În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) din Regulamentul privind furnizarea de ultimă instanță a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 173/30.09.2020, denumit în continuare Regulament, ANRE organizează un proces de selecţie pentru desemnarea a cel puțin 3 furnizori de ultimă instanţă de gaze naturale.

Astfel, furnizorii de gaze naturale care sunt interesaţi să fie desemnați în calitate de furnizor de ultimă instanță de gaze naturale trebuie să transmită la ANRE următoarele:

  1. O cerere prin care îşi exprimă disponibilitatea, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la Regulament;
  2. Documentaţia necesară desemnării, formată din documentele prevăzute la art. 7 alin. (1) din Regulament, care atestă îndeplinirea criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 6 din Regulament, respectiv:
  1. certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii/transmiterii la ANRE, din care să rezulte că nu se află în procedura de insolvență;
  2. declarație pe propria răspundere, din care sa rezulte că nu a avut licența de furnizare a gazelor naturale suspendată de către ANRE în ultimele 24 de luni, anterioare datei de transmitere a documentaţiei necesare desemnării şi a desfăşurat, în ultimele 12 luni anterioare datei depunerii/transmiterii documentaţiei necesare desemnării, o activitate continuă de furnizare a gazelor naturale la clienții finali;
  3. raport de risc/rating financiar, aferent anului financiar anterior datei de organizare a selecţiei pentru desemnarea FUI, elaborat în conformitate cu legislaţia specifică;
  4. certificat valid pentru sistemul de management al calităţii;
  5. certificat de atestare fiscală emis de ANAF, din care să reiasă că nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei în care este organizată selecţia pentru desemnarea FUI;
  6. certificat de cazier fiscal.

În cazul în care licența pentru activitatea de furnizare de gaze naturale urmează să expire în următoarele 3 luni, furnizorul trebuie să transmită ANRE și o declarație pe propria răspundere privind intenția de a solicita prelungirea duratei de valabilitate a acesteia sau emiterea unei noi licențe.

            Modalitatea de transmitere a cererii și a documentației necesare desemnării:

Cererea şi documentaţia necesară desemnării se pot depune/transmite la ANRE astfel:

a) în format hârtie, în oricare dintre formele: original, copie legalizată, copie lizibilă certificată pentru conformitate cu originalul;

b) în format electronic, certificat fiecare în parte prin semnătura electronică a reprezentantului legal al furnizorului.

            Adresa unde se depun/transmit cererea şi documentația necesară desemnării:

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei

Str. Constantin Nacu, nr. 3, sector 2, Bucureşti, cod poştal 020995

Registratură (intrarea din Bd. Carol I)

Adresa de e-mail: anre@anre.ro și drpptgn@anre.ro.

Termenul-limită de depunere/transmitere la ANRE a cererii şi a documentației necesare desemnării: 20.10.2020, ora 1630.

Data la care ANRE va analiza documentaţiile necesare desemnării: 22.10.2020.

Fisiere atasate