COMUNICAT

referitor la obligaţia furnizorilor de ultimă instanță de informare a clienţilor casnici cu privire la furnizarea energiei electrice

 

În ședința Comitetului de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) din data de 23.12.2020, a fost aprobat Ordinul președintelui ANRE nr. 241/2020, publicat în Monitorul Oficial al României nr.1288 din data de 24.12.2020, prin care a fost completat cadrul de reglementare în vederea creșterii gradului de informare a clienților casnici cu privire la ofertele aplicabile pentru a oferi acestora posibilitatea de a beneficia de o perioadă mai lungă de timp în vederea alegerii unei oferte de furnizare a energiei electrice potrivită nevoilor lor.

Principalele prevederi din Ordinul aprobat se referă la:

  • posibilitatea clienților casnici de a alege oferta de furnizare aplicabilă de la data de 1 ianuarie 2021, inclusiv în cursul lunii ianuarie 2021;
  • obligația furnizorilor de ultimă instanță de a transmite clienților casnici odată cu oferta pentru serviciul universal și cel puțin o ofertă concurențială, atât în cursul lunii decembrie 2020, cât și în luna ianuarie 2021;
  • obligația FUI de a asigura clienților casnici cu care încheie contract concurențial, printr-o factură emisă după încetarea contractului reglementat cu furnizorul de ultimă instanţă, o regularizare comercială, astfel încât valoarea consumului de energie electrică realizat de acești clienți în perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie 2021 și data încetării contractului încheiat cu furnizorul de ultimă instanță, rezultată după aplicarea regularizării să fie aceeași cu valoarea care ar fi rezultat în condițiile aplicării, în aceeaşi perioadă, a ofertei concurențiale pe baza căreia a fost încheiat contractul concurenţial;
  • obligația furnizorilor de a actualiza toate ofertele din comparator la data publicării Ordinului în Monitorul Oficial.

Facem precizarea că, trecerea unui client casnic de la un furnizor de ultimă instanță la un alt furnizor nu implică costuri suplimentare. Procesul de schimbare a furnizorului este simplu şi gratuit, nu necesită modificări de ordin tehnic, fiind interzisă perceperea oricăror taxe sau tarife legate de declanşarea sau parcurgerea acestuia.

Toţi clienţii casnici au dreptul să îşi schimbe oricând furnizorul de energie electrică, cu respectarea condiţiilor contractuale, în termen de 21 de zile de la data solicitării.

ANRE a pus la dispoziția tuturor participanților la piața de energie electrică, pe pagina oficială de internet, www.anre.ro, materialul informativ ”LIBERALIZAREA PIEŢEI DE ENERGIE ELECTRICĂ – Recomandări pentru clientul casnic”, precum și o formă îmbunătățită a aplicației COMPARATOR OFERTE-TIP DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE”.

Furnizorii de energie electrică au obligaţia conform legii:

  • să achiziţ­ioneze energie electrică, astfel încât să asigure acoperirea consumului clienţ­ilor săi, cu prioritate pentru clienţ­ii beneficiari ai serviciului universal din portofoliul propriu,
  • la cererea scrisă a unui client final, să comunice, în scris, într-un interval de cel mult 15 zile lucrătoare, o ofertă privind condiţiile echitabile de furnizare a energiei electrice, care conţine, obligatoriu, preţul de furnizare, termenii de plată şi data-limită de încheiere a contractului de furnizare

şi nu trebuie să utilizeze practici comerciale incorecte sau înşelătoare în relaţ­ia cu clientul final, nerespectarea acestor obligaţii fiind sancţionată conform legii cu amenda între 5-10% din cifra de afaceri anuală.

ANRE îşi manifestă toată disponibilitatea de a colabora cu Guvernul României în vederea creării mecanismului de susţinere financiară a consumatorului vulnerabil şi pentru transpunerea în legislaţia naţională a Directivei (UE) 2019/944 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 2019 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică și de modificare a Directivei 2012/27/UE.

 

Direcția relații internaționale, comunicare, relația cu Parlamentul

24.12.2020

Fisiere atasate