Solicitarea autorităților de reglementare din Germania DE, Austria AT, Polonia PL și 4MMC (România RO, Ungaria HU, Cehia CZ, Slovacia SK) pentru inițierea proiectului interimar de cuplare a piețelor pe baza capacității nete de transfer NTC (Proiectul DE-AT-PL-4MMC)

La data de 21 decembrie 2018, autoritățile de reglementare ANRE, BnetzA, E-Control, ERU, HEA, URSO și URE au solicitat, printr-o scrisoare comună adresată operatorilor de transport și de sistem și operatorilor pieței de energie electrică desemnați din statele vizate, inițierea proiectului interimar pentru cuplarea piețelor pe baza NTC, între DE, AT, PL și 4MMC (Proiectul DE-AT-PL-4MMC), pentru a dezvolta în continuare integrarea regională a piețelor pentru ziua următoare.

Proiectul DE-AT-PL-4MMC – dacă va fi implementat – va avea ca finalitate fuzionarea cooperării 4MMC cu proiectul MRC (Cuplarea multi-regională) și va reprezenta un pas important pentru extinderea cuplării unice a piețelor pentru ziua următoare, prevăzută de legislația europeană.

Implementarea în timp util a Proiectului DE-AT-PL-4MMC va introduce beneficiile alocării implicite pentru capacitățile zilnice transfrontaliere pe granițele HU-AT, AT-CZ, CZ-DE, DE-PL, CZ-PL și PL-SK chiar înainte ca Proiectul de cuplare a pieței bazat pe flux (FBMC) să intre în vigoare.

Astfel, Proiectul de cuplare DE-AT-PL-4MMC ar putea permite o tranziție treptată pe granițele vizate, de la alocarea explicită bazată pe NTC către alocarea implicită bazată pe flux, oferind o mai mare transparență pentru piață în timpul testării externe a FBMC.

În opinia autorităților de reglementare DE-AT-PL-4MMC, Proiectul DE-AT-PL-4MMC nu va conduce doar la alocarea mai eficientă a capacităților transfrontaliere pe granițele vizate și la creșterea bunăstării sociale, ci va avea ca efect și convergența prețurilor, ceea ce contribuie la formarea  fiabilă a prețului energiei electrice pe piețele regionale pentru ziua următoare și oferă mai multă lichiditate și oportunități de tranzacționare pentru participanții la piață din regiune.

În paralel cu realizarea Proiectului DE-AT-PL-4MMC, toate părțile implicate în proiect și autoritățile de reglementare își reafirmă angajamentul de a implementa la timp sarcinile privind soluțiile și metodologiile care decurg din legislația UE obligatorie.

Informații suplimentare cu privire la elaborarea Proiectului DE-AT-PL-4MMC vor fi furnizate în timp util de către părțile implicate în proiect, respectiv operatorii de transport și de sistem și operatorii pieței de energie electrică desemnați din DE-AT-PL-4MMC.

 

DE-AT-PL-4M MC NRAs request to initiate the interim project for a NTC-based market coupling between DE, AT, PL and 4MMC (DE-AT-PL-4M MC Project)

29 January 2019

On 21 December 2018 ANRE, BnetzA, E-Control, ERU, HEA, URSO and URE asked together in a joint letter DE-AT-PL-4M MC TSOs and NEMOs to initiate the interim project for a NTC-based market coupling between DE, AT, PL and 4MMC (DE-AT-PL-4M MC Project) in order to further develop regional integration of day-ahead organized electricity markets.

The DE-AT-PL-4M MC Project – if implemented – will merge finally 4M MC cooperation with the MRC Multi-Regional-Coupling project and will represent an important step forward to the extension of the European Single Day-Ahead Coupling foreseen by European Legislation.

Timely implementation of the DE-AT-PL-4M MC Project will introduce the benefits of implicit capacity allocation of day-ahead cross-border capacities on HU-AT, AT-CZ, CZ-DE, DE-PL, CZ-PL and PL-SK borders even before the Core Flow Based Market Coupling Project (FBMC) will go live.

Thus, DE-AT-PL-4M MC Coupling Project could enable a stepwise transition on the affected borders from NTC-based explicit allocation towards the flow-based implicit allocation providing more transparency for the market during external testing of FB MC.

In view of DE-AT-PL-4M MC NRAs the DE-AT-PL-4M MC Project will not just lead to more efficient allocation of cross border capacities on the affected borders and bring higher social welfare gain, but also it improves price convergence contributing to a more reliable electricity price formation on the regional DA markets and providing more liquidity and trading opportunities for the market participants in the region.

In parallel to the execution of the DE-AT-PL-4M MC Project all the involved project parties and NRAs reaffirm their commitment to the timely implementation of target solutions and methodologies stemming from legally binding EU legislation.

Further information on the elaboration of DE-AT-PL-4M MC Project will be provided in a timely manner by the project parties i.e. DE-AT-PL-4M MC TSOs and NEMOs.