CLARIFICĂRI cu privire la aplicarea Ordinului președintelui ANRE nr. 167/2018

Ca urmare a unor solicitări din piață, facem următoarele clarificări privind aplicarea prevederilor Ordinului președintelui ANRE nr. 167/2018 privind modificarea si completarea Codului retelei pentru Sistemul national de transport  al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 16/2013:

• Ordinul președintelui ANRE nr. 167/2018 a intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, respectiv la data de 19 septembrie 2018 (cu excepția punctelor 20 și 78 din acest ordin, care vor intra în vigoare la data de 1 iulie 2019), în conformitate cu art. 11 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

• Referitor la punctul 4 al art. I, precizăm că FTG se elimină începând cu data intrării în vigoare a Ordinului președintelui ANRE nr. 167/2018, respectiv începând din 19 septembrie 2018. În acest context, vă precizăm că potrivit prevederilor pct. 43 al art. I, articolele 63 și 64 din Codul rețelei referitoare la FTG au fost abrogate.  

• Referitor la art.174 care prevede regulile de acces la PVT, menționăm că alin. (1) stipulează că:

„(1)  În vederea accesului la PVT, UR (client final, furnizor, trader, OD și OÎ) încheie cu OTS, în mod obligatoriu, un contract de echilibrare și acces la PVT, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13.

 (2)  În situația neîncheierii cu OTS a contractului de echilibrare și acces la PVT, precum și în cazul rezilierii sau suspendarii acestuia datorită neîndeplinirii obligațiilor contractuale de către UR, OTS interzice dreptul UR de a tranzacționa în PVT și întrerupe prestarea serviciului de transport ce face obiectul contractelor de transport pe punctele de intrare/ieșire în/din SNT, cu notificarea prealabilă a UR”.

• Referitor la art. 251 care prevede modalitatea în care se efectuează rezervarea de capacitate în punctele de intrare în SNT din perimetrele de producție, precizăm că începând cu data intrării în vigoare a Ordinul președintelui ANRE nr. 167/2018 „Capacitatea în punctele de intrare în SNT din perimetrele de producție poate fi rezervată doar de către producătorul titular al punctului virtual sau de către operatorul terț desemnat de către acesta”.

În consecință, în cazul în care a fost rezervată capacitate în aceste puncte de către UR care nu sunt producători, în conformitate cu prevederile art. 7 lit. f) din Contractul de transport al gazelor naturale prevăzut în anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui ANRE nr. 16/2013, cu modificările şi completările ulterioare, OTS are obligaţia “să iniţieze modificarea şi/sau completarea prezentului contract, în cazul modificării circumstanţelor care au stat la baza încheierii acestuia”.

• Referitor la art. 253 care prevede modalitatea în care se face rezervarea de capacitate pe punctele de ieșire din SNT către sistemele de distribuție a gazelor naturale, precizăm că începând cu data de 19 septembrie 2018, conform prevederilor alin. (2) al acestui articol, Rezervarea de capacitate se efectuează în punctele virtuale de ieșire către SD de către UR care are calitatea de:

 a) client final racordat la SD care a încheiat cu OD contract de distribuție;

 b) furnizor pentru portofoliul propriu de clienți finali racordați la SD, care a încheiat cu OD contract de distribuție;

 c) furnizor pentru portofoliul propriu de clienți finali racordați la SD pentru care deține și calitatea de  OD pentru SD respectiv;

d) OD pentru asigurarea consumului tehnologic”.

 • Referitor la art. 55 lit. b), precizăm că descrierea mecanismului de ajustare a valorilor este prezentată la art. 52 alin. (6) din Codul reţelei pentru SNT aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 16/2013, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit acestui mecanism, OTS va ajusta valoarea mai mare la nivelul valorii mai mici “diminuând cantităţile de gaze naturale nominalizate în punctele de intrare în SNT sau de ieşire din SNT, după caz, fără a modifica însă structura cantităţilor de gaze naturale nominalizate sau cantităţile aferente tranzacţiilor efectuate în PVT şi notificate OTS”.

• Referitor la art. 68 alin. (4), în fiecare punct de intrare/ieşire la interfaţa dintre SNT şi depozitele de înmagazinare subterană, alocarea fiecărui UR este egală cu nominalizarea aprobată a acestuia, în situaţia în care limita OBA nu a fost depăşită în ziua respectivă pe acel punct.

• Referitor la art. 74 alin. (4), vă comunicăm că Metodologia de regularizare a diferenţelor dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale efectiv măsurate este în curs de elaborare și va fi supusă consultării publice.

• Referitor la art. 771, vă comunicăm că potrivit pct. 24 al art. I din Ordinul preşedintelui ANRE nr. 167/2018, “în sensul aplicării Codului reţelei, comunicarea dintre OTS, UR şi operatorii sistemelor adiacente a informaţiilor privind solicitările de capacitate, transferul dreptului de capacitate, transferul complet al drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractul de transport aferent punctelor de intrare în SNT/contractul de transport aferent punctelor de ieşire din SNT […] se efectuează prin intermediul platformei informaţionale online securizate.” (art. 37 alin. (1)). În consecinţă, documentaţia, procedurile și manualul de utilizare a platformei utilizate pentru tranzacțiile pe piața secundară de capacitate vor fi puse la dispoziția UR de către OTS.

Fisiere atasate