Informare privind raportarea datelor în cursul trimestrului T1 al anului 2021 pentru monitorizarea promovării producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie și pentru stabilirea gradului de realizare a cotei anuale obligatorii estimate de achiziție de certificate verzi, cât și termenele de transmitere a acestora la ANRE

 

 1. În vederea raportării datelor pentru stabilirea gradului de realizare a cotei anuale obligatorii estimate de achiziţie CV aferentă trimestrului de analiză n de către operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV, în conformitate cu prevederile art. 17 alin 2) din Metodologia de stabilire a cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 157/2018, cu modificările și completările ulterioare, ANRE a pus la dispoziția operatorilor economici cu obligație de achiziție CV pe PORTAL-ul ANRE, în cadrul unui proiect pilot pentru raportarea energiei electrice facturate consumatorilor finali și/sau utilizată pentru consumul final propriu, următoarea machetă de raportare:
 • Macheta ESRE_OpEc_facturată, conține cantitatea de energie electrică facturată consumatorilor finali de către operatorii economici cu obligaţie de achiziţie CV, inclusiv cea utilizată pentru consumul final propriu și se va completa de către toți operatorii economici cu obligație de achiziție certificate verzi.

Termen de transmitere pentru trim IV 2020: 15 ianuarie 2021.

Precizăm faptul că operatorii economici care începând cu trimestrul IV 2020 se află ȋn situația de neîncadrare în categoria operatorilor economici cu obligație de achiziție de certificate verzi, însă au avut obligație de achiziție de certificate verzi anterior acestui trimestru (inclusiv producătorii de energie electrică care dețin unități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie și sunt exceptați de la obligația de achiziție CV pentru energia electrică produsă și utilizată pentru consumul final propriu al acestora, altul decât consumul tehnologic al centralelor electrice respective, conform prevederilor art. X,  pct. 1 din Legea  nr 155/2020 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi privind modificarea şi completarea altor acte normative, respectiv prevederile art. 10 alin. (1) din Metodologia de stabilire a cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 157/2018, cu modificările și completările ulterioare, vor transmite prin e-mail ȋn format electronic Declarația pe proprie răspundere privind neîncadrarea în categoria operatorilor economici cu obligație de achiziție de certificate verzi, având număr de înregistrare al operatorului economic şi semnată de către reprezentantul legal al acestuia, la adresa: anre@anre.ro

Totodată, menționăm că operatorii economici care nu au facturat în trimestrul IV 2020 energie electrică consumatorilor finali și/sau nu au utilizat energie electrică din producția proprie pentru consumul final propriu vor completa macheta ESRE_OpEc_facturată cu cantități egale cu zero.

 1. Raportarea datelor pentru monitorizarea promovării producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie (E-SRE) se realizează în conformitate cu prevederile Metodologiei de monitorizare a sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr.195/2019, cu modificările și completările ulterioare (Metodologie). Astfel, în conformitate cu prevederile art. 23 alin. 1 lit. a) – c) și ale alin. 2 din Metodologie, raportarea se realizează prin completarea datelor în următoarele machete disponibile pe Portalul ANRE, după cum urmează:
 • Macheta anuală din Anexa nr. 3: Macheta anuală privind situația costurilor și veniturilor centralelor de E-SRE beneficiare ale sistemului de promovare se va completa de către toți producătorii de E-SRE care beneficiază de schema de sprijin prin certificate verzi.

Termen de transmitere: 15 februarie 2021

 • Macheta ESRE_CV: Macheta privind E-SRE care beneficiază de schema de sprijin prin certificate verzi, se completează de toți producătorii E-SRE care beneficiază de schema de sprijin prin certificate verzi.

Termen de transmitere: 15 februarie 2021

 • Macheta ESRE_tranzEE: Macheta privind E-SRE produsă, se completează de toți producătorii de E-SRE (cu sau fără acreditare pentru schema de sprijin prin certificate verzi).

Termen de transmitere: 15 februarie 2021

 • Macheta ESRE_OpEc: Monitorizarea tranzacţiilor încheiate de operatorii economici cu obligaţie de achiziție certificate verzi, se completează de operatorii economici cu obligație de achiziție certificate verzi.

Termen de transmitere: 15 februarie 2021

Recomandări pentru completarea și transmiterea machetelor:

 1. Completarea datelor se va face după descărcarea machetelor din portal-ul ANRE prin utilizarea user-ului și parolei primite de la ANRE.
 2. La deschiderea fișierului Excel aferent fiecărei machete, în cazul în care apare solicitarea „enable macros”, pentru funcționarea listelor derulante respectiv a calendarului, se va activa această comandă.
 3. Încărcarea și transmiterea raportării se va realiza tot prin portal-ul ANRE.
 4. După fiecare încărcare pe portal-ul ANRE se va verifica existenta unor mesaje de eroare. În cazul în care apar astfel de mesaje este obligatoriu respectarea conținutului acestora.
 5. Necompletarea câmpurilor obligatorii sau modificarea formatului machetei publicate va conduce la semnalarea de erori, neacceptarea încărcării formularului pe portal şi implicit la imposibilitatea de a fi procesat de ANRE.
 6. În situaţia rectificării datelor din machetă din cauza unor erori depistate ulterior transmiterii fişierului către ANRE, se va retransmite fişierul tot prin portal-ul ANRE până la termenul limită precizat. Se precizează că, în cazul în care se fac retransmiteri pentru aceeași perioadă /acelaşi operator economic, în baza de date se va reține doar ultimul set de date transmis.

 Recomandări pentru completarea și transmiterea machetei anuale din Anexa nr. 3

 • Producătorii E-SRE care beneficiază / au beneficiat de schema de sprijin prin certificate verzi și care, în cursul anului 2020, au preluat/înstrăinat una sau mai multe centrale electrice vor completa Macheta anuală din Anexa nr. 3 direct pe Portal-ul ANRE cu datele aferente perioadei pentru care au/au deținut sub orice formă centrala/centralele electrice respectivă/respective.
 • Pentru producătorii E-SRE care dețin/au deținut mai multe centrale electrice, Macheta anuală din Anexa nr. 3 va fi configurată de ANRE pentru încărcare pe Portal și transmisă prin e-mail acestora, urmând a fi apoi încărcată cu datele completate direct pe Portal-ul ANRE.

Recomandări pentru completarea și transmiterea machetelor E-SRE trim IV 2020:

 • Completarea datelor se va face după descărcarea machetelor din portal-ul ANRE prin utilizarea user-ului și parolei ANRE. Încărcarea și transmiterea raportării se va realiza tot prin portal-ul ANRE.
 • În macheta Macheta ESRE_OpEc_facturată aferentă lui T4 al anului 2020, producătorii de E-SRE nu vor completa cantitatea de energie electrică utilizată pentru consumul final propriu al acestora alimentat din centralele de E-SRE și pentru care sunt exceptați de la achiziția de CV, conform prevederilor legale în vigoare.

Recomandări pentru completarea și transmiterea machetelor E-SRE anuale:

 • Operatorii economici care nu au completat și transmis machetele pentru unul din primele trei trimestre ale anului 2020, vor descărca formatul excel al Machetelor E-SRE aferente anului 2020 (Machetele ESRE_CV_2020/ ESRE_tranzEE_2020 / ESRE_OpEc_2020) de pe site-ul ANRE de la secțiunea: energie electrica/legislație/machete/macheteESRE, vor completa machetele cu datele pentru întreg anul calendaristic 2020 și le vor transmite în format excel pe adresa de email sremonitorizare@anre.ro, însoțite de o adresă de înaintare asumată de reprezentantul legal al  operatorului economic, cu respectarea termenului de 15 februarie 2021.

Producătorii de E-SRE, respectiv operatorii economici cu obligație de achiziție certificate verzi care nu au machete alocate, nu au primit Anexa nr. 3 pe e-mail sau nu dețin elemente de acces la portal-ul ANRE se vor adresa Serviciului Promovare Surse Regenerabile, email: sremonitorizare@anre.ro, tel: 0747 491 318.

Precizăm că, după data limită de transmitere menționată, pentru operatorii economici care nu au transmis raportările menționate în prezentul anunț vor fi aplicate prevederile de la art. 93 alin. (1) pct. 7) din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare și cele ale art. 30 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată cu modificările și completările ulterioare.

 

Fisiere atasate