Informare privind modul de preluare de către Furnizorul de Ultimă Instanță (FUI)

a locurilor de consum ale clienților finali în cazul încetării

contractului de furnizare a gazelor naturale

 

Un client final poate ajunge în situația de a nu avea asigurată furnizarea gazelor naturale în cazul în care îi încetează contractul de furnizare încheiat cu furnizorul actual și nu îşi găseşte un alt furnizor, conform prevederilor art. 22 alin. (1) lit. e) din Regulamentul privind furnizarea de ultimă instanță a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 173/2020, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulament.

Astfel, potrivit art. 37 din Regulament:

(1) În cazul apariției situaţiilor prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. e) și f), clientul final cu un consum anual mai mare de 28.000 MWh va fi preluat, la solicitarea sa, de către un FUI ales în mod liber de către client dintre cei desemnaţi de ANRE.

(2) În cazul apariţiei situaţiilor prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. e) și f), clientul final cu un consum anual mai mic sau egal de 28.000 MWh va fi preluat automat de către FUI care are costul cel mai mic la acea dată, stabilit de ANRE prin Clasamentul FUI.

Furnizarea gazelor naturale în regim de UI are caracter temporar, FUI având obligaţia de a asigura  furnizarea, pentru situația prevăzută la art. art. 22 alin. (1) lit. e) din Regulament, după cum urmează:

  • pe o durată de minimum 12 luni de la data preluării, în cazul clientului final cu un consum anual mai mic sau egal cu 28.000 MWh, acesta fiind preluat automat;
  • pe o durată de o lună de la data preluării, în cazul clientului final cu un consum anual mai mare de 28.000 MWh, acesta fiind preluat la cerere, ca urmare a primirii solicitării de preluare din partea clientului.

Clienții preluați pot însă încheia oricând un contract de furnizare a gazelor naturale cu un furnizor din piața concurențială.

Pentru clienții preluați, fie automat, fie la cererea acestora, FUI nu se schimbă pe perioada furnizării de ultimă instanță decât în situația în care furnizorul respectiv își pierde calitatea de FUI.

Furnizorul de ultimă instanță care primește o solicitare de preluare din partea unui client final cu un consum anual mai mare de 28.000 MWh este obligat să asigure furnizarea gazelor naturale acelui client. Modelul de solicitare de preluare se regăsește pe pagina proprie de internet a fiecărui furnizor de ultimă instanță.

La data prezentei informări, lista furnizorilor de ultimă instanță, precum și adresele paginilor de internet unde aceștia au publicate informațiile privind furnizarea în regim de ultimă instanță, sunt prezentate în tabelul de mai jos:

LISTA furnizorilor de ultimă instanţă de gaze naturale desemnați

Nr. crt.

Societatea

Decizia ANRE de desemnare

Contact

1.

ELECTRICA FURNIZARE S.A.

1990/29.10.2020

www.electricafurnizare.ro/asistenta/knowledge-base/furnizor-de-ultima-instanta/

2.

E.ON ENERGIE ROMÂNIA S.A.

2237/14.12.2021

www.eon.ro

3.

ENGIE ROMANIA S.A.

2236/14.12.2021

www.engie.ro/furnizor-ultima-instanta/

4.

OMV PETROM S.A.

2238/14.12.2021

https://www.omvpetrom.com/ro/activitatile-noastre/downstream-gas/furnizor-de-ultima-instanta-gaze-naturale

5.

PREMIER ENERGY S.R.L.

1992/29.10.2020

https://www.premierenergy.ro/furnizor-ultima-instanta

6.

TINMAR ENERGY S.A.

2062/11.11.2020

www.tinmar.ro/furnizor-de-ultima-instanta/

 

 

Lista actualizată a furnizorilor de ultimă instanță este publicată pe pagina de internet a autorităţii la secțiunea Gaze Naturale/Informații de interes public/Furnizare de ultimă instanță gaze naturale (https://www.anre.ro/ro/gaze-naturale/informatii-de-interes-public/furnizare-de-ultima-instanta-gaze-naturale).

Prin accesarea paginii de internet a fiecărui FUI desemnat se pot vizualiza contractul-cadru de furnizare a gazelor naturale în regim de ultimă instanță, precum și prețurile de ultimă instanță aplicate de acesta clienților preluați, stabilite pentru fiecare lună calendaristică.

Precizăm faptul că prețul de ultimă instanță de la data preluării de către un FUI este prețul de facturare doar pentru luna preluării, iar pentru lunile următoare de furnizare în regim de ultimă instanță prețul de facturare va fi cel publicat lunar de către acel FUI pe pagina proprie de internet.

De asemenea, pe pagina de internet a ANRE se regăsește Clasamentul FUI în ordinea crescătoare a valorilor cumulate ale componentelor de preț pentru furnizarea gazelor naturale în regim de UI pentru fiecare lună calendaristică, la secțiunea Gaze Naturale/Informații de interes public/Furnizare de ultimă instanță gaze naturale/Clasamentul FUI în ordinea crescătoare a valorilor cumulate ale componentelor de preț pentru furnizarea gazelor naturale în regim de UI  (https://www.anre.ro/ro/gaze-naturale/informatii-de-interes-public/furnizare-de-ultima-instanta/valori-componente-pret-fui). Valorile cumulate ale componentelor de preț pentru furnizarea de ultimă instanță din Clasamentul FUI nu includ și tarifele de distribuție ale operatorilor de distribuție la sistemele cărora sunt conectate locurile de consum care ajung în situația de a avea asigurată furnizarea de ultimă instanță.

FUI care se clasează pe prima poziție în Clasamentul FUI are obligația de a prelua automat clienţii finali cu un consum anual mai mic sau egal cu 28.000 MWh care, în luna respectivă, ajung în situația de a nu avea asigurată furnizarea gazelor naturale întrucât  nu îşi găsesc un alt furnizor până la data la care contractul actual de furnizare a gazelor naturale încetează.

În această situație, potrivit celor stipulate la art. 481 alin. (1) din Regulament, în cel mult 2 zile lucrătoare de la data încetării contractului de furnizare încheiat cu furnizorul actual prin ajungere la termen, operatorul sistemului la care sunt racordate locurile de consum transmite FUI care are costul cel mai mic la acea dată, stabilit prin Clasamentul FUI publicat de către ANRE, lista locurilor de consum care vor fi preluate.

Totodată, vă informăm că a fost aprobată Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din O.U.G. nr. 118/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările și completările ulterioare, ”În perioada aplicării dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, preţurile la energie electrică şi gaze naturale se plafonează, pentru clienţii finali prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. a), d), e) şi f), după cum urmează:

a) preţul final facturat al energiei electrice se plafonează la cel mult 1 leu/kWh, din care componenta de preţ al energiei electrice va fi în valoare de maximum 0,525 lei/kWh;

b) preţul final facturat al gazelor naturale se plafonează la cel mult 0,37 lei/kWh, din care componenta de preţ al gazelor naturale va fi în valoare de maximum 0,250 lei/kWh.”

Clienții finali cărora le sunt aplicabile prevederile art. 6 alin. (1) sunt prevăzuți în art. 1 alin (1) al aceleiași ordonanțe, respectiv: ”(1) Pentru perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022 se stabileşte o schemă de sprijin pentru plata facturilor aferente consumului de energie electrică şi gaze naturale pentru următoarele categorii de clienţi finali:

a) clienţi, astfel cum sunt definiţi la art. 3 pct. 15 şi art. 100 pct. 23 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, denumiţi în continuare clienţi casnici;

b) întreprinderi mici şi mijlocii, astfel cum sunt definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare IMM-uri, cabinete medicale individuale şi alte profesii liberale, indiferent de forma de organizare;

c) microîntreprinderi, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, organizate potrivit legii;

d) spitale publice şi private, definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, unităţi de învățământ publice şi private, definite conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi creşe;

e) organizaţii neguvernamentale reglementate potrivit legii, precum şi unităţile de cult, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată;

f) furnizori publici şi privaţi de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare.

Fisiere atasate