi să primească, fără să li se perceapă costuri suplimentare pentru acest serviciu, toate datele relevante privind propriul consum sau să împuternicească orice furnizor licenţiat, pe baza unui acord explicit şi gratuit, să aibă acces la datele de măsurare, operatorul de sistem responsabil de gestionarea acestor date având obligaţia să le furnizeze acestuia;
 • să solicite furnizorului date privind istoricul de consum aferent locului/locurilor de consum propriu/proprii, pentru o perioadă de până la 24 de luni anterioare solicitării sau pentru perioada scursă de la încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale, dacă aceasta din urmă este mai mică; solicitarea clientului final trebuie să cuprindă datele de identificare ale acestuia, CLC/adresa locului de consum, perioada pentru care se solicită informaţiile, opţiunea pentru utilizarea/neutilizarea formatului-cadru de prezentare a datelor, prevăzut în anexa la prezentul regulament, şi modalitatea aleasă de client pentru transmiterea datelor solicitate;
 • să solicite furnizorului informaţii privind valoarea facturilor emise în ultimele 24 de luni sau pentru perioada scursă de la încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale, dacă aceasta din urmă este mai mică;

În conformitate cu prevederile legislației elaborate de către ANRE, obligațiile clienţilor finali de gaze naturale sunt următoarele:

 • să notifice furnizorului orice schimbare a datelor sale de identificare prevăzute în contractul de furnizare a gazelor naturale, în termen de 30 de zile calendaristice de la modificare;
 • să achite integral facturile reprezentând contravaloarea serviciilor prestate de către furnizorul/operatorul sistemului, în termenul şi în condiţiile prevăzute în contractul încheiat cu acesta.
 • să achite dobânzile penalizatoare solicitate, după caz, de furnizor pentru întârzierea în efectuarea plăţii facturii reprezentând contravaloarea consumului de gaze naturale, în termenul şi în condiţiile prevăzute în contractul de furnizare a gazelor naturale;
 • să achite furnizorului tariful perceput de operator pentru prestarea activităţii de reluare a alimentării la locul de consum şi să constituie o garanţie financiară, dacă este cazul, în vederea reluării furnizării gazelor naturale întrerupte/limitate pentru neachitarea facturii reprezentând contravaloarea consumului de gaze naturale, în termenul prevăzut în contractul de furnizare a gazelor naturale, şi, după caz, a dobânzilor penalizatoare aferente pentru întârziere în efectuarea plăţii;
 • să permită accesul reprezentantului operatorului conductei/sistemului la care este racordat locul de consum, pentru citirea indexului echipamentului de măsurare la un interval de timp stabilit de către operator, în vederea emiterii de către furnizor a facturilor pe baza consumului efectiv de gaze naturale;
 • să permită accesul reprezentantului operatorului în scopul de a presta activitatea de întrerupere/limitare a parametrilor tehnici/reluare a alimentării cu gaze naturale la locul de consum, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ori de a monta, demonta, sigila, întreţine, verifica, înlocui echipamentul de măsurare, precum şi pentru a întreţine, verifica sau remedia defecţiunile intervenite la instalaţiile aflate în exploatarea operatorului, când acestea se află amplasate pe proprietatea clientului final. Intervalul de timp stabilit de operator pentru efectuarea activităţii se comunică clientului final în vederea acordării accesului. Reprezentantul operatorului are obligaţia să prezinte clientului final legitimaţia de serviciu şi să comunice motivul pentru care solicită acces pe proprietatea clientului final;
 • să nu deterioreze echipamentul de măsurare, sigiliile metrologice şi ale operatorului, precum şi toate celelalte instalaţii aflate în exploatarea operatorului, amplasate pe proprietatea sa;
 • să sesizeze imediat, la numărul de telefon pus la dispoziţie de operator, orice deficienţă pe care o constată în funcţionarea echipamentului de măsurare şi a instalaţiilor aflate în exploatarea operatorului, amplasate pe proprietatea sa, în vederea verificării şi remedierii acesteia, în scopul asigurării parametrilor de siguranţă în alimentarea cu gaze naturale;
 • să achite contravaloarea serviciilor de înlocuire şi verificare metrologică a echipamentului de măsurare, dacă aceste servicii au fost efectuate din culpa clientului final sau ca urmare a unei reclamaţii din partea clientului care s-a dovedit neîntemeiată;
 • să achite contravaloarea consumului de gaze naturale recalculat pentru o perioadă anterioară, atunci când se constată funcţionarea defectuoasă a echipamentului de măsurare, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare referitoare la măsurarea gazelor naturale;
 • să constituie în favoarea furnizorului, la solicitarea acestuia, o garanţie financiară pentru o perioadă de consum echivalent de maximum un an, în cazul constatării, conform prevederilor legale în vigoare, a unor acţiuni menite să denatureze în orice fel indicaţiile echipamentelor de măsurare sau să sustragă gaze naturale prin ocolirea echipamentelor de măsurare;
 • să întreţină şi să exploateze instalaţia industrială/ neindustrială de utilizare a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice specifice aprobate de ANRE; modificarea instalaţiei de utilizare se efectuează numai prin intermediul operatorilor economici autorizaţi de ANRE;
 • să asigure efectuarea verificărilor şi reviziilor tehnice ale instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile procedurii specifice aprobate de ANRE;
 • să asigure remedierea defecţiunilor în funcţionarea instalaţiei de utilizare numai prin intermediul operatorilor economici autorizaţi de ANRE, conform reglementărilor tehnice specifice aprobate de ANRE;
 • să folosească exclusiv aparate consumatoare de combustibili gazoşi care respectă cerinţele legislaţiei în vigoare şi să efectueze verificarea şi repararea acestora, prin intermediul unor operatori economici autorizaţi de organisme abilitate, în conformitate cu reglementările în vigoare;
 • să îşi asume responsabilitatea financiară pentru plata dezechilibrelor pe care le generează pe piaţa de gaze naturale, în conformitate cu reglementările aprobate de ANRE.

Clienții vulnerabili au dreptul să beneficieze de facilităţile asigurate, în mod gratuit, de către furnizori, respectiv:

 • facturarea lunară a consumului de gaze naturale de către furnizor doar pe baza consumului efectiv de gaze naturale, determinat prin citirea de către operator/autocitirea de către clientul vulnerabil a indexului echipamentului de măsurare, în perioada în care instituţiile statului cu atribuţii în domeniul protecţiei sociale acordă clienţilor vulnerabili din motive de venituri reduse ajutoare financiare pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale sau la solicitarea clientului vulnerabil din motive de sănătate/vârstă;
 • asigurarea accesului la centrul de relaţii cu clienţii prin modalităţi specifice adaptate necesităţilor clienţilor vulnerabili din motive de sănătate/vârstă;
 • transmiterea condiţiilor comerciale de furnizare a gazelor naturale, a facturilor, a notificărilor, a plângerilor sau a oricăror materiale informative, prin mijloace electronice, într-un format care este compatibil cu majoritatea programelor de citire a documentelor, iar culoarea fonturilor utilizate trebuie să fie în contrast cu cea a fondului, la solicitarea clientului vulnerabil din motive de sănătate/vârstă;
 • desfăşurarea relaţiei cu furnizorul, prin intermediul unei terţe persoane, împuternicită în scris de către clientul vulnerabil să primească facturile/notificările/sesizările, să depună notificări/cereri etc. în numele şi pe seama titularului locului de consum, la solicitarea clientului vulnerabil;
 • eşalonarea la plată a facturii, la cerere, pe o perioadă de minimum 3 luni sau convenită de părţi.