ANUNȚ

privind raportarea datelor referitoare la energia electrică furnizată consumatorilor finali și/sau autofurnizată consumatorilor finali proprii în anul de analiză 2020

În vederea raportării datelor pentru stabilirea gradului de realizare a cotei anuale obligatorii de achiziţie CV aferentă anului de analiză 2020 de către operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV, în conformitate cu prevederile art. 31 alin (1) din Metodologia de stabilire a cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 157/2018, cu modificările și completările ulterioare (Metodologie), ANRE a pus la dispoziția operatorilor economici cu obligație de achiziție CV pe PORTAL-ul ANRE, în cadrul unui proiect pilot pentru raportarea energiei electrice furnizate consumatorilor finali și/sau utilizată pentru consumul final propriu, următoarea machetă de raportare:

Macheta ESRE_OpEc_furnizată_2020 – conține cantitatea de energie electrică furnizată în anul 2020 consumatorilor finali ,de către operatorii economici cu obligaţie de achiziţie CV, inclusiv cea utilizată pentru consumul final propriu, altul decât  consumul tehnologic al centralei electrice și va fi completată de către toți operatorii economici cu obligație de achiziție certificate verzi.

Termen de transmitere: 31 ianuarie 2021.

Precizăm faptul că operatorii economici cu obligație de achiziție de CV stabiliți conform prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și care:

  • nu au furnizat în anul de analiză 2020 energie electrică consumatorilor finali și/sau nu au utilizat energie electrică din producția proprie pentru consumul final propriu, altul decât consumul tehnologic al centralei electrice vor completa macheta ESRE_OpEc_furnizată_2020 cu cantități egale cu zero;
  • începând cu întreg anul de analiză 2020 se află ȋn situația de neîncadrare în categoria operatorilor economici cu obligație de achiziție de certificate verzi, însă au avut obligație de achiziție de certificate verzi anterior acestui an, vor transmite în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (2) din Metodologie, prin e-mail, la adresa: anre@anre.ro, Declarația pe proprie răspundere privind neîncadrarea în categoria operatorilor economici cu obligație de achiziție de certificate verzi, având număr de înregistrare la operatorul economic respectiv şi semnată de către reprezentantul legal al acestuia.

De asemenea, producătorii de energie electrică care dețin unități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie și sunt exceptați de la obligația de achiziție CV începând cu trimestrul IV al anului 2020, în conformitate cu prevederile art. X,  pct. 1 din Legea  nr 155/2020 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi privind modificarea şi completarea altor acte normative, respectiv ale prevederilor art. 10 alin. (1) din Metodologie, vor completa în coloana 8 din machetă “Energie electrică neexceptată utilizată pentru consumatori finali proprii, alții decât CPT-ul centralei în anul de analiză 2020”  doar cu energia electrică utilizată pentru consumul final propriu, altul decât CPT-ul centralelor electrice respective, în primele trei trimestre ale anului 2020.

Recomandări pentru completarea și transmiterea machetei:

  1. Completarea datelor se va face după descărcarea machetei din portal-ul ANRE prin utilizarea user-ului și parolei primite de la ANRE.
  2. Încărcarea și transmiterea raportării se va realiza tot prin portal-ul ANRE.
  3. După fiecare încărcare pe portal-ul ANRE se va verifica existenta unor mesaje de eroare. În cazul în care apar astfel de mesaje este obligatoriu respectarea conținutului acestora.
  4. Necompletarea câmpurilor obligatorii sau modificarea formatului machetei publicate va conduce la semnalarea de erori, neacceptarea încărcării formularului pe portal şi implicit la imposibilitatea de a fi procesat de ANRE.
  5. În situaţia rectificării datelor din machetă din cauza unor erori depistate ulterior transmiterii fişierului către ANRE, se va retransmite fişierul tot prin portal-ul ANRE până la termenul limită precizat. Se precizează că, în cazul în care se fac retransmiteri pentru aceeași perioadă /acelaşi operator economic, în baza de date se va reține doar ultimul set de date transmis.

Operatorii economici cu obligație de achiziție de CV care nu au machete alocate  sau nu dețin elemente de acces la portal-ul ANRE se vor adresa Serviciului Promovare Surse Regenerabile, email: sremonitorizare@anre.ro, tel: 0747 491 318.

Precizăm că, după data limită de transmitere menționată, pentru operatorii economici care nu au transmis raportarea menționată în prezentul anunț vor fi aplicate prevederile art. 30 alin. (1) lit. a) și alin. (21) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată cu modificările și completările ulterioare.

 

Fisiere atasate