Pentru prelucrarea informaţiilor transmise conform schemelor XML alăturate, ANRE foloseşte seturile de date geospaţiale realizate de ANCPI referitoare la limitele localităţilor şi unităţilor administrative-teritoriale ale României. Seturile de date geospaţiale realizate de ANCPI pot fi găsite pe pagina de internet: https://geoportal.ancpi.ro/portal/home/ .

Schema XML in format vectorial GIS, din data de 25.03.2022, necesara acordarii licentei pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice si a serviciului de sistem, precum si pentru administrarea pietei de echilibrare

Schema XML in format vectorial GIS, din data de 16.12.2021, necesara acordarii licentei pentru prestarea serviciului de distributie a energie electrice