Desfășurarea activității de autorizare a electricienilor, precum și autorizarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice tehnologice, se realizează de către ANRE în baza „Regulamentului pentru autorizarea electricienilor în domeniul instalațiilor electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice tehnologice”, denumit în continuare Regulament, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 99/30.09.2021, publicat in Monitorul Oficial 1024/27.10.2021.

A – INFORMATII GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA ANRE DE AUTORIZARE A ELECTRICIENILOR 

A1 – ÎNSCRIEREA LA EXAMEN ÎN VEDEREA OBȚINERII CALITĂȚII DE ELECTRICIAN AUTORIZAT

I. Documentele necesare pentru solicitarea autorizării sunt:

a) Cererea de autorizare, întocmită conform modelului din Anexa nr. 3 din Regulament (puteți regăsi modelul de cerere în subsolul acestei pagini);

b) Copia actului de identitate;

c) Copii ale certificatelor sau diplomelor care atestă calificarea profesională;

d) Documentul care atestă recunoașterea certificatelor sau diplomelor de calificare profesională pe teritoriul României, emis în conformitate cu prevederile legale privind persoanele fizice străine;

e) Copia carnetului de muncă sau adeverințe care să ateste experiența profesională în domeniul în care se solicită autorizarea, acolo unde este cazul, și/sau, după caz, a raportului aferent salariatului extras din Registrul de evidență a salariaților comunicat la ITM;

f) Declarația de consimțământ privind colectarea și prelucrarea datelor personale, întocmită conform modelului din Anexa nr. 4 din Regulament (puteți regăsi modelul declarației în subsolul acestei pagini);

g) Copia chitanței de achitare a tarifului pentru autorizare.

II. Acceptarea dosarului de autorizare – în cazul în care sunt îndeplinite concomitent următoarele cerințe:

a) Cererea de autorizare este în conformitate cu modelul prezentat in Anexa 3 din Regulament și are completate toate punctele A, B și C;

b) Documentația inclusă în dosar este completă;

c) Candidatul demonstrează că are experiență profesională minimă în domeniul instalațiilor electrice, pentru calificarea profesională proprie, în conformitate cu prevederile art. 16) din Regulament.

Pentru detalii privind condițiile de calificare și experiență profesională, vă rugăm consultați Regulamentul.

III. Organizarea și tematica examenului de autorizare

Examenele de autorizare se organizează, de regulă, de 2 ori/an, în sesiuni de primăvară și toamnă. ANRE publică cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data la care încep înscrierile. Anunțul privind organizarea și desfășurarea examenului se publică pe site-ul ANRE la capitolul Informații de interes public/ Info Electricieni. Tematica de examen, precum și exemple de întrebări/ probleme sunt publicate pe site-ul ANRE la capitolul Legislație/ Autorizare electricieni.

A2 – VIZAREA PERIODICĂ A ADEVERINȚELOR DE ELECTRICIAN AUTORIZAT

Calitatea de electrician autorizat este definitivă, fiind dovedită de adeverința de electrician autorizat. Autorizarea, prin emiterea adeverinței, este acordată pe durată nelimitată și este valabilă numai cu condiția vizării periodice a adeverinței, astfel încât să nu fie depășit termenul de vizare. Termenul de vizare a adeverinței de electrician autorizat este data la care se împlinesc 5 ani de la data emiterii documentului, sau, după caz, de la data ultimei vizări.

Documentele necesar a fi incluse în dosarul întocmit în vederea verificării și vizării periodice a adeverinței de electrician autorizat sunt:

  1. Cererea întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;
  2. Copia actului de identitate;
  3. Dovada absolvirii în ultimele 12 luni anterioare cererii a unui curs de pregătire teoretică cu o durată de minimum 20 de ore care să respecte cel puțin tematica și bibliografia stabilite și publicate de ANRE pe pagina sa de internet pentru tipul și gradul respectiv de autorizare;
  4. Declarația de consimțământ privind colectarea și prelucrarea datelor personale, întocmită conform modelului din anexa nr. 4;
  5. Adeverința de electrician autorizat, în original, pentru a fi vizată;
  6. Copia chitanței de achitare a tarifului pentru vizare periodică.

În cazul în care adeverința de electrician autorizat nu este vizată până la împlinirea termenului de vizare precizat pe document, titularul acesteia nu are dreptul să desfășoare activități în domeniul instalațiilor electrice până la vizarea documentului.

B – INFORMATII GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA ANRE DE AUTORIZARE A VERIFICATORILOR DE PROIECTE în domeniul instalațiilor electrice tehnologice

B1 – AUTORIZAREA VERIFICATORILOR DE PROIECTE în domeniul instalațiilor electrice tehnologice

I. Documentele necesare pentru solicitarea autorizării VP sunt:

a) cererea, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;

b) copia actului de identitate;

c) curriculum vitae, întocmit conform modelului european – europass, din care să reiasă informații detaliate cu privire la experiența deținută în domeniu;

d) memoriu de activitate din care să reiasă experiența solicitantului în activități de proiectare instalații electrice de medie, respectiv înaltă tensiune, pentru o perioadă de minimum 5 ani;

e) adeverință/adeverințe eliberată/eliberate de reprezentantul legal al angajatorului/angajatorilor unde solicitantul și-a desfășurat activitatea din care să reiasă experiența dobândită, conform memoriului de activitate menționat la lit. d);

f) dovada absolvirii în ultimele 12 luni anterioare cererii a unui curs de pregătire teoretică cu o durată de minimum 20 de ore în vederea obținerii calității de verificator de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice, care să respecte cel puțin tematica și bibliografia stabilite și publicate de ANRE pe pagina sa de internet;

g) declarația de consimțământ privind colectarea și prelucrarea datelor personale, întocmită conform modelului din anexa nr. 4;

h) copia chitanței de achitare a tarifului de autorizare ca verificator de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice.

II. Acceptarea dosarului de autorizare – în cazul în care sunt îndeplinite concomitent următoarele cerințe:

a) Cererea de autorizare este în conformitate cu modelul prezentat in Anexa 3 din Regulament și are completate toate punctele A, B și C;

b) Documentația inclusă în dosar este completă;

c) Solicitantul deține de minimum 5 ani calitatea de electrician autorizat gradul IIIA sau IVA și adeverința deținută vizată la zi.

III. Organizarea și tematica interviului de autorizare

Autorizarea verificatorilor de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice este aprobată de către Comisia de autorizare pe baza unui dosar complet și în baza unui interviu pe teme de specialitate. Interviurile de autorizare se organizează, de regulă, de 2 ori/an, în cadrul sesiunilor de primăvară și toamnă. Anunțul privind organizarea și desfășurarea sesiunilor se publică pe pagina de internet a ANRE, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data la care încep înscrierile. Anunțul privind organizarea și desfășurarea sesiunii de autorizare se publică pe site-ul ANRE la capitolul Informații de interes public/ Info Electricieni. Tematica interviului este publicată pe site-ul ANRE la capitolul Legislație/ Autorizare electricieni.

B2 – VIZAREA ADEVERINȚEI DE VERIFICATOR DE PROIECTE în domeniul instalațiilor electrice tehnologice

Vizarea adeverinței de verificator de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice poate fi solicitată, de regulă, împreună cu solicitarea vizării periodice a adeverinței de electrician autorizat gradul IIIA sau IVA, în cadrul unei sesiuni de autorizare. Vizarea adeverinţei de verificator de proiecte autorizat se va realiza în termen de 5 ani de la data emiterii documentului sau, după caz, de la data ultimei vizări.

Documentele necesar a fi depuse în cazul acestei solicitări de vizare periodică cuprind:

a) cererea întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;

b) actul de identitate, în copie;

c) registrul de evidență a proiectelor de instalații electrice verificate în ultimul an de activitate, întocmit conform modelului din anexa nr. 8, dacă este cazul;

d) dovada absolvirii în ultimele 12 luni anterioare cererii a unui curs de pregătire teoretică cu o durată de minimum 20 de ore, în vederea vizării periodice a adeverinței de verificator de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice, care să respecte cel puțin tematica și bibliografia stabilite și publicate de ANRE pe pagina sa de internet;

e) declarația de consimțământ privind colectarea şi prelucrarea datelor personale, întocmită conform modelului din anexa nr. 4;

f) adeverința de verificator de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice, în original, pentru a fi vizată;

g) copia chitanței de achitare a tarifului de vizare periodică ca verificator de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice.

În cazul în care adeverința de verificator de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice nu este vizată în termenul de vizare precizat pe document, titularul acesteia nu poate desfășura activități de verificator de proiecte în domeniu până la vizarea documentului.

C – INFORMATII GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA ANRE DE AUTORIZARE A EXPERTILOR TEHNICI DE CALITATE ȘI EXTRAJUDICIARI în domeniul instalațiilor electrice tehnologice

C1 – AUTORIZARE A EXPERTILOR TEHNICI DE CALITATE ȘI EXTRAJUDICIARI în domeniul instalațiilor electrice tehnologice

I. Documentele necesare pentru solicitarea autorizării ETCE sunt:

a) cererea, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;

b)  copia actului de identitate;

c) curriculum vitae, întocmit conform modelului european – europass, din care să reiasă informații detaliate cu privire la experiența deținută în domeniu;

d) memoriu de activitate din care să reiasă experiența solicitantului în activități de expertizare instalații electrice de medie, respectiv înaltă tensiune, pentru o perioadă de minimum 8 ani;

e) adeverință/adeverințe eliberată/eliberate de reprezentantul legal al angajatorului/angajatorilor unde solicitantul și-a desfășurat activitatea din care să reiasă experiența dobândită conform memoriului de activitate menționat la lit. d);

f) dovada absolvirii în ultimele 12 luni anterioare cererii a unui curs de pregătire teoretică cu o durată de minimum 20 de ore în vederea obținerii calității de expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice tehnologice, care să respecte cel puțin tematica și bibliografia stabilite și publicate de ANRE pe pagina sa de internet;

g) declarația de consimțământ privind colectarea și prelucrarea datelor personale, întocmită conform modelului din anexa nr. 4;

h) copia chitanței de achitare a tarifului de autorizare ca expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice tehnologice.

II. Acceptarea dosarului de autorizare ca ETCE – în cazul în care sunt îndeplinite concomitent următoarele cerințe:

a) Cererea de autorizare este în conformitate cu modelul prezentat in Anexa 3 din Regulament și are completate toate punctele A, B și C;

b) Documentația inclusă în dosar este completă;

c) Solicitantul deține de minimum 8 ani calitatea de electrician autorizat gradul IIIA+B sau IVA+B și adeverința deținută vizată la zi.

III. Organizarea și tematica interviului de autorizare

Autorizarea experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice tehnologice este aprobată de către Comisia de autorizare pe baza unui dosar complet și în baza unui interviu pe teme de specialitate. Interviurile de autorizare se organizează, de regulă, de 2 ori/an, în cadrul sesiunilor de primăvară și toamnă. Anunțul privind organizarea și desfășurarea sesiunilor se publică pe pagina de internet a ANRE, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data la care încep înscrierile. Anunțul privind organizarea și desfășurarea sesiunii de autorizare se publică pe site-ul ANRE la capitolul Informații de interes public/ Info Electricieni. Tematica interviului este publicată pe site-ul ANRE la capitolul Legislație/ Autorizare electricieni.

C2 – Vizarea adeverinței de expert tehnic de calitate si extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice tehnologice

Vizarea adeverinței de expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice tehnologice poate fi solicitată, de regulă, împreună cu solicitarea vizării periodice a adeverinței de electrician autorizat gradul IIIA+B sau IVA+B, în cadrul unei sesiuni de autorizare. Termenul de vizare a adeverinţei de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar autorizat este data la care se împlinesc 5 ani de la data emiterii documentului sau, după caz, de la data ultimei vizări.

Documentele necesar a fi depuse în cazul solicitării de vizare periodică cuprind:

a) cererea întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;

b) actul de identitate, în copie;

c) registrul de evidență a lucrărilor de instalații electrice expertizate în ultimul an de activitate, întocmit conform modelului din anexa nr. 9, dacă este cazul;

d) dovada absolvirii în ultimele 12 luni anterioare cererii a unui curs de pregătire teoretică cu o durată de minimum 20 de ore în vederea vizării periodice a adeverinței de expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice tehnologice, care să respecte cel puțin tematica și bibliografia stabilite și publicate de ANRE pe pagina sa de internet;

e) declarația de consimțământ privind colectarea și prelucrarea datelor personale, întocmită conform modelului din anexa nr. 4;

f) adeverința de expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice tehnologice, în original, pentru a fi vizată;

g) copia chitanței de achitare a tarifului de vizare periodică ca expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice tehnologice.

În cazul în care adeverința de expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice tehnologice nu este vizată în termenul de vizare precizat pe document, titularul acesteia nu poate desfășura activități ca expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice tehnologice până la vizarea documentului.

ÎNREGISTRAREA CERERILOR DE AUTORIZARE

Cererile de autorizare însoțite de documentele aferente, se transmit către ANRE, în perioada de înscriere (stabilită pentru fiecare sesiune, conform detaliilor din Anunțul publicat de ANRE). Înregistrarea cererii și a documentelor anexate se face:

– fie direct, la registratura Autorităţii competente, sau

– fie prin serviciile poştale, sau

– fie în format electronic, la adresele de e-mail publicate pe site-ul ANRE, certificat cu semnătură electronică ce aparţine solicitantului, sau prin intermediul unui portal ce va fi pus la dispoziţie de ANRE în acest scop sau prin încărcare în platforma PCUe.

În Anunțul publicat de ANRE cu ocazia organizării fiecărei sesiuni se menționează data limită de înscriere.

PLATA TARIFULUI DE AUTORIZARE

Plata tarifului de autorizare se face anterior depunerii documentației fie direct la casieria ANRE, odată cu înregistrarea cererii de autorizare, fie prin ordin de plată,  fie prin mandat poștal în contul ANRE nr. RO98TREZ70020F160300XXXX deschis la ATCPMB, CUI 11514848.

Serviciul financiar-contabilitate din cadrul ANRE va emite factura fiscală, după verificarea existenței în extrasul de cont a sumei achitate. 

Solicitanții trebuie să includă în dosarul de autorizare o copie a ordinului de plată/ mandatului poștal.

Tarifele în vigoare aprobate prin Ordinul ANRE nr. 140/2022, MO 1236/21.12.2022 sunt:

Nr. crt. Tip autorizare Tarif (lei)
1. Gradul I 250
2. Gradele de autorizare II, III, IV, de tip A sau de tip B 250
3. Vizare periodică/prelungire pentru oricare dintre gradele de autorizare, de tip A sau de tip B (inclusiv

gradul I)

125
4. Gradele de autorizare II, III, IV, de tip A+B 500
5. Vizare periodică/prelungire pentru oricare dintre gradele de autorizare, de tip A + B 250
6. Verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice 350
7. Vizarea periodică/prelungirea pentru verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice 175
8. Expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice 500
9. Vizarea periodică/Prelungirea pentru expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul

instalaţiilor electrice tehnologice

250
10. Emiterea unui duplicat al adeverinţei de electrician autorizat/verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice/expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice 30

NOTĂ:Tariful prevăzut în tabelul nr. 1:

a) se achită de solicitant anterior depunerii documentaţiilor;

b) nu se restituie solicitantului în cazurile prevăzute la art. 47 alin. (3) din Regulamentul pentru autorizarea electricienilor în domeniul instalaţiilor electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 99/2021.

Informații

Tel: 021-3278136, 137, 148, 149, 231 si 021-3278104,

Fax: 021-3278170

e-mail: electricieni@anre.ro

Fişiere ataşate

Ord. 99/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor în domeniul instalațiilor electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice tehnologice Data: 30.09.2021 MO 1024/27.10.2021

Model Cerere Anexa 7 – angajator

Anexa nr. 4 – Declaratie de consimtamant

Model Cerere Anexa 3 – candidat

Calendar