COMUNICAT

privind prelungirea perioadei de aplicare a schemei de sprijin pentru cogenerarea de înaltă eficienţă

În vederea susţinerii producţiei de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă, care are beneficii în reducerea consumului de combustibil şi în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră faţă de producerea de energie electrică şi de energie termică în capacităţi de producere separată, Guvernul României, în baza Deciziei Comisiei Europene C(2021) 9.774 final din 20.12.2021 de modificare a schemei de ajutor de stat N 437/2009 pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, autorizată iniţial prin Decizia Comisiei Europene C(2009) 7.085, rectificată şi reconfirmată prin Decizia Comisiei Europene C(2016) 7.522 final, a emis H.G. nr. 409/2022 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă.

Prin H.G. nr. 409/2022 perioada de aplicare a schemei de sprijin se prelungeşte până în anul 2033, exclusiv pentru producătorii care îndeplinesc condiţiile de accesare a prelungirii schemei de sprijin.

Ca urmare a emiterii H.G. nr. 409/2022, ANRE a actualizat cadrul de reglementare aplicabil prin emiterea:

  • Ordinului preşedintelui ANRE nr. 34/2022 privind modificarea Metodologiei de stabilire și ajustare a prețurilor pentru energia electrică și termică produsă și livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficiență, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2015;
  • Ordinului preşedintelui ANRE nr. 35/2022 privind modificarea şi completarea Procedurii de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 115/2013.

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 409/2022, pentru accesarea prelungirii schemei de sprijin producătorii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

  • nu au fost şi nu sunt subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis declarat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună, ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei sau Comisiei Europene, ori, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa a fost recuperată integral;
  • nu se află în dificultate în conformitate cu condiţiile de la pct. 20 din Comunicarea Comisiei Europene (2014/C 249/2001);
  • nu înregistrează obligaţii de plată neachitate la termenul de scadenţă către administratorul schemei de sprijin rezultate din aplicarea schemei de sprijin, cu excepţia acelor producători care au încheiate convenţii de compensare a datoriilor şi creanţelor rezultate din aplicarea schemei de sprijin cu administratorul schemei;
  • centrala care beneficiază de bonusul pentru cogenerare, inclusiv de prelungirea schemei de sprijin să nu fie complet amortizată.

De asemenea, conform prevederilor Deciziei Comisiei Europene C(2021) 9.774 final, producătorii trebuie să prezinte o analiză din care să rezulte necesitatea acordării ajutorului respectiv, pentru fiecare an de accesare a prelungirii schemei de sprijin de tip bonus.

Astfel, producătorii care până la data de 31 martie 2022 au beneficiat de schema de sprijin 11 ani şi care îndeplinesc condiţiile de accesare a prelungirii schemei de sprijin prezentate mai sus, pot beneficia, în baza unei decizii aprobate de preşedintele ANRE, de prelungirea ajutorului de stat începând cu 1 aprilie 2022.

Fisiere atasate