În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (O.U.G. nr. 27/2022) , cu modificările și completările ulterioare, în perioada 1 aprilie 2022-31 august 2023, în sarcina producătorilor de gaze naturale au fost impuse următoarele obligații:

– de a vinde cu preţul de 150 lei/MWh, cantităţile necesare de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie internă curentă către furnizorii clienţilor casnici (CC), pentru a asigura, în perioada 1 aprilie 2022-31 august 2023, necesarul de consum al CC din producţia curentă şi din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale, stabilit conform anexei nr. 5

– de a vinde cu preţul de 150 lei/MWh, cantităţile necesare de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie internă curentă către furnizorii producătorilor de energie termică sau direct către producătorii de energie termică, după caz, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei (PET), pentru a asigura, în perioada 1 noiembrie 2022-31 august 2023, necesarul de consum al acestor clienţi din producţia internă curentă, precum şi din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale, stabilit conform anexei nr. 5.

Pentru determinarea cantităților de gaze naturale care urmează a fi transferate către alți furnizori conform situației prevăzute la punctul 7 din anexa nr. 5 sau către FUI conform situației prevăzute la punctul 9 din anexa nr. 5, furnizorii/PET clienți direcți/FUI transmit la SNTGN TRANSGAZ SA următoarele informații:

a) 1. Furnizorul de la care au fost preluați clienții CC și/sau PET (furnizorul actual – FA)  transmite următoarele:

  • consumul estimat aferent clienților CC și/sau PET care se transferă și care a fost inclus în datele transmise către SNTGN TRANSGAZ SA conform punctului 2 din anexa nr.5 la O.U.G. nr. 27/2022 pentru fiecare din cele două perioade 01 aprilie 2022 – 31 octombrie 2022 și 01 noiembrie 2022 – 31 martie 2023;
  • denumirea furnizorului/FUI care a preluat clienții;

   2. Furnizorii care au avut în portofoliu clienți PET în lunile anterioare și cărora le-au fost alocate cantități de gaze naturale pentru constituirea stocului minim aferent PET, transmit cantitățile achiziționate în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2) din OUG 27/2022 și înmagazinate pentru PET în vederea asigurării necesarului de consum al acestora în perioada 1 noiembrie 2022-31 martie 2023 din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale, defalcate pe fiecare PET, cu nominalizarea fiecăruia.

b) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea informațiilor complete precizate la lit. a), SNTGN TRANSGAZ SA determină ponderea cantității care se transferă în total cantitate solicitată, ca raport între necesarul de consum estimat aferent clientului/clienților respectiv/i în total necesar transmis inițial către SNTGN TRANSGAZ SA, defalcat pe fiecare perioadă și pe tip client: CC sau PET. Ponderea astfel calculată se utilizează la stabilirea cantității ce se va transfera prin aplicarea la cantitatea alocată inițial furnizorului/PET de la care se transferă, aferentă perioadei respective. Cantitatea care se transferă se va defalca pe fiecare producător în funcție de ponderea cantităților disponibile la producător în total cantitate disponibilă.

c) În situația transferului până la încheierea perioadei de injecție a anului 2022,  noul furnizor/FUI are obligația de a înmagazina cantitatea de gaze naturale preluată de la FA aferentă intervalului de timp de la data preluării și până la data de 31 octombrie 2022.

d) Cantitatea de gaze naturale alocată pentru PET în baza art. 12 alin. (2) din O.U.G. nr. 27/2012 în perioada 1 aprilie – 31 octombrie 2022, achiziționată și înmagazinată în depozite, se împarte pentru fiecare lună din intervalul 1 noiembrie 2022-31 martie 2023 astfel încât să fie acoperite fluctuațiile sezoniere de consum, după cum urmează:

i) se calculează necesarul de consum din depozitele de înmagazinare subterană ca diferență dintre necesarul de consum transmis către SNTGN TRANSGAZ SA și cantitatea alocată din producție internă curentă în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2) din OUG 27/2022 în perioada 1 noiembrie- 30 martie 2023;

ii). se calculează ponderea cantității achiziționate și înmagazinate de către furnizori în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2) din OUG 27/2022 în perioada 1 aprilie – 30 septembrie 2022 în necesarul de consum din depozitele de înmagazinare subterană determinat conform pct. i);

iii). se aplică ponderea determinată conform prevederilor pct. ii) la necesarul lunar a fi extras din depozitele de înmagazinare subterană calculat ca diferență dintre necesarul lunar de consum și cantitatea alocată din producția internă în baza art. 12 împărțită în mod egal pentru fiecare lună din intervalul 1 noiembrie 2022-31 martie 2023.

e) În cazul trecerii CC sau a unui PET cu un consum mai mic sau egal cu 28.000 MWh/an aflat în portofoliul unui furnizor, la furnizarea în regim de ultimă instanță, cantitatea de gaze naturale alocată FA pentru restul perioadei și cantitatea înmagazinată de către FA/alţi furnizori în conformitate cu prevederile art. 12 din O.U.G. nr. 27/2022 se transferă FUI. În situația în care PET optează pentru furnizare în regim concurențial, cantitatea de gaze naturale înmagazinată se transferă noului furnizor.

f) În situația trecerii PET cu un consum anual mai mare de 28.000 MWh/an aflat în portofoliul unui furnizor, la furnizarea în regim de ultimă instanță:

i) PET poate opta pentru achiziționarea cantității de gaze naturale direct de la producător până la încheierea perioadei de injecție a anului 2022. În acest caz, stocul de gaze naturale constituit de FA pentru PET până la data furnizării în regim de ultimă instanță se transferă către PET contracost. FA comunică OTS cantitatea estimată conform art.12 din O.U.G. nr. 27/2022 avută în vedere la alocarea inițială. OTS calculează cantitatea de gaze naturale ce se transferă conform lit. b).

ii) în cazul în care PET nu optează pentru achiziționarea gazelor naturale direct de la producător, cantitatea de gaze naturale din producție curentă stabilită de OTS conform celor precizate la lit. b) se împarte în mod egal pentru fiecare lună din intervalul perioadei în care are loc transferul. Cantitatea lunară din producția curentă se transferă către fiecare din FUI în ordinea Clasamentului FUI stabilit de ANRE pentru perioada corespunzătoare. Stocul constituit de FA/alți furnizori, după caz, se transferă FUI în situația în care furnizarea are loc în perioada 1 noiembrie 2022-31 martie 2023 conform prevederilor lit. d) În perioada rămasă până la încheierea perioadei de injecție a anului 2022 FUI are obligația de a constitui în intervalul corespunzător contractului de furnizare cota parte din stocul aferent PET. În situația în care furnizarea de ultimă instanță se realizează în perioada 1 noiembrie 2022-31 martie 2023, cantitățile de gaze naturale determinate conform prevederilor lit.d din stocul constituit de FA/alți furnizori, după caz, pentru PET în conformitate cu prevederile art. 12 din O.U.G. nr. 27/2022, se transferă către fiecare din FUI în ordinea Clasamentului FUI stabilit de ANRE pentru perioada corespunzătoare.

g) În situația unui PET client direct care după data de 1 noiembrie 2022 are calitatea de utilizator al rețelei de transport în sensul prevederilor Codului rețelei pentru SNT, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare:

i) acesta își gestionează singur cantitățile de gaze naturale alocate în baza art. 12 din O.U.G. nr. 27/2022[1] urmând ca diferența dintre necesarul de gaze naturale și cantitatea contractată/deținută în depozitele de înmagazinare să fie asigurată de un alt furnizor/FUI. Livrările acestor cantități pot fi în PVT sau la locul de consum;

sau

ii) acesta își gestionează singur doar cantitatea de gaze naturale înmagazinată; OTS transferă către FUI cantitățile alocate pentru perioada 1 noiembrie 2022-31 martie 2023 stabilite conform lit. f) pct ii). Livrările acestor cantități pot fi în PVT sau la locul de consum.

PET client direct notifică în ambele cazuri OTS în legătură cu opțiunea aleasă.

h) Capacitatea aprobată dar neutilizată de către PET client direct se transferă furnizorului în condițiile prevăzute în Codul rețelei ptr SNT.

i) La sfârşitul perioadei de livrare, furnizorul/PET client direct completează o declaraţie pe propria răspundere referitoare la destinaţia gazelor naturale achiziţionate în baza O.U.G. nr. 27/2022. Cumpărătorul are obligaţia de a respecta destinaţia gazelor naturale achiziționate. Nerespectarea prevederilor art. 12 din O.U.G. nr. 27/2022 constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravenţională cuprinsă între 1% şi 5% din cifra de afaceri anuală din anul financiar anterior sancţionării.

j) Prețul de transfer al gazelor naturale va fi egal cu cel prevăzut la art. 12 din OUG nr. 27/2022 la care se adăugă tarifele reglementate.

 

Informațiile vor fi transmise în format electronic în fișiere editabile de tip EXCEL și în format pdf la adresa de poștă electronica operare.piata@transgaz.ro.

 

Completare în data de 21.10.2022

 


[1] În conformitate cu prevederile art. 145 alin. (5) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,”Clienţii finali participanţi la piaţa angro de gaze naturale au dreptul să vândă gaze naturale doar pentru a-şi echilibra în mod eficient portofoliul propriu, conform reglementărilor ANRE.”

Fisiere atasate