În vederea respectării prevederilor  pct.10, Capitolul I din Anexa nr. 4 la Ordinul Preşedintelui  ANRE nr. 143/2021, titularii de licenţe / decizii de confirmare acordate de către ANRE, în domeniul energiei electrice şi termice  vor completa, semna şi încărca pe portalul ANRE, până cel târziu la data de 06.06.2022, declaraţiile însoţite de situaţiile financiare anuale aferente anului 2021, înregistrate la autoritatea de administrare fiscală din România, inclusiv balanţa de verificare analitică anuală care a stat la baza întocmirii acestor situaţii financiare, precum si anexele în format Excel, atasate prezentului anunț, aferente determinării contribuției bănești datorate ANRE pentru anul 2022 – etapa de regularizare, în conformitate cu modelele predefinite pentru fiecare operator economic la sectiunea contribuţii energie electrică si termică.

Conform pct.10, Capitolul I din Anexa nr. 4 la Ordinul Preşedintelui  ANRE nr. 143/2021:

,, Regularizarea contribuţiei băneşti constă în facturarea diferenţei dintre valoarea contribuţiei facturate iniţial, conform pct. 7, şi valoarea contribuţiei determinate pe baza cifrei de afaceri realizate în anul 2021 din activităţile comerciale desfăşurate de către producători (pentru producţia de energie electrică sau pentru producţia de energie electrică şi termică livrată din unităţile descrise în licenţe), operatori de transport şi de sistem, operatori de distribuţie, agregatori, operatori ai instalaţiilor de stocare a energiei, furnizori sau traderi de energie electrică pentru desfăşurarea de activităţi comerciale în sectorul energiei electrice şi al energiei termice, licenţiate de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, pentru care deţin decizie de confirmare a sistemului de distribuţie închis sau pentru care Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei a confirmat dreptul de participare la pieţele de energie electrică din România. Regularizarea contribuţiei băneşti percepute pe anul 2022 se va realiza până la data de 31 decembrie 2022. În vederea regularizării contribuţiei băneşti, titularii de licenţă/decizie de confirmare vor transmite la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, în termen de 5 zile de la data-limită prevăzută de lege pentru depunerea situaţiilor financiare anuale la autoritatea de administrare fiscală din România:

a) declaraţia privind cifra de afaceri realizată în anul 2021 din activităţile licenţiate, pentru care deţin decizie de confirmare a sistemului de distribuţie închis sau pentru care Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei a confirmat dreptul de participare la pieţele de energie electrică din România;

b) situaţiile financiare anuale aferente anului 2021, înregistrate la autoritatea de administrare fiscală din România, inclusiv balanţa de verificare analitică anuală care a stat la baza întocmirii acestor situaţii financiare.”

Netransmiterea datelor solicitate în termenul prevăzut sau transmiterea eronată a acestora în urma primirii notificărilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei constituie contravenţie conform prevederilor art. 93 şi 194 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 47 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

Pe portalul ANRE, în cadrul formularului electronic de completare a declaraţilor aferente contribuţiilor băneşti anuale, se vor ataşa în câmpurile special prevăzute din cadrul declaraţiei electronice şi următoarele documente:

  • declaraţiile în format pdf, semnate de către reprezentantul operatorului economic. Mai exact, după completarea electronică pe portal a declaraţiilor, acestea se listează, se semnează de către reprezentantul operatorului economic, se scanează şi se încarcă în formularul electronic de completare a declaraţiilor, de pe portalul ANRE;
  • anexele la declarații, în format Excel, ataşate prezentului anunț. Acestea se vor incărca separat de declarații, în campul dedicat lor pe portal, în format Excel;
  • situaţiile financiare anuale aferente anului 2021, înregistrate la autoritatea de administrare fiscală din România;
  • balanţa de verificare analitică anuală, care a stat la baza întocmirii situaţiilor financiare amintite mai înainte,

Instrucţiuni de logare pe portalul ANRE şi de completare a declaratiilor:

  • pentru depunerea declaraţiilor, operatorii economici, licenţiaţi ANRE în domeniile energie electrică şi energie termică vor utiliza  elemente de identificare și logare pe portalul ANRE, respectiv: nume user si parolă, folosite în etapa de estimare pentru determinarea contribuţiei bănești datorate autorităţii pentru anul 2022.
  • operatorii economici vor accesa portalul ANRE, la sectiunea Contributii, categoria contributii energie electrică şi termică.
  • apoi, vor completa, semna şi depune  declaraţiile însoţite de situaţiile financiare conform instrucţiunilor din ghidul de utilizare – în acest sens se vor consulta următoarele materiale :

Ghid atasat: Ghid-de-utilizare-PORTAL-Contributii.pdf

Link catre portal pentru completarea declaratiilor de contributii spv.anre.ro

Notă:  Operatorul economic deținător exclusiv al unei licenţe pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice cu putere electrică instalată, la data de 01.01.2022, cuprinsă între 1 MW şi 10 MW inclusiv, şi care nu deţine capacităţi de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare, prevăzut la pct. I.2, lit. b) și c) din Anexa nr. 4 la Ordinul Preşedintelui  ANRE nr. 143/2021, nu are obligația completării și transmiterii unei declarații aferente determinării contribuției bănești datorate ANRE pentru anul 2022.

Fisiere atasate