În vederea respectării prevederilor punctelor I.7 şi II.4 din Anexa nr. 4 la Ordinul Preşedintelui ANRE nr. 140/2022, titularii de licenţe / decizii de confirmare acordate de către ANRE în domeniile energiei electrice, energiei termice şi al gazelor naturale vor completa, semna şi încărca pe portalul ANRE (https://spv.anre.ro), până cel târziu la data de 28.02.2023, declaraţiile aferente determinării contribuției bănești datorate ANRE pentru anul 2023 – etapa de estimare, în conformitate cu modelele predefinite pentru fiecare operator economic la sectiunea contributii energie electrică si termică, respectiv la secţiunea  contribuţii gaze naturale, după caz.

Conform anexei 4, pct. I.7:

,, Titularii de licenţe, de decizii de confirmare a sistemului de distribuţie închis inclusiv persoanele juridice având sediul social în unul din statele membre ale Uniunii Europene, cu excepţia persoanelor juridice prevăzute la pct. 2 lit. b) şi c) şi pct. 6, vor transmite Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, până la sfârşitul lunii februarie 2023, o declaraţie privind cifra de afaceri estimată pentru anul 2022 din desfăşurarea pe teritoriul României a activităţilor din sectorul energiei electrice şi termice, licenţiate de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, pentru care deţin decizii de confirmare a sistemului de distribuţie închis sau pentru care Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei a confirmat dreptul de participare la pieţele de energie electrică din România, semnată de reprezentantul legal al solicitantului sau de o persoană împuternicită de acesta. Pentru operatorii economici care nu transmit valoarea cifrei de afaceri specificate până la termenul prevăzut mai sus, contribuţia bănească se facturează prin aplicarea prevederilor pct. 1-5 la ultima valoare a cifrei de afaceri realizate din activităţile licenţiate, pentru care deţin decizii de confirmare a sistemului de distribuţie închis sau pentru care Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei a confirmat dreptul de participare la pieţele de energie electrică din România, declarată de respectivul operator economic la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, dar nu poate fi mai mică de 3.125 lei.

Conform anexei 4, pct. II.4:

,, 4. a) Titularii de licenţe/decizii de confirmare a sistemului de distribuţie închis/Titularii confirmărilor privind dreptul de participare la pieţele de gaze naturale din România acordate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei prevăzute în Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 199/2020, cu modificările ulterioare, vor transmite Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, până la sfârşitul lunii februarie 2023, declaraţia privind cifra de afaceri estimată pentru anul 2022/cantitatea de gaze naturale/biogaz/biometan/hidrogen/GNL estimată pentru anul 2023 din desfăşurarea activităţilor desfăşurate pe bază de licenţă/decizie de confirmare a sistemului de distribuţie închis, respectiv drept confirmat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei de participare la pieţele de gaze naturale din România, semnată de reprezentantul legal al solicitantului sau de o persoană împuternicită de acesta.

b) Pentru operatorii economici, titulari de licenţe, de decizii de confirmare a sistemului de distribuţie închis, precum şi cei care au dreptul confirmat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei de participare la pieţele de gaze naturale din România, care nu transmit valoarea cifrei de afaceri/cantitatea estimată, specificate, până la termenul precizat mai sus, contribuţia bănească se calculează, după caz, pe baza:

– ultimei cifre de afaceri realizate declarate de titularul de licenţă la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

– cantităţii de gaze naturale estimate pentru anul 2023 având în vedere datele deţinute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei ca urmare a monitorizării pieţei de gaze naturale. Cantitatea de biogaz/biometan/ hidrogen/GNL se stabileşte de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pe baza ultimelor cantităţi declarate de titularii de licenţe la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, precum şi a altor date relevante.

c) Valoarea contribuţiei băneşti anuale nu poate fi mai mică de 3.125 lei, în situaţia în care rezultatul calculului efectuat cu luarea în calcul şi a prevederilor de la lit. b) este inferior acesteia.  

Netransmiterea datelor solicitate în termenul prevăzut sau transmiterea eronată a acestora în urma primirii notificărilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei constituie contravenţie conform prevederilor art. 93 şi 194 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 47 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

Declaraţiile aferente determinării contribuției bănești datorate ANRE pentru anul 2023 – etapa de estimare, menționate mai sus, după completarea, semnarea și salvarea lor în format electronic pe portalul ANRE conform modelelor predefinite pentru fiecare operator economic prin intermediul sistemului informatic al autorității, vor fi  transmise şi  la adresa de email contributii@anre.ro.

Instructiuni de logare pe portalul ANRE si de completare a declaratiilor:

  • pentru depunerea declarațiilor operatorii economici în domeniile energiei electrice/ termice vor utiliza elemente de identificare și logare pe portalul ANRE, respectiv nume de utilizator si parolă, folosite în anii precedenţi la depunerea Raportului anual întocmit în conformitate cu prevederile metodologiei aprobate prin Ordinul 32/2016, act normativ ce a fost abrogat prin Ordinul Presedintelui ANRE nr. 1/2022 sau, după caz, nume de utilizator și parolă primite de la ANRE și folosite în anii precedenţi la depunerea formularului de înregistrare în Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie instituit la ANRE în conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 1/2015;
  • pentru depunerea declarațiilor operatorii economici în domeniul gazelor naturale vor utiliza  elemente de identificare și logare pe portalul ANRE, respectiv nume de utilizator și parolă, folosite în anii precedenţi la depunerea formularului de înregistrare în Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie instituit la ANRE în conformitate cu Ordinul ANRE nr. 1/2015;
  • operatorii economici vor accesa portalul ANRE (https://spv.anre.ro), la sectiunea Contributii, categoriile contributii gaze naturale şi contribuţii energie electrică şi termică, după caz;
  • operatorii economici care nu dețin nume de utilizator si parolă pot crea cont pe portalul ANRE menționat anterior;
  • apoi, vor completa, semna şi depune declarațiile conform instructiunilor din ghidul de utilizare.

În acest sens, se vor consulta următoarele materiale:

  • Ghid: Ghid-de-utilizare-PORTAL-Contributii.pdf

(https://ssi-dms.intern.anre/s?t=B20EF649B085F093C9A0A80C906E3D)

  • Video tutorial: Contributii -operator-economic v1.webm

 (https://ssi-dms.intern.anre/s?t=9A00D036E41FD572EF0ADCE11FDE73).

Notă:  Operatorul economic deținător exclusiv al unei licenţe pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice, cu putere electrică instalată la data de 31.12.2022 cuprinsă între 1 MW şi 10 MW inclusiv, şi care nu deţine capacităţi de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare așa cum este prevăzut la pct. I.2 lit. b) și c) din Anexa nr. 4 la Ordinul Preşedintelui ANRE nr. 140/2022, precum și instituţiile publice din domeniile de învăţământ şi sănătate care potrivit pct. I.6 din Anexa nr. 4 la același ordin sunt scutite de plata contribuţiei băneşti către ANRE, nu au obligația completării și transmiterii unei declarații aferente determinării contribuției bănești datorate ANRE pentru anul 2023 în conformitate cu prevederile pct. I.7 din Anexa nr. 4 la Ordinul Preşedintelui ANRE nr. 140/2022.

Fisiere atasate