COMUNICAT

privind avizarea prețurilor și tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat

 

Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 325/2006), menționează la art. 40 alin. (3) şi alin. (4):

“(3) Pentru activitatea de producere a energiei termice în centrale termice, destinată SACET, şi pentru serviciile de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice prin SACET preţurile şi tarifele se stabilesc, se ajustează sau se modifică de către autorităţile administrativ-teritoriale, la solicitarea operatorilor, cu avizul autorităţii de reglementare competente, pe baza metodologiilor elaborate de autoritatea de reglementare competentă.

(4) Preţul local, format din preţul de producere a energiei termice şi tarifele serviciilor de transport, distribuţie şi furnizare se stabilesc, se ajustează sau se modifică la solicitarea operatorilor serviciului public de alimentare cu energie termică, cu avizul autorităţii de reglementare competente, prin hotărâri ale autorităţilor administrativ-teritoriale, pe baza metodologiei elaborate de autoritatea de reglementare competentă.[…]”

Conform prevederilor art. VII din Legea nr. 196/2021, până la elaborarea și aprobarea prin ordin al președintelui ANRE a metodologiei de stabilire, ajustare sau modificarea a prețurilor și tarifelor pentru activitatea de producere a energiei termice în centralele termice, destinată SACET și pentru serviciile de transport, distribuție și furnizare a energiei termice prin SACET, sunt aplicabile prevederile din reglementările tehnice și comerciale emise de ANRSC în domeniul serviciului public de alimentare cu energie termică.

Astfel, prețurile și/sau tarifele pentru activitatea de producere a energiei termice în centrale termice, destinată SACET și pentru serviciile de transport, distribuție și furnizare a energiei termice prin SACET, se avizează de către ANRE pe baza Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor și tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare, aprobată prin Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 66/2007.

De exemplu, la solicitarea Companiei Municipale TERMOENERGETICA Bucureşti S.A. (CMTEB S.A.) de la începutul lunii ianuarie 2022, ANRE a analizat costurile variabile și costurile fixe ale activității operatorului, aferente unei perioade de 12 luni calendaristice, pe baza documentelor justificative transmise (contracte, facturi, hotărâri, etc.).

Astfel, în ședința  Comitetului de reglementare din data de 18.01.2022, a fost aprobată acordarea Avizului ANRE nr. 02/18.01.2022 privind stabilirea prețurilor şi tarifelor locale ale energiei termice furnizate prin sistemul de alimentare centralizată cu energie termică al Municipiului Bucureşti, pentru operatorul Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti S.A.

ANRE nu a avizat prețul local al energiei termice furnizate prin SACET București, ci a avizat, la solicitarea operatorului CMTEB SA, componente ale prețului local al energiei termice. Componentele de preț avizate sunt mai mici decât cele solicitate de operator și se referă la tariful de transport, tariful de distribuție, prețul local pentru activitatea de producere şi furnizare a energiei termice din centrala termică de zonă Casa Presei și prețul local pentru activitatea de producere, distribuție şi furnizare a energiei termice din centrale termice de cvartal în Municipiul Bucureşti.

Prețurile şi tarifele locale ale energiei termice furnizate prin sistemul de alimentare centralizată cu energie termică al Municipiului Bucureşti se stabilesc prin hotărâre a autorității administrației publice locale/asociaţiei de dezvoltare intercomunitară competentă, în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 8 și art. 40 din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările și completările ulterioare.

 

Direcția relații internaționale, comunicare, relația cu Parlamentul                       

București, 19.01.2022

Fisiere atasate