ANUNŢ

privind întocmirea şi transmiterea în anul 2022, de către titularii de licenţe / decizii de confirmare acordate de către ANRE  în domeniile energiei electrice, energiei termice şi al gazelor naturale, a declaraţiilor  aferente determinării contribuţiei bănești datorate autorităţii pentru anul 2022 –  etapa de estimare

       În vederea respectării prevederilor punctelor I.4-7 şi II.4 din Anexa nr. 4 la Ordinul Preşedintelui  ANRE nr. 143/2021, titularii de licenţe / decizii de confirmare acordate de către ANRE, în domeniile energiei electrice, energiei termice şi al gazelor naturale vor completa, semna  şi încărca pe portalul ANRE, până cel târziu la da 28.02.2022, declaraţiile aferente determinării contribuției bănești datorate ANRE pentru anul 2022 – etapa de estimare, în conformitate cu modelele predefinite pentru fiecare operator economic la sectiunea contributii energie electrică si termică, respectiv la secţiunea  contribuţii gaze naturale, după caz.

Conform anexei 4, pct. I. 4- 7:

   ,,Titularii de licenţe, de decizii de confirmare a sistemului de distribuţie închis, inclusiv persoanele juridice având sediul social în unul din statele membre ale Uniunii Europene prevăzute la art. 10 alin. (7) din Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia persoanelor juridice prevăzute la pct. 2 lit. b) şi c) conform Ordinului Preşedintelui  ANRE nr. 143/2021, precum şi titularii licenţelor acordate pentru desfăşurarea activităţilor de exploatare comercială a capacităţilor de producere a energiei termice, exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei termice care au în componenţă instalaţii de producere, stocare şi, respectiv, utilizare a biogazului/biometanului şi de prestare a serviciului de alimentare centralizată cu energie termică,

vor transmite Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, până la sfârşitul lunii februarie 2022, o declaraţie privind cifra de afaceri estimată pentru anul 2021 din desfăşurarea pe teritoriul României a activităţilor din sectorul energiei electrice şi termice, licenţiate de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, pentru care deţin decizii de confirmare a sistemului de distribuţie închis sau pentru care Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei a confirmat dreptul de participare la pieţele de energie electrică din România, semnată de reprezentantul legal al solicitantului sau de o persoană împuternicită de acesta. ”

Conform anexei 4, pct. II.4:

,, Titularii de licenţe/decizii de confirmare a sistemului de distribuţie închis/Titularii confirmărilor privind dreptul de participare la pieţele de gaze naturale din România acordate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, prevăzute în Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 199/2020, cu modificările ulterioare, vor transmite Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, până la sfârşitul lunii februarie 2022, declaraţia privind cifra de afaceri estimată pentru anul 2021/cantitatea de gaze naturale/biogaz/biometan/hidrogen/GNL estimată pentru anul 2022 din desfăşurarea activităţilor desfăşurate pe bază de licenţă/decizie de confirmare a sistemului de distribuţie închis, respectiv drept confirmat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei de participare la pieţele de gaze naturale din România, semnată de reprezentantul legal al solicitantului sau de o persoană împuternicită de acesta.”

Netransmiterea datelor solicitate în termenul prevăzut sau transmiterea eronată a acestora în urma primirii notificărilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei constituie contravenţie conform prevederilor art. 93 şi 194 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 47 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

Declaraţiile aferente determinării contribuției bănești datorate ANRE pentru anul 2022 – etapa de estimare, menționate mai sus, după completarea, semnarea și salvarea lor în format electronic pe portalul ANRE conform modelelor predefinite pentru fiecare operator economic prin intermediul sistemului informatic al autorității, vor fi  transmise şi  la adresa de email contribuţii@anre.ro.

Instructiuni de logare pe portalul ANRE si de completare a declaratiilor :

    – pentru depunerea declaratiilor operatorii economici în domeniile energiei electrice, energiei termice vor utiliza  elemente de identificare și logare pe portalul ANRE, respectiv nume user si parolă, folosite în anii precedenţi la depunerea Raportului anual întocmit în conformitate cu prevederile metodologiei aprobate prin Ordinul 32/2016,  act normativ ce a fost abrogat prin Ordinul Presedintelui ANRE nr. 1/2022.

  • pentru depunerea declaratiilor operatorii economici în domeniul gazelor naturale vor utiliza  elemente de identificare și logare pe portalul ANRE, respectiv nume user si parolă, folosite în anii precedenţi la depunerea formularului de înregistrare în Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie instituit la ANRE în conformitate cu Ordinul ANRE nr. 1/2015.
  • operatorii economici vor accesa portalul ANRE, la sectiunea Contributii, categoriile contributii gaze naturale şi contribuţii energie electrică şi termică, după caz.
  • apoi  vor completa, semna şi depune  declaratiile conform instructiunilor din ghidul de utilizare – în acest sens se vor consulta următoarele materiale :

Ghid: Ghid-de-utilizare-PORTAL-Contributii.pdf

(https://www.anre.ro/download.php?f=f6uBiQ%3D%3D&t=wOq0w9nTnMqmorLosA%3D%3D)

Video tutorial: Contributii -operator-economic v1.webm

Notă:  Operatorul economic deținător exclusiv al unei licenţe pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice cu putere electrică instalată, la data de 31.12.2021, cuprinsă între 1 MW şi 10 MW inclusiv, şi care nu deţine capacităţi de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare, prevăzut la pct. I.2, lit. b) și c) din Anexa nr. 4 la Ordinul Preşedintelui  ANRE nr. 143/2021, nu are obligația completării și transmiterii unei declarații aferente determinării contribuției bănești datorate ANRE pentru anul 2022.

 

 

Fisiere atasate