Clarificări privind modalitatea de stabilire a cantităților de gaze naturale

aferente clienților CC si PET care urmează a fi transferate către un un alt furnizor sau către FUI,

conform punctului 7 și punctului 9 din Anexa nr. 5 la O.U.G. nr. 27/2022

În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (O.U.G. nr. 27/2022), cu modificările și completările ulterioare, în perioada 1 aprilie 2022-31 august 2023, în sarcina producătorilor de gaze naturale au fost impuse următoarele obligații:

– de a vinde cu preţul de 150 lei/MWh, cantităţile necesare de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie internă curentă către furnizorii clienţilor casnici (CC), pentru a asigura, în perioada 1 aprilie 2022-31 august 2023, necesarul de consum al CC din producţia curentă şi din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale, stabilit conform anexei nr. 5;

– de a vinde cu preţul de 150 lei/MWh, cantităţile necesare de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie internă curentă către furnizorii producătorilor de energie termică sau direct către producătorii de energie termică, după caz, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei (PET), pentru a asigura, în perioada 1 noiembrie 2022-31 august 2023, necesarul de consum al acestor clienţi din producţia internă curentă, precum şi din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale, stabilit conform anexei nr. 5.

Pentru determinarea cantităților de gaze naturale care urmează a fi transferate către alți furnizori conform situației prevăzute la punctul 7 din anexa nr. 5 sau către FUI conform situației prevăzute la punctul 9 din anexa nr. 5, furnizorii/PET clienți direcți/FUI transmit la SNTGN TRANSGAZ SA următoarele informații:

a) 1. Furnizorul de la care au fost preluați clienții CC și/sau PET (furnizorul actual – FA)  transmite următoarele:

  • consumul estimat aferent clienților CC și/sau PET care se transferă și care a fost inclus în datele transmise către SNTGN TRANSGAZ SA conform punctului 2 din anexa nr.5 la O.U.G. nr. 27/2022 pentru fiecare din cele două perioade 01 aprilie 2022 – 31 octombrie 2022 și 01 noiembrie 2022 – 31 martie 2023;
  • denumirea furnizorului/FUI care a preluat clienții.

2. Furnizorii care au avut în portofoliu clienți PET în lunile anterioare și cărora le-au fost alocate cantități de gaze naturale pentru constituirea stocului minim aferent PET, transmit cantitățile achiziționate în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2) din O.U.G. nr. 27/2022 și înmagazinate pentru PET în vederea asigurării necesarului de consum al acestora în perioada 1 noiembrie 2022-31 martie 2023 din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale, defalcate pe fiecare PET, cu nominalizarea fiecăruia.

b) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea informațiilor complete precizate la lit. a), SNTGN TRANSGAZ SA determină ponderea cantității care se transferă în total cantitate solicitată, ca raport între necesarul de consum estimat aferent clientului/clienților respectiv/i în total necesar transmis inițial către SNTGN TRANSGAZ SA, defalcat pe fiecare perioadă și pe tip client: CC sau PET. Ponderea astfel calculată se utilizează la stabilirea cantității ce se va transfera prin aplicarea la cantitatea alocată inițial furnizorului/PET de la care se transferă, aferentă perioadei respective. Cantitatea care se transferă se va defalca pe fiecare producător în funcție de ponderea cantităților disponibile la producător în total cantitate disponibilă.

c) În situația transferului până la încheierea perioadei de injecție a anului 2022,  noul furnizor/FUI are obligația de a înmagazina cantitatea de gaze naturale preluată de la FA aferentă intervalului de timp de la data preluării și până la data de 31 octombrie 2022.

d) În cazul unui producător de energie termică care a optat pentru achiziționarea gazelor naturale direct de la producători, PET client direct, cantitatea de gaze naturale alocată în baza art. 12 alin. (2) din O.U.G. nr. 27/2012 se transferă noului furnizor/FUI în situația în care PET client direct este preluat în vederea furnizării în perioada 1 noiembrie 2022-31 martie 2023. PET client direct va comunica SNTGN TRANSGAZ SA informația privind încheierea contractului de furnizare în regim de ultimă instanță. Cantitatea de gaze naturale din producție internă curentă alocată în baza art. 12 alin. (2) din O.U.G. nr. 27/2012 se împarte în mod egal pentru fiecare lună din intervalul 1 noiembrie 2022-31 martie 2023.

Cantitatea lunară din producția curentă se transferă către fiecare FUI în ordinea Clasamentului FUI stabilit de ANRE pentru perioada corespunzătoare. PET client direct este direct răspunzător de înmagazinarea gazelor alocate în baza art. 12 din O.U.G. nr. 27/2022 și destinate realizării stocului minim.

 e) Cantitatea de gaze naturale alocată pentru PET în baza art. 12 alin. (2) din O.U.G. nr. 27/2012 în perioada 1 aprilie – 31 octombrie 2022, achiziționată și înmagazinată în depozite, se împarte pentru fiecare lună din intervalul 1 noiembrie 2022-31 martie 2023 astfel încât să fie acoperite fluctuațiile sezoniere de consum, după cum urmează:

1. se calculează necesarul de consum din depozitele de înmagazinare subterană ca diferență dintre necesarul de consum transmis SNTGN TRANSGAZ SA și cantitatea alocată din producție internă curentă în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2) din O.U.G. nr. 27/2022 în perioada 1 noiembrie- 31 martie 2023;

2. se calculează ponderea cantității achiziționate și înmagazinate de către furnizori în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2) din O.U.G. nr. 27/2022 în perioada 1 aprilie – 31 octombrie 2022 în necesarul de consum din depozitele de înmagazinare subterană determinat conform pct. 1;

3. se aplică ponderea determinată conform prevederilor pct. 2 la necesarul lunar de consum din depozitele de înmagazinare subterană calculat în conformitate cu prevederile pct. 1.

f) În cazul trecerii CC sau a unui PET cu un consum mai mic sau egal cu 28.000 MWh/an aflat în portofoliul unui furnizor, la furnizarea în regim de ultimă instanță, cantitatea de gaze naturale alocată FA pentru restul perioadei și cantitatea înmagazinată de către FA/alţi furnizori în conformitate cu prevederile art. 12 din O.U.G. nr. 27/2022 se transferă FUI. În situația în care PET optează pentru furnizare în regim concurențial, cantitatea de gaze naturale înmagazinată se transferă noului furnizor.

g) În situația trecerii PET cu un consum anual mai mare de 28.000 MWh/an aflat în portofoliul unui furnizor, la furnizarea în regim de ultimă instanță:

– PET poate opta pentru achiziționarea cantității de gaze naturale direct de la producător până la încheierea perioadei de injecție a anului 2022. În acest caz, stocul de gaze naturale constituit de FA pentru PET până la data furnizării în regim de ultimă instanță se transferă către PET contracost FA comunică OTS cantitatea estimată conform art. 12 din O.U.G. nr. 27/2022 avută în vedere la alocarea inițială. OTS calculează cantitatea de gaze naturale ce se transferă conform lit. b).

– în cazul în care PET nu optează pentru achiziționarea gazelor naturale direct de la producător, cantitatea de gaze naturale din producție curentă stabilită de OTS conform celor precizate la lit. b) se împarte în mod egal pentru fiecare lună din intervalul perioadei în care are loc transferul. Cantitatea lunară din producția curentă se transferă către fiecare din FUI în ordinea Clasamentului FUI stabilit de ANRE pentru perioada corespunzătoare. Stocul constituit de FA/alți furnizori, după caz, se transferă FUI în situația în care furnizarea are loc în perioada 1 noiembrie 2022-31 martie 2023 conform prevederilor lit. e). În perioada rămasă până la încheierea perioadei de injecție a anului 2022 FUI are obligația de a constitui în intervalul corespunzător contractului de furnizare cota parte din stocul aferent PET. În situația în care furnizarea de ultimă instanță se realizează în perioada 1 noiembrie 2022-31 martie 2023, cantitățile de gaze naturale determinate conform prevederilor lit. e) din stocul constituit de FA/alți furnizori, după caz, pentru PET în conformitate cu prevederile art. 12 din O.U.G. nr. 27/2022 se transferă către fiecare din FUI în ordinea Clasamentului FUI stabilit de ANRE pentru perioada corespunzătoare.

Informațiile vor fi transmise în format electronic în fișiere editabile de tip EXCEL și în format pdf la adresa de poștă electronica operare.piata@transgaz.ro.

 

Fisiere atasate