Clarificări privind modalitatea de stabilire a cantităților de gaze naturale aferente clienților CC si PET care urmează a fi transferate către un FUI, conform punctului 9 din Anexa nr. 5 la O.U.G. nr. 27/2022

 

În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative(O.U.G. nr. 27/2022) , cu modificările și completările ulterioare, în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, în sarcina producătorilor de gaze naturale au fost impuse următoarele obligații:

– de a vinde cu preţul de 150 lei/MWh, cantităţile necesare de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie internă curentă către furnizorii clienţilor casnici (CC), pentru a asigura, în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, necesarul de consum al CC din producţia curentă şi din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale, stabilit conform anexei nr. 5

– de a vinde cu preţul de 250 lei/MWh, cantităţile necesare de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie internă curentă către furnizorii producătorilor de energie termică sau direct către producătorii de energie termică, după caz, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei (PET), pentru a asigura, în perioada 1 noiembrie 2022-31 martie 2023, necesarul de consum al acestor clienţi din producţia internă curentă, precum şi din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale, stabilit conform anexei nr. 5.

În conformitate cu punctul 9 din Anexa nr. 5 la OUG nr. 27/2022, în cazul în care clienţii CC şi PET ai unui furnizor se transferă către un furnizor de ultimă instanţă (FUI), cantităţile de gaze naturale aferente acestora şi, implicit, contractele cu producătorii pentru aceste cantităţi se transferă către respectivul furnizor de ultimă instanţă.

Pentru determinarea cantităților de gaze naturale care urmează a fi transferate către FUI, furnizorii anteriori/PET clienți direcți/FUI transmit la SNTGN TRANSGAZ SA următoarele informații:

a) Furnizorul de la care au fost preluați clienții finali în vederea furnizării în regim de ultimă instanță transmite următoarele:

  • Consumul lunar estimat pâna la sfarsitul lunii martie 2023 aferent clienților CC și/sau PET preluați de FUI care a fost inclus în datele transmise către SNTGN TRANSGAZ SA conform punctului 2 din Anexa nr.5 la OUG27/2022;
  • Denumirea FUI care a preluat clienții

b) Furnizorul de ultimă instanță va comunica SNTGN TRANSGAZ SA, la sfârșitul fiecărei luni, dacă păstreaza în portofoliu clienții preluați sau denumirea noului furnizor, după caz.

c) În cazul unui producător de energie termică ce a optat pentru achiziționarea gazelor naturale direct de la producători, PET client direct, cantitatea de gaze naturale alocată în baza art. 12 alin. (2) din OUG nr. 27/2012 se transferă FUI doar în situația în care PET client direct este preluat în regim FUI în perioada 1 noiembrie 2022-31 martie 2023.

PET Client direct va transmite SNTGN TRANSGAZ SA denumirea FUI și luna din perioada 01 noiembrie 2022 – 31 martie 2023, pentru care a încheiat contractul de furnizare în regim FUI.

În toate situațiile, cantitatea transferată va fi cea aferentă perioadei de valabilitate a contractului de furnizare în regim FUI.

Informațiile vor fi transmise în format electronic în fișiere editabile de tip EXCEL și în format pdf la adresa de poștă electronica operare.piata@transgaz.ro.

Formatul în care se vor transmite informațiile poate fi accesat de pe pagina de internet a SNTGN Transgaz SA la adresa https://www.transgaz.ro/ro/clienti/structura-amestecului-de-gaze-naturale.

Pe baza acestor informații, OTS recalculează cantitățile ce urmează a fi transferate către FUI și le transmite atât părților implicate cât și ANRE.

În ceea ce privește obligația constituirii stocului minim stabilit în conformitate cu prevederile Metodologiei privind determinarea nivelului stocului minim de gaze naturale pe care titularii licenţelor de furnizare a gazelor naturale au obligaţia de a-l constitui în perioada aprilie 2022-octombrie 2022 (Metodologie), aprobată prin Ordinul 66/2022, acesta nu va fi recalculat  deoarece, la data prezentei, termenul prevăzut la art. 4 alin. (3) din Metodologie este depășit:

Art. 4-(3) În termen de 90 de zile de la data comunicării informaţiilor menţionate la alin. (1), fiecare titular al licenţei de furnizare a gazelor naturale/PET client direct care, pentru perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, a înregistrat încetarea unor contracte în derulare sau a încheiat contracte noi de furnizare cu clienţi finali, după caz, şi care modifică necesarul de consum cu mai mult de 5% are obligaţia să comunice aceste modificări OTS, prin transmiterea unei situaţii centralizatoare în vederea ajustării în consecinţă a nivelului stocului minim pe care acesta are obligaţia de a-l constitui.”

28.07.2022

Fisiere atasate