COMUNICAT

 

La data de 30 iulie 2020 a intrat în vigoare Legea nr.155/2020 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 și privind modificarea și completarea altor acte normative. Legea a adus modificări substanțiale legislației aplicabile în sector, cu un impact semnificativ asupra pieței de energie în ansamblul său. 

Potrivit dispozițiilor Art. II din Legea nr. 155/2020, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia, ”Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei elaborează cadrul de reglementare aferent în concordanță cu prevederile Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum aceasta a fost modificată și completată prin prezenta lege”.  

Pentru a da eficiență obligației instituite de lege în sarcina sa și, totodată, pentru a respecta termenul imperativ de 90 de zile stabilit de legiuitor, ANRE a inițiat și a parcurs în scurt timp cel mai amplu și complex proces de revizuire a legislației secundare incidente din ultimii ani, în vederea atât a actualizării reglementărilor emise pentru a fi în conformitate cu modificările suferite de legislația primară, cât și a emiterii de noi reglementări necesare realizării cadrului legislativ secundar care să asigure aplicarea prevederilor normative introduse în Legea nr. 123/2012.

În acest scop, de la data intrării în vigoare a Legii nr. 155/2020 și până în prezent, ANRE a elaborat și emis un număr de 47 de reglementări adoptate prin 38 de ordine. Suplimentar actelor administrative cu caracter normativ mai sus menționate, ANRE a elaborat si un Ghid de bună practică privind modalitatea de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție dintr-un sistem de distribuție închis, document finalizat si publicat pe site-ul ANRE.

Lista actelor emise de ANRE în baza și în executarea dispozițiilor Legii 155/2020, se regăsește în tabelul de mai jos.

Nr. crt.

Reglementare ANRE necesar a fi modificată/abrogată sau emisă

Actul normativ

1.

Metodologie de calcul a prețului energiei electrice livrate in sistemele electroenergetice izolate

Aprobată prin Ordin ANRE nr. 170/2020

2.

Procedura privind determinarea consumului de energie electrică în caz de înregistrare eronată și în sistem paușal […], aprobată prin Ordinul ANRE nr. 64/2014

Aprobată prin Ordin ANRE nr. 190/2020

3.

Modificarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienții finali aprobat prin Ordinul ANRE nr. 235/2019

Aprobată prin Ordin ANRE nr. 187/2020

4.

Modificarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienții finali, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 29/2016

Aprobată prin Ordin ANRE nr. 187/2020

5.

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la conductele de alimentare din amonte

Aprobată prin Ordin ANRE nr.185/2020

6.

Modificarea Ord. 60/2016 – Regulament racordare la conducta din amonte

Aprobată prin Ordin ANRE nr. 186/2020

7.

Abrogare Ord. 37/2013 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea studiilor de fezabilitate şi solicitarea avizului Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei în vederea iniţierii procesului de atribuire a concesiunii serviciului public de distribuţie a gazelor naturale

Aprobată prin Ordin ANRE nr. 168/2020

8.

Abrogare Ord. 104/2015 – Metodologie studiu tehnico-economic

Aprobată prin Ordin ANRE nr. 169/2020

9.

Ord. 82/2017 – Regulament racordare sistem de transport al gazelor naturale

Aprobată prin Ordin ANRE nr. 172/2020

10.

Ord. 32/2017- Regulament racordare sistemul de distribuție a gazelor naturale

Aprobată prin Ordin ANRE nr. 178/2020

11.

Abrogare Ord. 36/2013 – Procedura consumator izolat tip A

Aprobată prin Ordin ANRE nr. 199/2020

12.

Abrogare Ord. 44/2013 – Procedura consumator izolat tip B

Aprobată prin Ordin ANRE nr.167/2020

13.

Ord. 109/2013 – Codul Tehnic GNL

Conform Legii se va elabora în 6 luni de la prima solicitare de înființare a unui terminal GNL (art. 156 alin. (2) din Lege)

14.

Ord. 2/2017 – Procedura de desemnare OSD

Aprobată prin Ordin ANRE nr. 191/2020

15.

Modificarea Regulamentului privind modalitatea de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitație extinsă și utilizarea produselor care să asigure flexibilitatea tranzacționării, aprobat prin  Ordinul 64/2020

Aprobată prin Ordin ANRE nr.161/2020

16.

Modificarea și completarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013

Aprobată prin Ordin ANRE nr. 160/2020

17.

Modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 74/2014 pentru aprobarea Conținutului-cadru al avizelor tehnice de racordare

Aprobată prin Ordin ANRE nr. 162/2020

18.

Modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2014 pentru aprobarea Conținutului-cadru al certificatelor de racordare

Aprobată prin Ordin ANRE nr. 163/2020

19.

Aprobarea contractelor-cadru de racordare la rețelele electrice de interes public

Aprobată prin Ordin ANRE nr. 164/2020

20.

Modificarea și completarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de rețea, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2016

Aprobată prin Ordin ANRE nr. 184/2020

21.

Ordin pentru aprobarea Procedurii privind racordarea la rețelele electrice de interes public a locurilor de consum aparținând utilizatorilor de tip clienți finali noncasnici prin instalații de racordare cu lungimi de până la 2.500 metri 

Aprobată prin Ordin ANRE nr. 183/2020

22.

Ordin de modificare a unor ordine ANRE (modificare Ordin ANRE nr. 69/2020 și Ordin ANRE nr. 227/2018)

Aprobată prin Ordin ANRE nr. 192/2020

23.

Regulamentul pentru acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 12/2015, cu modificările și completările ulterioare

Aprobată prin Ordin ANRE nr. 197/2020

24.

Condițiile generale asociate autorizației de înființare și Condițiile generale asociate licenței pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei electrice și, după caz, a energiei termice produse în cogenerare, aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 80/2013, cu modificările și completările ulterioare

Aprobată prin Ordin ANRE nr. 198/2020

25.

Condițiile generale asociate licenței pentru activitatea de agregare

Aprobată prin Ordin ANRE nr. 196/2020

26.

Condițiile generale asociate licenței pentru exploatarea comercială a instalațiilor de stocare a energiei electrice

Aprobată prin Ordin ANRE nr. 198/2020

27.

Regulamentul pentru acordarea autorizațiilor de înființare și licențelor în sectorul gazelor naturale

Aprobată prin Ordin ANRE nr. 199/2020

28.

Condiții-cadru de valabilitate asociate autorizației de înființare a instalațiilor de producere a hidrogenului

Aprobată prin Ordin ANRE nr. 200/2020

29.

Condiții-cadru de valabilitate asociate licențelor de exploatare comercială a instalațiilor de producere a hidrogenului

Aprobata prin Ordin ANRE nr. 201/2020

30.

Condițiile-cadru de valabilitate asociate licenței pentru activitatea de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale, aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 84/2014, cu modificările și completările ulterioare

Aprobată prin Ordin ANRE nr. 181/2020

31.

Condițiile-cadru de valabilitate asociate licenței de furnizare de gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 64/2018, cu modificările și completările ulterioare

Aprobată prin Ordin ANRE nr. 181/2020

32.

Procedura de confirmare privind încadrarea unui sistem de distribuție închis

Aprobată prin Ordin ANRE nr. 195/2020

33.

Ordin pentru aprobarea Procedurii privind preluarea în proprietate a bunurilor din sectorul gazelor naturale

Aprobată prin Ordin ANRE nr. 204/2020

34.

Ordin pentru completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuție în sectorul gazelor naturale, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 217/2018, cu modificările și completările ulterioare

Aprobată prin Ordin ANRE nr. 202/2020

35.

Ordin pentru completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de transport al gazelor naturale, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 41/2019, cu modificările și completările ulterioare

Aprobată prin Ordin ANRE nr. 203/2020

36.

Ghid de bună practică privind modalitatea de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție dintr-un sistem de distribuție închis

Nu necesită aprobare prin Ordin.

Este realizat și publicat pe site.

37.

Modificarea și completarea Metodologiei pentru evaluarea condițiilor de finanțare a investițiilor pentru electrificarea localităților ori pentru extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice aprobate prin Ordinul ANRE nr. 36/2019

Aprobată prin Ordin ANRE nr. 159/2020

38.

Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind reglementarea condițiilor pentru preluarea în proprietate de capacități energetice de distribuție a energiei electrice

Aprobată prin Ordin ANRE nr. 205/2020

39.

Ordin pentru completarea Procedurii privind fundamentarea și criteriile de aprobare a planurilor de investiții ale operatorului de transport și de sistem și ale operatorilor de distribuție a energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei  nr. 204/2019

Aprobată prin Ordin ANRE nr. 206/2020

40.

Ordin pentru completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei  nr. 169/2018

Aprobată prin Ordin ANRE nr. 207/2020

 

41.

Modificarea și completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de  distribuție a energiei electrice de operatori, alții decât operatorii de distribuție concesionari, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei  nr. 102/2016

Aprobata prin Ordin ANRE nr. 177/2020

42.

Modificarea Ordinului ANRE nr. 226/2018 pentru aprobarea regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW aparținând prosumatorilor, cu modificările și completările ulterioare

Aprobată prin Ordin ANRE nr. 165/2020

43.

Modificarea Ordinului ANRE nr. 179/2018, cu modificările și completările ulterioare

Aprobată prin Ordin ANRE nr. 165/2020

44.

Modificarea Ordinului ANRE nr. 157/2018 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a cotei anuale obligatorii de achiziție de certificate verzi, cu modificările și completările ulterioare

Aprobată prin Ordin ANRE nr. 165/2020

45.

Modificarea Ordinului ANRE nr. 195/2019 pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a sistemului de promovare a energiei electrice din surse regenerabile de energie prin certificate verzi

Aprobată prin Ordin ANRE nr. 165/2020

46.

Regulamentul privind soluționarea plângerilor în sectorul energiei

Aprobată prin Ordin ANRE nr. 193/2020

47.

Procedura privind soluționarea reclamațiilor părților interesate în sectorul energiei

Aprobată prin Ordin ANRE nr. 194/2020

 

 
București, 28.10.2020

Fisiere atasate