În vederea respectării prevederilor punctelor I.6 şi II.4 alin.(1) – (2) din Anexa nr. 4 la Ordinul preşedintelui ANRE nr. 118/2023 privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2024, titularii de licenţe / decizii de confirmare acordate de ANRE în domeniile energiei electrice, energiei termice şi al gazelor naturale vor completa, semna şi încărca pe portalul ANRE ( https://spv.anre.ro ), până cel târziu la data de 29.02.2024, declaraţiile aferente determinării contribuției bănești datorate ANRE pentru anul 2024 – etapa de estimare, în conformitate cu modelele predefinite pentru fiecare operator economic la sectiunea Contributii energie electrică si termică, respectiv la secţiunea  Contribuţii gaze naturale, după caz.

Conform anexei 4, pct. I.6:

,, 4. Titularii de licență și/sau decizie de confirmare acordate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, cu excepția celor prevăzuți la pct. 2 lit. b) și c) și pct.4, au obligația de a depune pe portalul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (https:\\spv.anre.ro), până la sfârșitul lunii februarie 2024, o declarație care conține baza de calcul a contribuției bănești estimate pentru anul 2024  aferentă activităților din sectorul energiei electrice și termice pentru care dețin licență și/sau decizie de confirmare acordate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, semnată de reprezentantul legal al titularului sau de o persoană împuternicită de acesta…….”

Conform anexei 4, pct. II.4 alin.(1) – (2):

(2) Titularii licențelor acordate de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru activitatea de administrare a piețelor centralizate de gaze naturale și pentru operarea terminalului GNL, prevăzuți la pct.2, au obligația de a depune pe portalul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energie, până la sfârșitul lunii februarie 2024, o declarație privind cifra de afaceri estimată pentru anul 2023.”

Netransmiterea datelor solicitate în termenul prevăzut, precum și a informațiilor aferente acestora, sau transmiterea eronată a acestora în urma primirii notificărilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei constituie contravenţie conform prevederilor art. 93 şi 194 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 47 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

Declaraţiile aferente determinării contribuției bănești datorate ANRE pentru anul 2024 – etapa de estimare, menționate mai sus, se completează direct în portalul ANRE, menționat în antecedență, conform modelelor predefinite pentru fiecare operator economic prin intermediul sistemului informatic al autorității, se descarcă și se semnează de către reprezentantul legal, apoi se depun în formatul electronic de completare pe portalul ANRE (https://spv.anre.ro).

Instructiuni de logare pe portalul ANRE si de completare a declaratiilor:

  • pentru depunerea declarațiilor operatorii economici în domeniile energiei electrice/ termice vor utiliza elemente de identificare și logare pe portalul ANRE, respectiv nume de utilizator si parolă, folosite în anii precedenţi la depunerea Raportului anual întocmit în conformitate cu prevederile metodologiei aprobate prin Ordinul 32/2016, act normativ ce a fost abrogat prin Ordinul Presedintelui ANRE nr. 1/2022 sau, după caz, nume de utilizator și parolă primite de la ANRE și folosite în anii precedenţi la depunerea formularului de înregistrare în Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie instituit la ANRE în conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 1/2015;
  • pentru depunerea declarațiilor operatorii economici în domeniul gazelor naturale vor utiliza elemente de identificare și logare pe portalul ANRE, respectiv nume de utilizator și parolă, folosite în anii precedenţi la depunerea formularului de înregistrare în Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie instituit la ANRE în conformitate cu Ordinul ANRE nr. 1/2015;
  • operatorii economici care nu dețin nume de utilizator si parolă pot crea cont pe portalul ANRE menționat anterior;
  • operatorii economici vor accesa portalul ANRE (https://spv.anre.ro), la sectiunea Contributii, categoriile Contributii gaze naturale şi Contribuţii energie electrică şi termică, după caz;
  • apoi, vor completa, semna şi depune declarațiile conform instructiunilor din ghidul de utilizare.

În acest sens, se vor consulta următoarele materiale:

  • Ghid: Ghid-de-utilizare-PORTAL-Contributii.pdf

(https://ssi-dms.intern.anre/s?t=B20EF649B085F093C9A0A80C906E3D)

  • Video tutorial: Contributii -operator-economic v1.webm

(https://ssi-dms.intern.anre/s?t=9A00D036E41FD572EF0ADCE11FDE73).

Notă:  

Operatorul economic care nu deţine altă licenţă şi/sau decizie de confirmare acordate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în sectorul energiei electrice şi termice şi care primesc doar licenţă pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice, cu putere electrică instalată la data de 01.01.2024 cuprinsă între 1 MW şi 10 MW inclusiv, şi care nu deţine capacităţi de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare așa cum este prevăzut la pct. I.2 lit. b) și c) din Anexa nr. 4 la Ordinul Preşedintelui ANRE nr. 118/2023, precum și instituţiile publice din domeniile de învăţământ şi sănătate care, potrivit pct. I.4 și II.3 din Anexa nr. 4 la același ordin, sunt scutite de plata contribuţiei băneşti către ANRE, nu au obligația completării și transmiterii unei declarații aferente determinării contribuției bănești datorate ANRE pentru anul 2024 în conformitate cu prevederile pct. I.6 și II.3 din Anexa nr. 4 la Ordinul Preşedintelui ANRE nr. 118/2023.

Fisiere atasate:

Anunt estimare contributii 2024