ANUNŢ

privind raportările operatorilor economici conform Metodologiei de stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi şi a celor de achiziţie de certificate verzi, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 101/2015, cu modificările şi completările ulterioare

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (21) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege, „în cadrul obligaţiei anuale de achiziţie de certificate verzi conform alin. (2), furnizorii de energie electrică şi producătorii prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi să achiziţioneze trimestrial un număr de certificate verzi egal cu produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi stabilite pentru anul respectiv, în condițiile art. 4 alin. (7), şi cantitatea de energie electrică prevăzută la alin. (1), exprimată în MWh, facturată sau autofurnizată trimestrial consumatorilor finali.”

Menţionăm că în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din Lege, obligaţia de achiziţie de certificate verzi revine următoarelor categorii de operatori economici:

– furnizori de energie electrică, pentru energia electrică achiziționată şi utilizată de furnizorii de energie electrică (autofurnizare), pentru consumul final al acestora, precum şi pentru cea facturată către consumatori finali;

– producători de energie electrică, pentru energia electrică produsă care este utilizată pentru alimentarea locurilor proprii de consum, altele decât cele aferente acoperirii consumului propriu tehnologic al centralei electrice;

– producători de energie electrică, pentru energia electrică produsă care este utilizată pentru alimentarea consumatorilor racordaţi prin linii directe la centrala electrică.

Operatorii economici mai sus menţionaţi trebuie să transmită la ANRE, până cel târziu la data de 15 iulie 2016, informaţiile referitoare la energia electrică facturată consumatorilor finali în trimestrul II al anului 2016, respectiv la energia electrică consumată la locurile proprii de consum de către furnizorii de energie electrică şi producătorii de energie electrică, alta decât energia electrică utilizată pentru consumul propriu tehnologic al reţelei electrice/centralei electrice, în trimestrul II al anului 2016, conform machetei din Anexa 1 la Ordinul ANRE nr. 2/2016 privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi şi a celor de achiziţie de certificate verzi, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 101/2014.

Facem menţiunea că, în cazul în care nu vă încadraţi în categoria operatorilor economici mai sus precizaţi sau cantităţile de energie electrică pentru trimestrul II al anului 2016 sunt egale cu zero, vă rugăm să transmiteţi, respectând acelaşi termen, o declaraţie pe proprie răspundere în acest sens.

Netransmiterea datelor conform machetei din Anexa 1 la Ordinul ANRE nr. 2/2016 sau a declaraţiei pe proprie răspundere, după caz, constituie contravenţie şi se sancţionează conform art. 30, alin. (1) lit. a) şi alin. (21) din Lege.

Machetele se transmit prin fax şi prin e-mail, la adresele mjisa@anre.ro şi nstanciu@anre.ro.