COMUNICAT DE PRESĂ

Noi prevederi privind racordarea la rețelele electrice de interes public

              În cadrul ședinței Comitetului de Reglementare din data de 15.06.2022, ANRE a aprobat un pachet de acte normative cu privire la racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, după cum urmează:

 • Ordinul nr. 81 din 15.06.2022 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013;
 • Ordinul nr. 82 din 15.06.2022 pentru modificarea și completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 74/2014 pentru aprobarea Conţinutului-cadru al avizelor tehnice de racordare;
 • Ordin nr. 83 din 15.06.2022 pentru modificarea și completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2014 pentru aprobarea Conţinutului-cadru al certificatelor de racordare.

Prevederile actelor normative menționate au drept scop înlesnirea procesului de racordare la rețelele electrice a capacităților de producere a energiei electrice noi, mai ales a celor din surse regenerabile. Totodată, a fost avută în vedere completarea dispozițiilor reglementărilor în vigoare cu prevederi ce au în vedere clarificarea unor situații apărute în practică, cum ar fi cele care vizează producătorii de energie electrică care dețin capacități de producere mixte (folosesc surse diferite de energie) și instalații de stocare.

Printre principalele modificări și completări introduse de ordinele menționate precizăm:

 • la elaborarea studiilor de soluție, vor fi avute în vedere și soluții de racordare a locurilor de producere cu limitarea operațională prin echipamente de automatizare a puterii evacuate cu încadrarea acesteia în valoarea puterii maxime simultane aprobate ce poate fi evacuată în rețea;
 • soluția de racordare cu limitarea operațională este alternativă a unei soluții de racordare cu lucrări de întărire generale și se va consemna în avizele tehnice de racordare și în certificatele de racordare emise de operatorul de rețea;
 • operatorii de rețea au obligația de a preciza în avizul tehnic de racordare și certificatul de racordare situațiile care conduc la limitarea operațională a puterii evacuate;
 • limitarea operațională care se aplică utilizatorului care a optat pentru o astfel de soluție de racordare, se anulează în cazul în care, ca urmare a dezvoltării ulterioare a rețelei electrice, au fost eliminate circumstanțele care au impus limitarea, operatorul de rețea având obligația de a actualiza avizul tehnic de racordare sau certificatul de racordare, după caz;
 • operatorul de rețea stabilește puterea maximă simultană ce poate fi evacuată fără a depăși valoarea solicitată de utilizator prin cererea de racordare, valoare care ține seama de următoarele:

a) puterile instalate ale unităților generatoare;

b) simultaneitatea în funcționare avută în vedere de utilizator;

c) limitarea puterii evacuate la puterea solicitată de utilizator, prin sistemul automatizat de management al puterii evacuate;

d) puterea absorbită de receptoarele de la locul de consum şi de producere şi/sau de serviciile interne ale centralei;

e) pierderile de putere calculate pentru elementele de reţea situate între generator şi punctul de delimitare.

 • pentru scurtarea perioadei de realizare a lucrărilor de întărire generale, utilizatorul poate alege să realizeze lucrările de întărire generale cu un anumit proiectant și/sau constructor atestat, în vederea încheierii de către operatorul de rețea a contractului pentru proiectarea şi/sau execuţia acestor lucrări;
 • instalațiile de racordare la joasă tensiune (branșament) se execută și se pun în funcțiune în maximum 90 de zile de la data obținerii acordului/autorizației pentru branșament;
 • stabilirea obligației utilizatorului ce deține un loc de producere sau un loc de consum și de producere de a depune la operator, odată cu cererea de racordare, a extrasului de carte funciară pentru terenul pe care se va amplasa obiectivul aferent locului de producere/locului de consum şi de producere, în copie; sunt exceptați de la această obligație utilizatorii ce dețin locuri de consum și de producere aparținând prosumatorilor care dețin instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri instalate de cel mult 400 kW pe loc de consum.

 

 

Direcția relații internaționale, comunicare, relația cu Parlamentul

16.06.2022

 

 

Fisiere atasate