Informare privind modul de preluare de către Furnizorul de Ultimă Instanță

a locurilor de consum ale clienților noncasnici în cazul încetării contractului de furnizare

a energiei electrice

 

În cazul clienților noncasnici, în situația încetării contractului actual de furnizare a energiei electrice, încheierea unui contract de furnizare a energiei electrice cu un furnizor de ultimă instanță se face, conform prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c) din Regulamentul de preluare de către furnizorii de ultimă instanţă a locurilor de consum ale clienţilor finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 242/2020, prin transmiterea unei solicitări unui furnizor de ultimă instanță, furnizorul de ultimă instanță care a primit o solicitare de preluare este obligat să asigure furnizarea energiei electrice acelui client.

Modelul de solicitare este pus la dispoziția clientului final pe pagina proprie de internet a respectivului furnizor.

Lista furnizorilor de ultimă instanță, precum și adresele paginilor de internet unde aceștia au publicat informațiile privind furnizarea în regim de ultimă instanță sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Nr. crt.

Denumire FUI

Decizia ANRE de desemnare în calitate de FUI

Link secțiune furnizare energie electrică în regim de ultimă instanță

1.

CEZ Vânzare S.A.

2119 din 18.11.2020

https://www.cez.ro/ro/cez-vanzare/personal/furnizare-de-ultima-instanta-de-energie-electrica.html

2.

Enel Energie S.A.

2120 din 18.11.2020

https://www.enel.ro/content/enel-ro/enel-muntenia/ro/megamenu/informatii-utile/reglementari/informatii-SU-si-FUI.html

3.

Enel Energie Muntenia S.A.

2121 din 18.11.2020

https://www.enel.ro/content/enel-ro/enel-muntenia/ro/megamenu/informatii-utile/reglementari/informatii-SU-si-FUI.html

4.

E.ON Energie Romania S.A.

2122 din 18.11.2020

https://www.eon.ro/content/dam/eon-sales-ro/documents/faq/fui/cerere_preluare_client_EE.pdf

5.

Electrica Furnizare S.A.

2123 din 18.11.2020

https://www.electricafurnizare.ro/asistenta/furnizor-de-ultima-instanta/

6.

Tinmar Energy S.A.

2124 din 18.11.2020

https://www.tinmar.ro/furnizor-de-ultima-instanta/

Lista furnizorilor de ultimă instanță desemnați de către ANRE se regăsește și pe pagina de internet a ANRE, la adresa Acasă/Energie electrică/Legislație Serviciu Universal/Furnizori de ultima instanta/Lista furnizori de ultima instanta (FUI) (https://www.anre.ro/ro/energie-electrica/legislatie/serviciu-universal-furnizori-de-ultima-instanta/lista-furnizori-de-ultima-instanta-fui).

Prețurile de ultimă instanță valabile pentru o lună calendaristică se regăsesc pe pagina de internet a ANRE, la adresa Acasă/Energie electrică/Legislație Serviciu Universal/Furnizori de ultima instanta/Preluare in regim de ultima instanta (https://www.anre.ro/ro/energie-electrica/legislatie/serviciu-universal-furnizori-de-ultima-instanta/preluare-in-regim-de-ultima-instanta).

Precizăm faptul că prețul de ultimă instanță este valabil doar pentru luna pentru care s-a făcut nominalizarea, pentru perioadele următoare prețul putând fi modificat.

Totodată, vă informăm că a fost aprobată Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din O.U.G. nr. 118/2021, „În perioada aplicării dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, preţurile la energie electrică şi gaze naturale se plafonează, pentru clienţii finali prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. a), d), e) şi f), după cum urmează:

a) preţul final facturat al energiei electrice se plafonează la cel mult 1 leu/kWh, din care componenta de preţ al energiei electrice va fi în valoare de maximum 0,525 lei/kWh;

b) preţul final facturat al gazelor naturale se plafonează la cel mult 0,37 lei/kWh, din care componenta de preţ al gazelor naturale va fi în valoare de maximum 0,250 lei/kWh.”

Clienții finali prevăzuți la art. 1 alin (1) lit. a), d), e) şi f) al aceleiași ordonanțe, sunt:

„a) clienţi, astfel cum sunt definiţi la art. 3 pct. 15 şi art. 100 pct. 23 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, denumiţi în continuare clienţi casnici;

d) spitale publice şi private, definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, unităţi de învăţământ publice şi private, definite conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi creşe;

e) organizaţii neguvernamentale reglementate potrivit legii, precum şi unităţile de cult, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată;

f) furnizori publici şi privaţi de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare.”

 

Fisiere atasate