Energie electrica2024-04-09T09:12:30+03:00

Anunțuri

Autorizațiile/adeverințele de electrician/verificator de proiecte/expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice, se ridică de la Registratura ANRE, de către:

– titularul documentului,

– o altă persoană, în baza unei împuterniciri formale în acest sens,

– serviciile poștale/firmele de curierat.

Notă: În cazul listelor de angajați din partea unui operator economic, se va prezenta la Registratura ANRE lista purtând semnătură fiecărui titular de autorizație/adeverință.

Cum mă autorizez în domeniul energiei electrice (electrician, expert tehnic, verificator proiecte)?

Desfășurarea activității de autorizare a electricienilor, precum și autorizarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice tehnologice, se realizează de către ANRE în baza „Regulamentului pentru autorizarea electricienilor în domeniul instalațiilor electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice tehnologice”, denumit în continuare Regulament, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 66/16.05.2023, publicat in Monitorul Oficial 417/16.05.2023, care poate fi consultat aici.

A – INFORMATII GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA ANRE DE AUTORIZARE A ELECTRICIENILOR

A1 – ÎNSCRIEREA LA EXAMEN ÎN VEDEREA OBȚINERII CALITĂȚII DE ELECTRICIAN AUTORIZAT

I. Documentele necesare pentru solicitarea autorizării sunt:
a) cererea de autorizare completată în format electronic pe portalul ANRE sau în platforma PCUe;
b) copia actului de identitate;
c) copii ale certificatelor sau diplomelor care atestă calificarea profesională;
d) documentul care atestă recunoaşterea certificatelor sau diplomelor de calificare profesională pe teritoriul României, emis în conformitate cu prevederile legale în domeniu, în cazul persoanelor fizice care au finalizat studiile într-o altă țară decât Romănia
e) copia carnetului de muncă sau adeverinţe care să ateste experienţa profesională în domeniul în care se solicită autorizarea, acolo unde este cazul, şi/sau, după caz, a raportului aferent salariatului, extras din Registrul de evidenţă a salariaţilor comunicat la inspectoratul teritorial de muncă, asumat prin semnătură;
f) declaraţia de consimţământ privind colectarea şi prelucrarea datelor personale, completată în format electronic pe portalul ANRE sau în platforma PCUe;
g) copia chitanţei de achitare a tarifului pentru autorizare; tariful pentru autorizare se poate achita fie direct la casieria Autorităţii competente, fie în contul acesteia;

II. Acceptarea dosarului de autorizare – în cazul în care sunt îndeplinite concomitent următoarele cerințe:

a) cererea de autorizare este completată în format electronic pe portalul Autorității competente sau în platforma PCUe ;
b) cererea este însoțită de toate documentele cerute de prezentul Regulament;
c) candidatul demonstrează că are experienţă profesională minimă în domeniul instalaţiilor electrice, în conformitate cu cerinţele prevăzute la art. 16 din Regulament.

Pentru detalii privind condițiile de calificare și experiență profesională, vă rugăm consultați Regulamentul.

III. Organizarea și tematica examenului de autorizare

Examenele de autorizare se organizează, de regulă, de două ori pe an. Anunțul privind desfășurarea sesiunii de autorizare se publică pe pagina de internet a Autorității competente.

A2 – VIZAREA PERIODICĂ A ADEVERINȚELOR DE ELECTRICIAN AUTORIZAT

Calitatea de electrician autorizat este definitivă și este valabilă numai cu condiţia vizării periodice a autorizației, o dată la cinci ani. În cazul în care autorizația de electrician nu este vizată până la împlinirea termenului de vizare, titularul autorizației de electrician în domeniul instalaţiilor electrice nu are dreptul să desfăşoare activităţi de proiectare, executare și verificare a instalaţiilor electrice până la vizarea autorizației de electrician deţinute. Autorizația de electrician este valabilă numai în concordanță cu Registrul electronic de evidență al autorității competente și numai împreună cu un act de identitate

Documentele necesare în vederea verificării şi vizării periodice a autorizației de electrician autorizat sunt:

a) cererea de vizare completată în format electronic pe portalul Autorității competente sau în platforma PCUe;
b) copia actului de identitate;
c) dovada absolvirii în ultimele 12 luni anterioare cererii a unui curs de pregătire teoretică cu o durată de minimum 20 de ore, în vederea vizării periodice a autorizației de electrician, care să respecte cel puţin tematica şi bibliografia stabilite şi publicate de ANRE pe pagina sa de internet pentru tipul şi gradul respectiv de autorizare;
d) declaraţia de consimţământ privind colectarea şi prelucrarea datelor personale, completată în format electronic pe portalul Autorității competente sau în platforma PCUe;
e) copia chitanţei de achitare a tarifului de vizare periodică ca electrician autorizat; tariful de vizare se poate achita în contul Autorităţii competente sau direct la casieria acesteia În cazul în care autorizația de electrician nu este vizată până la împlinirea termenului de vizare, titularul acesteia nu are dreptul să desfăşoare activităţi în domeniul instalaţiilor electrice până la vizarea documentului.

B – INFORMATII GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA ANRE DE AUTORIZARE A VERIFICATORILOR DE PROIECTE în domeniul instalațiilor electrice tehnologice

B1 – AUTORIZAREA VERIFICATORILOR DE PROIECTE în domeniul instalațiilor electrice tehnologice

I. Documentele necesare în vederea dobândirii calităţii de verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice sunt:

a) cererea de autorizare completată în format electronic pe portalul ANRE sau în platforma PCUe,;
b) copia actului de identitate;
c) curriculum vitae, întocmit conform modelului european -europass, care să cuprindă informaţii detaliate cu privire la experienţa deţinută în domeniu;
d) memoriu de activitate din care să reiasă experienţa solicitantului în activităţi de proiectare instalaţii electrice de medie, respectiv înaltă tensiune, pentru o perioadă de minimum 5 ani;
e) adeverinţă/adeverinţe eliberată/eliberate de reprezentantul legal al angajatorului/angajatorilor unde solicitantul şi-a desfăşurat activitatea, din care să reiasă experienţa dobândită, conform memoriului de activitate menţionat la lit. d);
f) dovada absolvirii în ultimele 12 luni anterioare cererii a unui curs de pregătire teoretică cu o durată de minimum 20 de ore în vederea obţinerii calităţii de verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, care să respecte cel puţin tematica şi bibliografia stabilite şi publicate de ANRE pe pagina sa de internet;
g) declaraţia de consimţământ privind colectarea şi prelucrarea datelor personale, completată în format electronic pe portalul ANRE sau în platforma PCUe;
h) copia chitanţei de achitare a tarifului de autorizare ca verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice; tariful pentru autorizare se poate achita fie direct la casieria autorităţii competente, fie în contul acesteia.

II. Etapele procesului de autorizare a verificatorilor de proiecte sunt:

a) înscrierea pe portalul Autorității competente sau în platforma PCUe, în baza unei cereri completate în format electronic;
b) analiza şi acceptarea de către ANRE a cererii solicitantului de a dobândi calitatea de verificator de proiecte, pe baza documentelor anexate cererii;
c) susţinerea unui interviu pe teme de specialitate;
d) completarea de către ANRE a Registrului electronic de evidență și emiterea, autorizației de verificator de proiecte.

III. Organizarea și tematica interviului de autorizare

Autorizarea verificatorilor de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice este aprobată de către Comisia de autorizare prevăzută la pct. 9 sub pct 2.1 din anexa nr. 1 şi se face pe baza documentelor transmise, care sunt verificate în cadrul structurii organizatorice de specialitate a Autorității competente, precum şi în baza unui interviu de specialitate, susţinut în faţa Comisiei de autorizare. Autorizarea verificatorilor de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice se desfăşoară în conformitate cu prevederile pct. 2 din anexa nr. 1 la regulament.

B2 – VIZAREA AUTORIZAȚIEI DE VERIFICATOR DE PROIECTE în domeniul instalațiilor electrice tehnologice

Vizarea autorizației de verificator de proiecte autorizat în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice poate fi solicitată, de regulă, împreună cu solicitarea vizării periodice a autorizației de electrician gradul IIIA sau IVA, în cadrul unei sesiuni de autorizare. Vizarea autorizației de verificator de proiecte se va realiza în termen de 5 ani de la data emiterii documentului sau, după caz, de la data ultimei vizări, prin completarea corespunzătoare în Registrul electronic de evidență.

Documentele necesar a fi depuse în cazul solicitării de vizare periodică cuprind:

a) cererea de vizare completată în format electronic pe portalul Autorității competente sau în platforma PCUe;
b) actul de identitate, în copie;
c) registrul de evidenţă a proiectelor de instalaţii electrice verificate în ultimul an de activitate, întocmit conform modelului din anexa nr. 3 la regulament, dacă este cazul;
d) dovada absolvirii în ultimele 12 luni anterioare cererii a unui curs de pregătire teoretică cu o durată de minimum 20 de ore, în vederea vizării periodice a autorizației de verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, care să respecte cel puţin tematica şi bibliografia stabilite şi publicate de ANRE pe pagina sa de internet;
e) declaraţia de consimţământ privind colectarea şi prelucrarea datelor personale, completată în format electronic pe portalul Autorității competente sau în platforma PCUe;
f) copia chitanţei de achitare a tarifului de vizare periodică ca verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice; tariful de vizare se poate achita în contul Autorităţii competente sau direct la casieria acesteia.

În cazul în care autorizația de verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice nu este vizată în termen, titularul acesteia nu poate desfăşura activităţi ca verificator de proiecte în domeniu până la vizarea documentului.

C – INFORMATII GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA ANRE DE AUTORIZARE A EXPERTILOR TEHNICI DE CALITATE ȘI EXTRAJUDICIARI în domeniul instalațiilor electrice tehnologice

C1 –AUTORIZARE A EXPERTILOR TEHNICI DE CALITATE ȘI EXTRAJUDICIARI în domeniul instalațiilor electrice tehnologice

I. Documentele necesare în vederea dobândirii calităţii de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice sunt:

a) cererea de autorizare completată în format electronic pe portalul Autorității competente sau în platforma PCUe;
b) copia actului de identitate;
c) curriculum vitae, întocmit conform modelului european – europass, care să cuprindă informaţii detaliate cu privire la experienţa deţinută în domeniu;
d) memoriu de activitate din care să reiasă experienţa solicitantului în activităţi de proiectare și executare de instalaţii electrice de medie, respectiv înaltă tensiune, pentru o perioadă de minimum 8 ani;
e) adeverinţă/adeverinţe eliberată/eliberate de reprezentantul legal al angajatorului/angajatorilor unde solicitantul şi-a desfăşurat activitatea, din care să reiasă experienţa dobândită conform memoriului de activitate menţionat la lit. d);
f) dovada absolvirii în ultimele 12 luni anterioare cererii a unui curs de pregătire teoretică cu o durată de minimum 20 de ore în vederea obţinerii calităţii de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, care să respecte cel puţin tematica şi bibliografia stabilite şi publicate de ANRE pe pagina sa de internet;
g) declaraţia de consimţământ privind colectarea şi prelucrarea datelor personale, completată în format electronic pe portalul ANRE sau în platforma PCUe;
h) copia chitanţei de achitare a tarifului de autorizare ca expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice; tariful pentru autorizare se poate achita fie direct la casieria Autorităţii competente, fie în contul acesteia.

II. . Etapele procesului de autorizare a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari sunt:

a) înscrierea pe portalul Autorității competente sau în platforma PCUe, în baza unei cereri completate în format electronic;
b) analiza şi acceptarea de către ANRE a cererii solicitantului de a dobândi calitatea de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar, pe baza documentelor anexate cererii;
c) susţinerea unui interviu pe teme de specialitate;
d) completarea de către ANRE a Registrului electronic de evidență și emiterea, autorizației de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar.

III. Organizarea și tematica interviului de autorizare

Autorizarea specialiştilor experţi tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice este aprobată de către Comisia de autorizare prevăzută la pct. 9 sub pct. 2.1 din anexa nr. 1 şi se face pe baza documentelor transmise, care sunt verificate în cadrul structurii organizatorice de specialitate a autorității competente, precum şi în baza unui interviu de specialitate, susţinut în faţa Comisiei de autorizare. Autorizarea experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice se desfăşoară în conformitate cu prevederile pct. 2 din anexa nr. 1 la regulament.

C2 – VIZAREA AUTORIZAȚIEI DE EXPERT TEHNIC DE CALITATE ȘI EXTRAJUDICIAR în domeniul instalațiilor electrice tehnologice

Vizarea autorizației de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice poate fi solicitată, de regulă, împreună cu solicitarea vizării periodice a autorizației de electrician autorizat gradul IIIA+B sau IVA+B, în cadrul unei sesiuni de autorizare. Vizarea autorizației de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar autorizat se va realiza în termen de 5 ani de la data emiterii documentului sau, după caz, de la data ultimei vizări, prin completarea corespunzătoare în Registrul electronic de evidență.

Documentele necesar a fi depuse în cazul solicitării de vizare periodică cuprind:

a) cererea de vizare completată în format electronic pe portalul Autorității competente sau în platforma PCUe;
b) actul de identitate, în copie;
c) registrul de evidenţă a lucrărilor de instalaţii electrice expertizate în ultimul an de activitate, întocmit conform modelului din anexa nr. 4 la regulament, dacă este cazul;
d) dovada absolvirii în ultimele 12 luni anterioare cererii a unui curs de pregătire teoretică cu o durată de minimum 20 de ore, în vederea vizării periodice a autorizației de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, care să respecte cel puţin tematica şi bibliografia stabilite şi publicate de ANRE pe pagina sa de internet;
e) declaraţia de consimţământ privind colectarea şi prelucrarea datelor personale, completată în format electronic pe portalul Autorității competente sau în platforma PCUe;
f) copia chitanţei de achitare a tarifului de vizare periodică ca expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice; tariful de vizare se poate achita fie direct la casieria Autorităţii competente, fie în contul acesteia.

În cazul în care autorizația de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice nu este vizată în termenul de vizare precizat pe document, titularul acesteia nu poate desfăşura activităţi ca expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice până la vizarea documentului.

ÎNREGISTRAREA CERERILOR DE AUTORIZARE/VIZARE

Solicitantul înregistrează la ANRE documentele prevăzute în Regulament prin următoarele mijloace de comunicare:
a) prin intermediul portalului Autorității competente;
b) prin încărcare în platforma PCUe

PLATA TARIFULUI DE AUTORIZARE

Plata tarifului de autorizare se face anterior depunerii documentației fie direct la casieria ANRE, odată cu înregistrarea cererii de autorizare, fie prin ordin de plată,  fie prin mandat poștal în contul ANRE nr. RO98TREZ70020F160300XXXX deschis la ATCPMB, CUI 11514848.

Serviciul financiar-contabilitate din cadrul ANRE va emite factura fiscală, după verificarea existenței în extrasul de cont a sumei achitate.

Solicitanții trebuie să includă în dosarul de autorizare o copie a ordinului de plată/ mandatului poștal.

Tarifele în vigoare aprobate prin Ordinul ANRE nr.118/2023, MO 1162/21.12.2023 sunt:

Nr. crt. Tip autorizare Tarif (lei)
1. Gradul I 250
2. Gradele de autorizare II, III, IV, de tip A sau de tip B 250
3. Vizare periodică/prelungire pentru oricare dintre gradele de autorizare, de tip A sau de tip B (inclusiv

gradul I)

125
4. Gradele de autorizare II, III, IV, de tip A+B 500
5. Vizare periodică/prelungire pentru oricare dintre gradele de autorizare, de tip A + B 250
6. Verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice 350
7. Vizarea periodică/prelungirea pentru verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice 175
8. Expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice 500
9. Vizarea periodică/Prelungirea pentru expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul

instalaţiilor electrice tehnologice

250
10. Emiterea unui duplicat al adeverinţei de electrician autorizat/verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice/expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice 30

RESTITUIRE SUME ACHITATE ÎN PLUS

Sumele achitate în plus către ANRE, se restituie în urma depunerii unei cereri transmise prin e-mail la adresa anre@anre.ro, sau prin poștă la adresa str. Constantin Nacu nr. 3, București, sector 2, cod poștal 020995.

Descarcă modelul cererii pentru persoanele fizice de aici.

Descarcă modelul cererii pentru persoanele juridice de aici.

ANUNT RIDICARE DOCUMENTE PERSOANE FIZICE AUTORIZATE

Autorizațiile/adeverințele de electrician/verificator de proiecte/expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice, se ridică de la Registratura ANRE, de către:

– titularul documentului,

– o altă persoană, în baza unei împuterniciri formale în acest sens,

– serviciile poștale/firmele de curierat.

Notă: În cazul listelor de angajați din partea unui operator economic, se va prezenta la Registratura ANRE lista purtând semnătură fiecărui titular de autorizație/adeverință.

Informații

Tel: 021-3278136, 137, 148, 149, 231 si 021-3278104,

Fax: 021-3278170

e-mailelectricieni@anre.ro

Fişiere ataşate

Ordin nr.66/2023 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor în domeniul instalaţiilor electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice Data: 10.05.2023 MO 417/16.05.2023

Formular înscriere răspunsuri examen

Care sunt listele de electricieni/experti tehnici/verificatori proiecte autorizati?

Go to Top