Informare privind desemnarea furnizorilor de ultimă instanță opționali în anul 2019

În Comitetul de reglementare din data de 20.02.2019 a fost aprobat Ordinul președintelui ANRE nr. 17 din 20.02.2019 pentru modificarea Regulamentului de selecție concurenţială în vederea desemnării furnizorilor de ultimă instanță, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 26/2018 și pentru modificarea articolului 25 din Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate și a prețurilor aplicate de furnizorii de ultimă instanță clienților finali, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr.11/2019 conform căruia:

1.Anual, în perioada 1-10  februarie, orice furnizor care doreşte să fie desemnat în calitate de FUI opțional transmite la ANRE următoarele:

 1. documentele prevăzute la art. 16 alin. (2) (cu excepția furnizorilor deja desemnați în calitate de FUI obligați);
 2. documentele prevăzute la art. 17;
 3. oferta cu preţ, prevăzută la art. 19 lit. b); se pot transmite oferte cu preț numai pentru zonele de rețea în care furnizorul respectiv nu este desemnat în calitate de FUI obligat.”

11. Prin excepție de la prevederile pct.1, pentru perioada de desemnare 1 martie 2019-29 februarie 2020, termenul de transmitere la ANRE a documentelor de către furnizorii care doresc să fie desemnați în calitate de FUI optional este 25 februarie 2019.”

Astfel furnizorii de energie electrică care doresc să fie desemnați în calitate de furnizori de ultimă instanță opționali, pentru perioada 1 martie 2019 – 29 februarie 2020, trebuie să depună la ANRE, până la data de 25.02.2019, documentele prevăzute la art. 16, alin. (2) și (4), art. 17 și art. 19 lit. b) din Regulamentul de selecție concurenţială în vederea desemnării furnizorilor de ultimă instanță, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 26/2018, care atestă îndeplinirea criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 16 alin. (1), respectiv:

 1. certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, din care sa rezulte că nu se află în procedura de insolvență;
 2.   declarație pe propria răspundere, din care sa rezulte că desfășoară, la data transmiterii documentației de desemnare, activitatea de furnizare a energiei electrice la clienţii finali;
 3. raport de risc/rating financiar, aferent anului financiar anterior datei de transmitere a  documentației de desemnare şi pentru care raportul se elaborează în conformitate cu legislația specifică;
 4.   certificat sistem de management al calității valid;
 5. certificat de atestare fiscală emis de ANAF, din care să reiasă că operatorul economic nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei în care este transmisă documentația de desemnare;
 6. certificat de cazier fiscal.

Documentele menționate se prezintă în oricare dintre formele: original, copie legalizată, copie lizibilă certificată pentru conformitate cu originalul.

În cazul în care licența pentru activitatea de furnizare a energiei electrice acordată operatorului economic care transmite documentația de desemnare expiră în cursul perioadei normale de desemnare, documentația va cuprinde şi o declarație pe proprie răspundere privind intenția de a solicita prelungirea duratei de valabilitate a acesteia sau emiterea unei noi licențe.

Pe lângă documentele  menționate, furnizorul va transmite în scris:

 1. intenția de participare la procesul de selecție;
 2. un angajament pentru deschiderea unui cont Escrow, în care FUI opțional are calitatea de deponent al fondurilor şi FUI obligat are calitatea de beneficiar al fondurilor, la o banca agreată de ambele părți, în termen de 30 zile de la data desemnării; contul Escrow asigură eliberarea fondurilor către FUI obligat, conform clauzelor contractului Escrow, în situația revocării FUI opțional în condiţiile prezentului regulament;
 3. un angajament pentru instituirea punctelor unice de contact, conform prevederilor reglementărilor aplicabile, în termen de 30 de zile de la preluarea clienţilor în regim de SU;
 4. o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea criteriului de selecție referitor la numarul locurilor de consum deservite la nivel național, respectiv un număr de cel puțin 2000 locuri de consum deservite la nivel național, calculat ca medie a ultimelor 12 luni calendaristice încheiate pentru care furnizorii au transmis raportări la ANRE, conform machetelor de monitorizare.
 5. disponibilitatea, respectiv oferta cu preţ; discount-ul față de prețul de referință se exprimă procentual, în valori pozitive cu o zecimală.

Oferta cu preț reprezintă oferta transmisă de un furnizor participant la procesul de selecție în vederea desemnării ca FUI opțional, care cuprinde discount-ul ofertat față de preţul de referință pentru fiecare zonă de rețea pentru care acesta doreşte să fie desemnat.

Prețul de referință este preţul pentru  SU (serviciul universal), aplicat de FUI obligat clienţilor în regim de SU, avizat de ANRE pentru fiecare zonă de rețea conform reglementărilor aplicabile.

Prețurile pentru serviciul universal au fost avizate tot în ședința Comitetului de Reglementare din data de 20.02.2019 și se publică pe pagina de internet a ANRE, la secțiunea https://www.anre.ro/ro/energie-electrica/legislatie/serviciu-universal-obligatii-serviciu-public/preturi-fui-valabile-incepand-cu-01-07-2018.